Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Сторінка 1

Система неперервної освіти, запроваджувана в Україні, зумовлює побудову чинних програм і підручників для початкової та основної школи за принципом спадкоємності, що в свою чергу передбачає поступове розширення знань, умінь і навичок, набутих молодшими школярами в початкових класах, та їх співвіднесення зі змістом мовної освіти в основній школі. Такий підхід вимагає викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах на основі наступності та перспективності. Оскільки чинні програми і підручники для початкової та основної ланок ЗНЗ є важливим засобом створення ефективної цілісної системи роботи з різних галузей знань на засадах безперервності (М. Львов, М. Пентилюк та ін.), було проведено аналіз вищезазначених матеріалів (на прикладі навчального предмета «Рідна мова», розділи «Будова слова» і «Словотвір») із таких позицій:

по-перше, виділено основні знання й уміння учнів у галузі морфеміки, на оволодіння якими спрямований шкільний курс навчання рідної мови;

по-друге, простежено, як прогнозований у початковій школі рівень підготовки дітей з теми «Будова слова» співвідноситься з рівнем вимог до знань і вмінь учнів у 5 класі ЗНЗ;

по-третє, з’ясовано, як забезпечуються лінії наступності і перспективності в реалізації цілей навчання, доборі змісту.

Як стверджує М. Львов, одним із кроків до реалізації цих принципів є стикування навчальних програм суміжних класів у їх завданнях та змісті [100; 104]. Вагомим досягненням сучасної лінгводидактики можна вважати те, що сьогодні воно існує. Про це свідчить той факт, що в чинних програмах з рідної мови передбачено поступове ускладнення завдань, які стоять перед учителями початкових класів і вчителями-словесниками щодо опрацювання навчального матеріалу. Розглянемо це на прикладі змісту розділів «Будова слова» і «Словотвір» (див. таблицю 1.1).

Таблиця 1.1. Завдання щодо опрацювання розділів «Будова слова» і «Словотвір» у загальноосвітньому навчальному закладі

Початкова школа

Основна школа

сформувати в учнів поняття про частини слова;

забезпечити засвоєння системи понять про частини слова та їх визначень;

забезпечити усвідомлення молодшими школярами ролі морфем;

розширити й уточнити поняття про морфемний склад слова;

забезпечити усвідомлення значущості морфем;

сформувати в учнів уміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

сформувати в учнів стійкі вміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

забезпечити практичне оволодіння морфологічними способами творення слів (без називання термінів);

сформувати вміння утворювати слова морфологічними і неморфологічними способами;

сформувати вміння здійснювати

морфемний розбір;

навчити школярів здійснювати морфемний і словотвірний аналіз слова;

сприяти збагаченню словника учнів;

сприяти збагаченню словника учнів похідними словами;

виробити навички користуватися морфемним і словотвірним словником.

Порівняльний аналіз завдань, визначених чинними програмами для початкової та основної школи щодо опрацювання морфеміки і словотвору, дозволив констатувати їх поступове розширення й уточнення. Такий підхід, на нашу думку, має забезпечити формування в учнів стійких мовних умінь і навичок.

Ще одним фактом, що засвідчує існування стикування чинних програм початкової та основної школи є додержання єдиних вихідних позицій у навчанні рідної мови (М. Львов), що відбито в їх основних змістових лініях: мовленнєвій, мовній, соціокультурній та діяльнісній (М. Пентилюк).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Перевірка знань, глибини їх свідомлення
Колективна робота Завдання. Скласти візитну картку материка Північна Америка. Найбільший острів – Гренландія, площа – 2176 км.кв. Найдовший гірський ланцюг – Кордильєри, довжина – близько 9 ...

Лінгводидактичні засади розвитку зв’язного мовлення
Процес становлення мовної особистості починається з дитинства. Коли учень іде до школи, він звертає увагу на мовлення учителя, наслідує його. Кваліфікований педагог на своєму прикладі повин ...

Вступ та навчання в Болонському університету
Стати студентом Болонського університету можна тільки відучившись одін-трі роки в російському вузі. Як правило, зарахування відбувається за посередництва Італійського інституту культури в М ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net