Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Сторінка 2

Шкільний курс рідної мови – єдиний з 1 по 12 клас, що відбито у чинних програмах для початкової та основної школи. Спинимось докладніше на їх аналізі. Оскільки програмою для 1–4 класів передбачено пропедевтичну мовну освіту учнів, а саме засвоєння ними знань про одиниці різних мовних рівнів, мета вивчення рідної мови на цьому етапі полягає в опануванні молодшими школярами грамоти (початкових умінь читати і писати), засвоєнні доступного кола знань, мовленнєвому розвитку дітей, формуванні вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.

Згідно з чинною програмою 2006 р. другокласники опрацьовують тему «Корінь слова. Спільнокореневі слова» впродовж 7 уроків. На засвоєння теми «Будова слова» відповідно до вищеназваної програми у 3 класі відводиться 33 години. Третьокласники мають засвоїти такі теоратеричні поняття: закінчення, основа слова та її складові: корінь, префікс, суфікс. Вивчення значущих частин слова відбувається в лексико-семантичному аспекті. Такий підхід, вважають укладачі програми, забезпечує мовленнєвий розвиток дітей, збагачення їхнього словникового запасу похідними лексемами.

Водночас, на нашу думку, не є виправданим пропоноване в програмі скорочення годин на опрацювання морфеміки. Загальновідомо, що знання, вміння й навички з морфеміки, набуті учнями в початковій школі, слугують основою для вивчення розділів «Будова слова. Орфографія» та «Словотвір. Орфографія» в основній ланці. Тому зменшення кількості годин, які відводяться на вивчення будови слова в 3 класі, негативно вплине на підготовку молодших школярів до опанування курсу рідної мови на наступному етапі навчання.

У чинній програмі з рідної мови для 5–12 класів підхід до розподілу навчального матеріалу з морфеміки залишився традиційним. Її пронизують чотири змістові лінії, серед яких основоположною за кількістю годин. є мовна. Такий підхід, на думку укладачів програми, зумовлений тим, що лише системні знання з мови, здобуті учнями в основній школі, стають базою для формування як правописних умінь і навичок учнів, так і загальної мовної компетенції.

Державними освітніми стандартами і чинними програмами визначено зміст базової мовної освіти. Забезпечити ж засвоєння учнями теоретичних знань і вироблення в них практичних умінь покликані шкільні підручники з рідної мови.

За М. Пентилюк, підручник – це книга, в якій викладаються основи знань з певного навчального предмета на рівні сучасних досягнень науки та культури. Я. Кодлюк називає підручник своєрідною моделлю процесу навчання, виразником певної педагогічної технології. Нам імпонують погляди дослідниці, яка вважає, що навчальна книга для школярів покликана обслуговувати цілісний процес оволодіння знаннями, тобто будуватися з урахуванням основних етапів навчання – засвоєння навчального матеріалу та його практичного застосування.

Не можна не погодитись із думкою науковців (Я. Кодлюк, М. Пентилюк, О. Савченко та ін.), що зміст і структура підручників зумовлюються специфікою розвитку учнів кожної ланки загальноосвітнього навчального закладу. Тому у процесі створення велике значення має врахування вікових особливостей школярів, їхніх реальних можливостей. Обсяг матеріалу сучасних навчальних книжок залежить від етапу навчання, характеру виучуваного матеріалу, рівня його складності та кількості годин, відведених на вивчення рідної мови в певному класі.

Як і чинні програми з рідної мови, підручники мають реалізовувати загальнодидактичні принципи, а саме: єдності навчання, виховання і розвитку особистості, науковості, системності, послідовності, зв’язку теорії з практикою, наступності, перспективності, доступності, наочності тощо.

Важливою умовою забезпечення безперервності освіти, а, отже, здійснення наступності і перспективності є стикування змісту і завдань підручників суміжних класів. Аналіз навчальних книжок для початкової й основної школи свідчить про те, що в них відбито ті ж змістові лінії, що пронизують Державні стандарти, а саме: мовленнєва, мовна, соціокультурна.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Творче виховання з використанням казки
а) Творчі вправи, їх потенціал. Творчі вправи передбачають переносити набуті навички у змінені умови, застосовувати їх у нестандартних обставинах, в уявних, умовно-реальних і природних ситу ...

Програмоване навчання
Одним із методів підвищення ролі самостійного засвоєння теоретичних знань і надбання практичних навичок у студентів є програмоване навчання. Сутність цього методові полягає в тому, що студе ...

Основні причини «гудіння»
Причин «гудіння» є чимало. Найістотніша з них — це нерозвинений звуковисотний музичний слух, зокрема так званий вокальний слух, що включає ладове чуття, слухову увагу, музичні слухові уявле ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net