Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Стан упровадження безперервності у практику освіти учнів початкової школи

Сторінка 2

Як свідчать дані таблиці, 56% опитаних четвертокласників і 61% п’ятикласників правильно доповнили визначення кореня. Серед відповідей молодших школярів найчастотнішим є такий варіант: «Корінь слова – це спільна частина споріднених слів». Учні основної школи характеризують цю морфему більш повно. Вони вважають, що корінь слова – головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.

Разом з тим 31% учнів четвертих і 24% учнів п’ятих класів у своїх відповідях зазначили, що корінь – це частина слова, за допомогою якої творяться нові слова. Відповідно 13% і 15% школярів написали, що коренем називається частина основи, що стоїть перед закінченням.

Доповнюючи визначення наступної морфеми, 53% учнів початкової ланки зазначили, що закінченням називається змінна частина слова. На думку 64% п’ятикласників, закінченням називається змінна частина слова, яка вказує на його граматичні ознаки і служить для зв’язку слів у реченні і словосполученні.

Серед помилкових визначень закінчення (відповідно 47% і 36% школярів) найчастіше є таке: закінченням називається частина слова, що змінює його значення.

Частина учнів вищеназваних ланок загальноосвітньої школи успішно впоралися з третім завданням. Так, 47% молодших школярів і 35% п’ятикласників зазначили, що основа – це частина слова без закінчення. 24% учнів основної школи слушно зауважили, що основою називається частина слова без закінчення, яка є спільною для всіх форм слова.

Як видно з таблиці 1.4, у 53% учнів початкової і 41% учнів основної ланок не сформовано поняття основи слова. Про це свідчить той факт, що відповідно 39% і 34% школярів визначають основу слова як спільну частину споріднених слів. 14% четвертокласників і 7% п’ятикласників ототожнюють основу слова із закінченням, вважають її змінною частиною слова.

Про рівень сформованості в учнів 4 і 5 класів поняття префікс свідчать доповнення визначення цієї морфеми. Так, 17% і 14% школярів, які навчаються відповідно в початковій та основній ланках, переконані, що префіксом називається частина слова, яка стоїть перед коренем.

Відповідно 31% і 19% учнів вважають, що за допомогою префікса (частини слова, що стоїть перед коренем) творяться нові слова. 21% п’ятикласників дали вичерпне визначення вищеназваної морфеми, тобто таке, яке повністю відповідає поданому в чинному підручнику з рідної мови.

Приблизно у чверті школярів (27% четвертокласників і 24% учнів п’ятого класу) лінгвістичне поняття префікс залишається несформованим. Навіть така ознака, як позиція в слові стосовно кореня, залишилась поза увагою дітей. Відповідно 25% і 22% учнів початкової та основної ланок приписують невластиві морфемі ознаки або суфікса, або закінчення.

Суфіксом, на думку 29% четвертокласників, називається частина слова, що стоїть після кореня. 19% молодших школярів вважають, що суфікс – частина основи, яка стоїть після кореня і служить для творення нових слів. 36% респондентів (учнів основної ланки) відповіли, що суфікс – значуща частина слова, що стоїть після кореня, за допомогою якої творяться слова з новим лексичним значенням. 18% п’ятикласників зазначили, що вищеназвана морфема є значущою частиною слова, яка служить для творення слів з новим лексичним значенням і форм того ж слова.

Як і у випадку з визначенням префікса, спостерігаються непоодинокі грубі помилки школярів у визначенні поняття суфікс.

Як свідчать учнівські роботи, відповідно 27% і 24% школярів вважають, що суфікс – частина слова, що стоїть перед коренем. 25% і 22% учнів початкової та основної ланок переконані, що суфіксом називається змінна частина слова. Вищеподані результати дозволяють стверджувати, що школярами не засвоєні всі істотні ознаки поняття суфікс: значущість, позиція в слові стосовно кореня, словотворча функція.

З таблиці 1.4 видно, що 43% і 58% учнів початкової та основної ланок дали правильне визначення поняття «споріднені слова». Значний відсоток опитаних (44% четвертокласників і 36% п’ятикласників) не впоралися із завданням доповнити твердження. Вони помилково вважають, що спорідненими називаються слова з однаковою основою або слова, які мають однаковий рід. Неусвідомлення школярами характерних ознак спільнокореневих слів призводить до того, що в учнів виникають утруднення при виділенні кореня слова, а, отже, при написанні слів з орфограмами.

Доповнюючи твердження №7, 33% четвертокласників і 41% п’ятикласників зазначили, що нові слова з’являються внаслідок додавання до слова (основи) префікса. Відповідно 43% і 48% школярів вважають, що похідні слова творяться за допомогою суфікса. 27% учнів початкової та 52% учнів основної ланок ЗНЗ у своїх відповідях слушно зазначили, що одночасне приєднання до слова (його основи) префікса і суфікса сприяє появі нового слова. 43% п’ятикласників переконані, що похідні слова утворюють шляхом додавання до основи твірного слова іншої основи; 47% – за допомогою усічення суфікса в основах похідних слів; 39% – за допомогою переходу однієї частини мови в іншу.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Новітні методи навчання на уроках образотворчого мистецтва
Специфіка такого предмета, як образотворче мистецтво, дозволяє вчителю широко використовувати інтерактивні методи та нестандартні форми організації уроку, які дають змогу підвищити ефективн ...

Способи перенесення малюнків. Тиснення на металі - 8 год
Особливості роботи штихелем, карбом-лощатником. Витиснення зворотної лінії композиції. Виконання практичної роботи за зразком Практична робота. Виконання за зразком нескладного геометричног ...

Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках
Неможливо зрозуміти специфіку образотворчого мистецтва як предмета без знання того, що являє собою учень на різних етапах здобуття освіти. В історії методики були періоди, коли основна уваг ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net