Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Сторінка 3

Реалізація пропонованої експериментальної програми на основі вищезгаданих принципів досягається шляхом:

розуміння студентами суті дидактичних категорій;

засвоєння майбутніми вчителями початкової школи способів здійснення безперервної освіти;

усвідомлення студентами психолого-педагогічних особливостей навчання школярів на основі наступності і перспективності.

Ми вважали, що ефективність дослідної технології визначається сформованістю таких компетенцій бакалаврів:

оперувати педагогічною термінологією;

самостійно здійснювати процес навчання учнів початкової школи на загальнодидактичних і специфічно методичних принципах;

володіти практичними вміннями організовувати вивчення дисциплін шкільного курсу на основі наступності і перспективності;

уміти практично реалізовувати пріоритети і принципи освіти;

володіти важливими професійними вміннями (гностичними, проектувальними, конструктивними, організаційними, комунікативними);

володіти на належному рівні сучасним інструментарієм, ефективними когнітивними, проблемними, креативними методами навчання, специфічними прийомами, сучасними засобами навчання, які сприяють здійсненню безперервної шкільної освіти.

Усе викладене вище дало нам підстави для реалізації програми експериментального навчання, створеної на основі принципів наступності і перспективності.

Оволодіння учнями вміннями й навичками з навчальних предметів, що передбачені освітнім стандартом, базується на засвоєнні ними комплексу теоретичних понять. Успішна організація цього процесу визначається багатьма чинниками, одним із яких є чітке розуміння вчителем шляхів формування кожного з понять. Отже, педагог, перш ніж визначити методи, які забезпечують найбільш повне усвідомлення школярами суттєвих ознак поняття, має бачити перспективу його розвитку й основні етапи засвоєння.

Той факт, що поняття з рідної мови і математики послідовно проходять через весь шкільний курс навчання, дозволяє здійснювати вивчення теоретичного матеріалу з означених навчальних предметів на основі принципів наступності і перспективності, тобто поступово збагачувати його змістову сторону.

За розробленою експериментальною технологією підготовка студентів до здійснення виробничих функцій та основних завдань діяльності передбачає ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями початкової освіти на сучасному етапі розбудови нашої країни, її роллю у забезпеченні безперервної освіти особистості. Значна увага приділяється питанням щодо модернізації системи загальної шкільної освіти; безперервності освіти; значення єдності принципів, методів і форм навчання в руслі забезпечення безперервної освіти в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі. Вивчення курсу «Дидактичні засоби здійснення безперервної шкільної освіти» має фундаментальне значення для подальшого ознайомлення майбутніх фахівців в галузі початкової освіти з технологіями навчання предметів шкільного курсу. Пропонований курс має таку структуру (табл. 2.6):

Таблиця 2.6. Опис предмета навчального курсу

Курс бакалавр

(денна форма навчання)

Галузь знань, напрям підготовки,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 1,5

Шифр та назва галузі знань:

0101 Педагогічна освіта

Обов’язковий рік підготовки: 1

Семестр: 1

Змістових модулів: 3

Шифр та назва напряму підготовки:

Лекції: 12 годин

Практичні: 12 годин

Самостійна та

індивідуальна

робота: 30 годин

Загальна кількість годин: 54

6.010100 Початкова навчання

Тижневих годин: 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю:

підсумкова контрольна робота

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Рекомендуємо почитати:

Науковці про гру, як засіб оптимізації процесу навчання дітей 5-го року життя
Розвиток пізнавальної активності у дітей дошкільного віку відбувається більш інтенсивно за умови використання дидактичних ігор, що стимулює у них пошукові дії впевненість у досягненні успіх ...

Ігротерапія як метод подолання педагогічної занедбаності молодшого школяра в умовах будинку-інтернату
Гра – найприродніша і найпривабливіша діяльність дітей. За даними Н.І. Уткіної, діти 3-5 років отримують задоволення від процесу гри, а в 5-6 років – не лише від процесу, а й від результату ...

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах
Найважливішою умовою якісної підготовки майбутніх робочих кадрів є зміцнення навчально-матеріальної бази професійно-технічної освіти. Матеріально-технічна база дає змогу у повному об’ємі ви ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net