Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Сторінка 15

Реалізації безперервності в освіті сприяє створення відповідних науково-виробничих комплексів, основна мета яких полягає у забезпеченні підготовки педагогів до здійснення навчання на основі спадкоємності. Спираючись на результати дослідження вітчизнаняних педагогів і психологів, ми дійшли висновку, що готовність майбутнього вчителя до здійснення безперервної освіти є інтегральним особистісним утворенням, яке вміщує в собі оптимальну суму знань, необхідну систему вмінь, психологічну установку на досягнення поставленої мети, мотиви, потреби, здібності, особистісні якості, адекватні вимогам діяльності.

Аналіз чинних програм і підручників з рідної мови засвідчив те, що в процесі їх удосконалення було забезпечено належну орієнтацію на втілення принципів наступності та перспективності між початковою й основною школою (на прикладі вивчення морфеміки і словотвору), а саме:

поступову наповнюваність понять новими ознаками, наближення їх визначень до наукових;

ускладнення завдань морфемного і словотворчого розбору шляхом розширення кола граматичних форм, пропонованих для аналізу, а також збільшення кількості морфем у слові й урізноманітнення їх значень.

Проведений у ході констатувального експерименту аналіз стану сформованості в учнів початкової і основної школи (на прикладі морфеміки і словотвору) виявив недоліки традиційної методики, зокрема недостатньо повну реалізацію принципів наступності та перспективності. Також результати анкетування вчителів початкової школи і студентів спеціальності «Початкове навчання» підтвердили те, що частині опитаних бракує спеціальної професійно-методичної підготовки до опрацювання навчального матеріалу з урахуванням зазначених дидактичних принципів.

За результатами аналізу теоретичних засад та практики опрацювання навчального матеріалу (на прикладі рідної мови) в початковій і основній школі було розроблено й апробовано технологію підготовки майбутніх учителів 1–4 класів до здійснення безперервної освіти, елементами якої є:

послідовне розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості в досягненнях у галузі психології, педагогіки і часткових методик щодо запровадження безперервної освіти школярів;

підготовка студентів до створення умов для перспективного засвоєння учнями теоретичного матеріалу;

використання сучасних педагогічних технологій (проблемний виклад матеріалу, інтерактивні технології, мультимедійні навчальні програми, групова навчальна діяльність студентів тощо).

Обґрунтовано, що необхідними організаційно-педагогічними умовами забезпечення наступності та перспективності під час організації навчального процесу в ЗНЗ є:

стикування чинних програм і підручників суміжних класів у завданнях та змісті;

систематичність і послідовність викладання теоретичних відомостей з опорою на вивчене;

організація пропедевтичного вивчення способів творення слів у початковій школі;

підвищення вимог до якості освіти і розвитку учнів – випускників початкової школи;

єдиний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 і 5–12 класів.

6. Ефективність дослідної технології щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти визначалася сформованістю в них таких компетенцій:

самостійно здійснювати процес навчання учнів початкової школи на загальнодидактичних і специфічно методичних принципах;

володіти практичними вміннями організовувати вивчення дисциплін шкільного курсу на основі наступності і перспективності;

Страницы: 10 11 12 13 14 15 16

Рекомендуємо почитати:

Стихійні лиха, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
Стихійні пиха - загрозливі природні явища або процеси геофізичного, геологічного, атмосферного, біосферного та іншого походження такого масштабу, що викликають катастрофічні ситуації - хара ...

Міжнародне співробітництво України у сфері цивільного захисту
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС) є головним органом у нашій державі з питань цивільної безпек ...

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу у професійно-технічних навчальних закладах
Найважливішою умовою якісної підготовки майбутніх робочих кадрів є зміцнення навчально-матеріальної бази професійно-технічної освіти. Матеріально-технічна база дає змогу у повному об’ємі ви ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net