Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи

Сторінка 5

Відповідаючи на запитання анкети «Як ви розумієте розумієте поняття безперервна освіта?», 23% учителів і 14% студентів дали вичерпне визначення безперервної освіти. Відповідно 27% і 22% респондентів розглядають це поняття як засіб формування в учнів системи міцних знань, умінь і навичок. 31% педагогів і 38% майбутніх фахівців в галузі початкової освіти переконані в тому, що безперервність в освіті забезпечує застосування набутих школярами знань на практиці. Відповідно 19% і 26% опитуваних не дали відповіді на перше запитання анкети.

Даючи відповідь на наступне запитання «Як ви розумієте формування вмінь і навичок учнів на основі принципів наступності і перспективності?», 22% учителів початкової школи і 13% студентів зазначили, що реалізація наступності і перспективності є дуже важливою у формуванні умінь і нави9чок школярів. На їхню думку, вищеназвані принципи передбачають поступовий розвиток знань, умінь і навичок учнів, встановлення зв’язків між відомостями з різних тем і розділів, намічають перспективні лінії формування знань і вмінь молодших школярів на подальших етапах навчання. Відповідно 19% і 17% респондентів стверджують, що додержання наступності і перспективності дозволяє викладати навчальний матеріал в цілісній системі.

Опитування виявило, що 11% учителів і 21% студентів факультету ПОПП не розуміють суті наступності і перспективності, а, отже, не можуть з’ясувати роль цих принципів у формуванні умінь і навичок учнів початкової школи. Помилкову відповідь на друге запитання дали 48% педагогів і 49% майбутніх фахівців. Так, вони вважають, що:

дотримання наступності і перспективності забезпечує збереження розумових можливостей дитини під час вивчення навчальних дисциплін;

згадані вище принципи зумовлюють урахування вчителем індивідуальних особливостей кожної дитини в процесі опрацювання певної теми;

наступність і перспективність допомагають побудувати таку форму спілкування вчителя й учнів, як діалог, який спонукає учасників навчального процесу до вільного обміну враженнями, думками; педагог у цьому випадку співпрацює з дитиною, стимулює її.

Усі опитані вчителі початкових класів і 68% студентів дали вичерпну відповідь на третє запитання анкети. Отже, педагоги визначили, що чинною програмою з рідної мови для початкової школи з теми «Будова слова» передбачено засвоєння таких понять: корінь слова, спільнокореневі (споріднені) слова, закінчення слова, основа слова, префікс, суфікс.

Певні труднощі в респондентів викликало наступне запитання: «Якими новими поняттями з морфеміки і словотвору збагатяться знання учнів основної школи?». Так, 53% вчителів і 81% студентів не змогли відповісти на нього. Відповідно 18% і 8% опитаних переконані, що коло понять з морфеміки в основній ланці залишається незмінним. На думку 21% педагогів і 10% майбутніх фахівців в галузі початкової освіти, в основній школі спостерігається лише «…ускладнення мови викладу визначень, а саме – поява різноманітних мовних зворотів, характерних для наукового стилю мовлення». Водночас 8% опитаних учителів і 1% студентів у своїх відповідях слушно зазначили, що згідно з чинною програмою для основної школи знання учнів 5–12 класів збагачуються такими поняттями з морфеміки і словотвору: твірна основа, твірне слово, похідне слово, префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безсуфіксальний спосіб творення слів, осново- і словоскладання.

Отже, можемо констатувати, що вчителі не готові навчати учнів початкової школи на основі принципів наступності і перспективності, тобто створювати підґрунтя для безперервної освіти підростаючого покоління. Такий фактор негативно впливає на сформованість умінь і навичок дітей, про що свідчать результати численних дисертаційних досліджень (О. Глазова, А. Кухта, Л. Сугейко, Н. Умрилова, Л. Чемоніна та ін.). Причиною того, що педагоги не спроможні забезпечити належний рівень підготовки молодших школярів до навчвання в основній школі, на нашу думку, є недостатня обізнаність майбутніх фахівців (студентів) у питаннях технології опрацювання матеріалу з навчальних предметів на різних етапах освіти учнів і шляхів реалізації принципів наступності і перспективності. У зв’язку з цим актуалізується проблема створення стрункої системи опрацювання предметів педагогічного циклу, що забезпечуватиме належну професійно-методичну підготовку вчителів до реалізації безперервної освіти школярів.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Особливості діяльності учителя
Проектне навчання не тільки спонукає до розумно вмотивованої доцільної діяльності, відповідно до вікових і навчальних інтересів молодших школярів, а й істотно трансформує роль педагога в ке ...

Значення формування колективу у сучасній школі
Успішна виховна робота не можлива без згуртованого колективну. Саме через колектив класний керівник впливає на ставлення школярів до навчальних обов'язків, до суспільно корисної праці, на ї ...

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій
Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД) включає вибір методів і прийомів їхньої реалізації на кожному з виділених етап ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net