К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя

Нова педагогіка » Предмет, завдання, основні категорії педагогіки » К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко про вчителя

Сторінка 5

Типи учнівського колективу, шкільні класи, колективи клубного типу, виробничі бригади, організація школярів.

Підструктури учнівського колективу навчальна (сукупність класів), організаторська (дитячо-юнацькі організації), клубна підструктура (дитячі об'єднання за інтересами); трудова (трудові об'єднання); спортивно-оздоровча.

Всі типи колективів пов'язані спільністю цілей, єдністю принципів, що забезпечує включення всіх учнів в активну позицію в будь-якому виді діяльності.

Макаренко А.С 1) система перспективних ліній як шлях руху колективу Добиватися гармонічного поєднання особистих прагнень із суспільними, 2) виховний вплив не прямий, а через колектив (паралельні дії); 3) вихователь повинен виступати як член того ж трудового колективу, а потім вже підтриманий ним -в ролі вихователя; відносини в колективі повинні будуватися по принципу відповідальної залежності. Відповідальність - це обов'язок людини перед самим собою по відношенню до суспільства.

Колектив. Основні шляхи і методи формування учнівського колективу. Динаміка та етапи його розвитку

Колектив – найвища стадія добровільно організованої спільності людей, спрямованих на досягнення суспільно-значущих цілей і об’єднаних як самим процесом спільної діяльності, так і організацією і системою стимулювання.

Ознаки колективу, наявність суспільно-значимої мети; наявність суспільної діяльності (навчання, пізнання, праця); встановлення відносин взаємодопомоги між членами колективу, наявність органів самоврядування; сприятливе психологічне середовище; самодисципліна, самовиховання.

Від того, як організовано колектив і як він функціонує залежить сила його виховного впливу на особистість, ефективність діяльності всіх його ланок, характер внутріколективних відносин, якість суспільно-корисної трудової діяльності.

Організаційна будова сучасного колективу.

І підхід: шлях творчого розвитку гуманістичного і демократичного принципів. Традиційні системи виховання, де основним структурним елементом є клас, на основі якого функціонують гуртки, секції. Недолік. внутріколективні відносини одноманітні, обмежені інтереси школярів.

II підхід: організація різноманітних об'єднань школярів, діяльність яких здійснюється за принципом різновіковості в процесі її організації.

Основна функція - організаторська - належить дітям з досвідом.

Структурні одиниці і функції шкільного колективу: навчальна підструктурна сукупність класів, основна функція - навчальна, дитячо-юнацькі організації та органи керування, організаторська підструктура., функція - здійснення різних форм суспільно-корисної діяльності, дитячі об'єднання за Інтересами (клубна підструктура) - розвиток Індивідуальних здібностей, талантів; трудові об'єднання школярів (трудова підструктура) -формуються трудові уміння і навички з урахуванням професійної спрямованості, об'єднання спортивно-оздоровчого характеру.

Регулюючим і координаційним центром дитячого колективу є рада школи.

Стадії розвитку (відповідно до поставлених вимог): А.С.Макаренко

Вихователь - колектив

Вихователь – актив - колектив.

Колектив сам до себе – до особистості.

Колектив – колектив (особистість до себе на формі вимог колективу)

Найвища стадія розвитку - стадія самовиховання, коли кожен член колективу сам бере на себе певні обов’язки, виконує їх, і сам себе контролює.

А.М.Лутошкін (на основі асоціативних зв’язків)

“Піщаний розсип” – кожен сам за себе.

“М’яка глина” – виник внутр зв’язки.

“Блимаючий маяк” – виділяється актив, мета – спільна, але не вистачає волі і стійкості.

“Червоний парус” – спрямованість вперед: один за всіх і всі за одного, але не приходять на допомогу іншим колективам.

“Палаючий факел” – допомога іншим колективас.

Поняття про дидактику. Основні категорії дидактики Зміст освіти в сучасних школах. Шляхи реформування освіти

Дидактика - це розділ педагогіки, який розробляє теоретичні основи навчання. Дидактика з грецької - навчаючий.

Предметом дидактики є загальна теорія навчання всім предметам.

Основні категорії дидактики.

Процес навчання - це Цілеспрямований процес взаємодії того, хто вчить, і того хто навчається, засвоєння та передачі знань формування умінь навичок, розвиток розуму, пам'яті, своїх здібностей, кваліфікації'

Навчання являє собою єдність викладання і вивчення

Викладанням називається процес діяльності викладача в ході навчання, а вивчення - процес діяльності учня.

Освіта - процес і результат оволодіння учнями системи наукових знань, умінь та навичок, формування світогляду, особистісних якостей учня та його творчих здібностей.

Освіта реалізується в основному під дією навчання але великий вплив мають ЗМІ, самоосвіта людини.

Сучасна дидактика - це розділ в педагогію, який є найбільш сталим І універсальним завдяки Я.А. Коменському. Його книга Велика дидактика" (1653) дала наукове обгрунтування класно-урочній системі, принципу природності освіти, поділ учнів одного віку на класи, а навчального часу на навчальні роки чверті і канікули, предметна система викладання з певною програмою та підручниками, екзамен - з метою переходу до наступного класу.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки
Аналіз практики, вивчення досвіду роботи вчителів дозволяє нам виділяти найбільш суттєві та оптимальні прийоми організації дидактичної гри. Коротко охарактеризуємо їх. Безперечно, одним із ...

Класифікація методів навчання та критерії їх оптимального вибору
Так як деякі методи повязані між собою, то виникає потреба в їх класифікації. У сучасних умовах накопичено достатній дослідницький матеріал, і тому зявились реальні можливості для узагальне ...

Тренування логічного мислення
Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розви ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net