Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Сторінка 6

Такий підхід, на нашу думку, дозволив розкрити майбутнім фахівцям суть поняття «безперервна освіта»; виділити її основні складові, серед яких чільне місце належить принципам наступності і перспективності. Оскільки психологія і педагогіка є основним підґрунтям часткових методик викладання предметів шкільного курсу, необхідно було висвітлити історію розвитку проблеми наступності і перспективності в дослідженнях учених і науковців різних періодів становлення людської цивілізації. Усе викладене вище давало нам можливість з’ясувати, як названі вище принципи реалізуються у процесі викладання предметів шкільного курсу в почактвоій школі.

Опрацьовуючи матеріал лекції №5 (тема: «Форми організації навчання в національному ЗНЗ»), студенти дізнавалися про варіативність типів уроків у початковій і основній школі. Так, за допомогою презентації-схеми «Типологія уроків для початкової та основної школи» ми демонстрували студентам, що сучасні підходи до виокремлення форм навчання в обох ланках ЗНЗ уможливлюють дотримання принципів наступності і перспективності (див. схему 2.1).

За результатами пропонованого курсу лекцій студенти мали усвідомити, що існують такі шляхи забезпечення безперервної освіти, а саме:

«стиковкування» чинних програм і підручників суміжних класів у їх завданнях та змісті;

систематичність і послідовність викладання теоретичних відомостей з опорою на вивчене;

організація пропедевтичного вивчення навчального матеріалу у початковій школі;

підвищення вимог до учнів – випускників початкової школи;

єдиний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 і 5–12 класів.

Схема 2.1. Типологія уроків для початкової та основної школи

Округлений прямокутник: ОСНОВНА ШКОЛА
(за підручником М. Фіцули)
Округлений прямокутник: ПОЧАТКОВА ШКОЛА
(за підручником О. Савченко)

Практичні заняття були невід’ємною складовою у підготовці майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти. Ця форма організації навчального процесу передбачала опрацювання студентами теоретичних положень, засвоєних на лекціях та у процесі самостійної роботи, обговорення реферативних повідомлень, відігравала важливу роль у виробленні в бакалаврів навичок застосування здобутих знань для вирішення практичних завдань (див. табл. 2.9).

Таблиця 2.9. Проектування практичних занять

№ теми

Назва теми та анотований зміст

1.1.

Модернізація системи загальної середньої освіти України

Тенденції розвитку системи загальної середньої освіти України на сучасному етапі. Основні документи, які регламентують процес навчання і виховання в сучасному ЗНЗ: ЗУ «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Принципи побудови системи загальної середньої освіти.

1.2.

Наступність і перспективність – основна запорука здійснення безперервної шкільної освіти

Наступність і перспективність як складові безперервності в освіті. Філософські основи спадкоємності. Історія розвитку наступності і перспективності як психолого-педагогічної проблеми. Безперервність як основа викладання навчальних предметів у загальноосвітньому навчальному закладі.

2.3.

Зміст освіти в національному

загальноосвітньому навчальному закладі

Суть поняття «зміст освіти». Компоненти змісту освіти. Система критеріїв добору змісту основ наук. Реформування змісту початкової освіти. Концепції неперервної освіти, базової освіти, початкової школи. Особливості навчального плану, програм і підручників для початкової та основної школи.

2.4.

Закономірності, принципи і методи навчання в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі

Закономірності, принципи і правила навчання. Сутність і функції методів навчання. Прийоми навчання. Класифікація методів навчання. Засоби навчання в 1–4 і 5–12 класах. Наступність і перспективність у діяльності вчителя початкової школи і педагога-пердеметника щодо використання принципів і методів навчання.

3.5.

Форми організації навчання в національному ЗНЗ

З історії розвитку організаційних форм навчання в початковій школі. Урок як основна форма навчання в національному ЗНЗ. Визначення цілей уроків у їх системі. Багатоваріативність структури уроків. Дидактичні особливості уроків у початковій і основній школі. Наступність і перспективність в організації форм роботи на уроці.

3.6.

Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

Складові навчальних досягнень. Функції та принципи оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Загальні критерії оцінювання. Методи педагогічного діагностування та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Наступність і перспективність в організації перевірки й оцінювання успішності молодших школярів і учнів 5–12 класів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Рекомендуємо почитати:

Величини, їх вимірювання і властивості
Поняття величини вперше виникло в філософії і пов’язувалось з дійсним числом. Арістотель писав, що та чи інша кількість є множиною, якщо її можна перелічити, і є величиною, якщо її можна ви ...

Народна педагогіка як частина народної культури
Народ – великий художник і педагог, надавав вихованню підростаючого покоління першорядної ваги. Його поетична творчість була неписаним підручником з педагогіки. Але у тому вигляді, в якому ...

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови
Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання ц ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net