Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Сторінка 3

Для з’ясування можливостей використання матеріалу підручників з рідної мови з метою забезпечення наступності та перспективності у вивченні будови слова та словотвору нами проведено їх аналіз. Це дозволило:

визначити загальну спрямованість опрацювання матеріалу з морфеміки і словотвору;

окреслити коло теоретичних понять і відомостей, визначити етапність їх засвоєння школярами;

порівняти визначення понять з морфеміки і словотвору, подані в підручниках для початкової та основної ланок ЗНЗ;

визначити типологію вправ та характер дидактичного матеріалу для них.

Спинимось докладніше на аналізі підручників для кожної освітньої ланки. В основу підручників для учнів початкової школи покладено схему, за якою весь навчальний матеріал розміщено в параграфах. У кожному з них наявні теоретичні відомості з певної мовної теми, зв’язні тексти і завдання щодо їх відтворення й аналізу. Найважливіший матеріал проілюстрований схемами і таблицями (наприклад, схема порядку усного розбору слів за будовою, таблиця парних дзвінких і глухих приголосних), відповідно структурований і оформлений шрифтами.

Другокласники опановують українську мову за підручником «Рідна мова» (автори: М. Білецька, М. Вашуленко та ін.). Загальне ознайомлення молодших школярів із початковими відомостями про споріднені слова і корінь слова передбачено здійснити в розділі «Слово».

Навчальний матеріал з теми «Споріднені слова» має яскраво виражений практичний характер. Під час його опрацювання основне завдання вчителя – привернути увагу учнів до лексичної спорідненості слів, що належать до різних частин мови, за зразками (практично) навчити виконувати елементарні вправи на творення слів, спостерігаючи при цьому за змінами в їх лексичному значенні.

У підручнику для 3 класу (автори М. Вашуленко та О. Мельничайко) відомості про морфемну будову слова також уключено до розділу «Слово». На цьому етапі в учнів формуються поняття про значущі частини слова (закінчення, основа слова, корінь, префікс і суфікс); молодші школярі усвідомлюють функцію кожної з них і практично ознайомлюються зі способами морфологічного словотворення. Пояснюючи лексичне значення похідних слів, що належать до різних частин мови, третьокласники не лише поглиблюють свої знання з лексикології, а й оволодівають навичками морфемного аналізу. Такий підхід, на нашу думку, сприяє активізації і збагаченню словникового запасу школярів, виробленню в них умінь пояснювати значення утворених слів і правильно їх писати.

Підручник з рідної мови для четвертого класу не містить теоретичного матеріалу про морфемний склад слова і способи творення слів. На цьому етапі учні опрацьовують правила написання відмінкових закінчень (оскільки вивчають відмінювання частин мови) іменників і прикметників на – ськ-, – зьк-, – цьк-, а також ознайомлюються з їх вимовою. Чертвертокласники паралельно закріплюють і поглиблюють знання з морфеміки, вдосконалюють уміння членувати слова на значущі частини.

Проаналізовані підручники з рідної мови для початкової школи дозволяють організувати пізнавальну діяльність учнів, систематизувати знання, сформувати мовні вміння й навички, розвинути мовлення дітей. Чинні навчальні книжки для 2–4 класів мають досконаліший методичний апарат, ніж попередні, що сприяє особистісній орієнтованості навчання, міцному засвоєнню учнями знань з морфеміки. На наш погляд, поданий у підручниках теоретичний і дидактичний матеріал з теми «Спільнокореневі слова» є важливим чинником розв’язання всього комплексу навчально-розвивальних завдань щодо її опрацювання.

Аналіз підручників із рідної мови для основної школи дозволив виявити низку їх особливостей. Так, авторами навчальних книжок передбачено систематичний виклад теоретичного матеріалу, не можливий без опори на засвоєне в початковій школі. Це допоможе учням усвідомити внутрішньопредметні зв’язки, а також глибше зрозуміти закономірності мови, вдосконалити їхні спеціальні мовні та мовленнєві вміння й навички. Домінуючим у підручниках для основної школи є мовний структурно-композиційний план. Увесь теоретичний матеріал розподілено за лінгвістичними темами, які зумовлюють характер вправ. Як і в початковій ланці, за основу побудови підручників узято структурну схему, яка визначає розміщення навчального матеріалу в параграфах.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Механізми мовлення: перехід до зовнішнього мовлення
Перехід до акустичного й графічного мовлення. Другий етап – це комунікативний етап або – це мовлення для «інших». У системі мовленнєвих механізмів можна побачити три рівні. Верхній рівень – ...

Зміст викладання легкої атлетики у вищих педагогічних навчальних закладах
Легка атлетика – складова частина фізичної культури, а не тільки як вид спорту, що має такі переваги, як загальнодоступність і різнохарактерність. Про значну роль легкої атлетики в сучасном ...

Розробка бінарних дій викладача і тих, хто навчається
Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті представлені у табл. 2.5. Таблиця 2.5 Бінарні дії викладача та студентів на факультативному занятті Структурні елементи заняття ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net