Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Експериментальна технологія підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Сторінка 1

Як уже зазначалося, передумовою реалізації системи безперервної мовної освіти є додержання принципів наступності і перспективності між ступенями загальноосвітньої школи.

Аналіз літератури з проблеми дослідження, чинних програм і підручників для 1–4 класів та результати констатувального експерименту дозволили розробити технологію підготовки майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти.

Мета навчального експерименту полягає в перевірці доцільності впровадження пропонованої технології у практику навчання майбутніх учителів початкової школи; визначенні найбільш ефективних методів щодо підготовки фахівців до здійснення безперервної освіти.

Навчальний експеримент передбачав розв’язання таких завдань:

визначити сукупність понять із галузі педагогіки, які розкриватимуть суть безперервної освіти;

розробити комплекс лекцій з означеної проблеми;

розробити спеціальний комплекс практичних завдань;

розробити шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Дидактичні засоби здійснення безперервної освіти».

Для реалізації мети і завдань було розроблено програму експериментального навчання, яка побудована на основі типової програми з педагогіки для спеціальності 6.010100 «Початкове навчання».

З метою з’ясування доцільності впровадження пропонованої методики, спрямованої на підготовку майбутніх учителів початкової школи до здійснення навчання з урахуванням принципів наступності і перспективності, навчальний експеримент проводився в експериментальних групах, що мали приблизно однакову наповнюваність (різниця в кількості учасників не перебільшувала 5) і загальний рівень навчальних досягнень студентів. Навчальний процес здійснювали одні і ті ж самі викладачі.

У контрольних групах (групи «Б») студенти навчалися за традиційним навчальним планом для спеціальності 6.010100 «Початкове навчання».

В експериментальних групах (групи «А») було апробовано розроблену нами технологію щодо підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти. Вивчення пропонованого експериментального курсу не виходило за межі годин, відведенихзгідно з варіативною частиною робочого навчального плану для вказаної вище спеціальності.

Згідно з програмою експерименту у групах «А» навчання проводилося за діючими підручниками з педагогіки. Для досягнення ефективності пропонованої технології було використано і розроблено на основі сучасних педагогічних технологій конспекти лекцій, плани практичних і методичні рекомендації до виконання самостійної роботи зі спецкурсу «Дидактичні засоби здійснення безперервної шкільної освіти».

Одним із способів керування пізнавальною діяльністю майбутніх учителів під час вивчення пропонованого експериментального курсу був проблемний виклад навчального матеріалу. Він полягав у створенні і розв’язанні проблемних ситуацій на різних етапах опрацювання педагогічних фактів і явищ. Головним компонентом такого навчання виступала актуалізація раніше засвоєного, що, на нашу думку, мало служити основою для ідентифікації поняття й усвідомлення студентами нового матеріалу. Ми припускали, що суперечність між наявними знаннями майбутніх педагогів і тим, що вони мають знати, стимулюватиме їхнє мислення, сприятиме розвитку в них аналітико-синтетичних умінь, навичок самостійної роботи пошукового характеру.

Засобом реалізації проблемного навчання виступала комп’ютерна техніка. Використання комп’ютера на лекціях і практичних заняттях, на нашу думку, мало дозволити поліпшити сприймання майбутніми фахівцями нових знань, сприяти розвитку їхнього інтелектуального потенціалу, встановленню зв’язків між новим і вже відомим матеріалом, дати можливість програмувати різні види завдань (у тому числі і проблемного характеру), зразки планів-конспектів уроків. З допомогою такого навчання студент матиме змогу самостійно перевірити власний рівень засвоєння знань і вибрати завдання посильної складності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Основні педагогічні вимоги до підготовки й проведення уроків “Я і Україна" в 1 класі
Процес навчання “Я і Україна" здійснюється в різних організаційних формах. Перш ніж назвати і охарактеризувати їх, слід чітко уявити сутність педагогічної категорії - форми організації ...

Відомі студенти і викладачі
Попередниками сучасних студентів було безліч видатних людей усіх епох. Це й майбутні Папи Римські, і такі велетні, як Томас Бекет, Данте Аліг'єрі, Джованні Боккаччо, Франческо Петрарка, Ера ...

Види вправ для усних обчислень
Вправи з усних обчислень мають пронизувати увесь урок. Їх можна поєднувати з перевіркою домашніх завдань, закріпленням вивченого матеріалу, опитуванням учнів. Поряд з цим у практиці роботи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net