Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Аналіз змісту шкільної освіти з проблеми дослідження

Сторінка 1

Система неперервної освіти, запроваджувана в Україні, зумовлює побудову чинних програм і підручників для початкової та основної школи за принципом спадкоємності, що в свою чергу передбачає поступове розширення знань, умінь і навичок, набутих молодшими школярами в початкових класах, та їх співвіднесення зі змістом мовної освіти в основній школі. Такий підхід вимагає викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах на основі наступності та перспективності. Оскільки чинні програми і підручники для початкової та основної ланок ЗНЗ є важливим засобом створення ефективної цілісної системи роботи з різних галузей знань на засадах безперервності (М. Львов, М. Пентилюк та ін.), було проведено аналіз вищезазначених матеріалів (на прикладі навчального предмета «Рідна мова», розділи «Будова слова» і «Словотвір») із таких позицій:

по-перше, виділено основні знання й уміння учнів у галузі морфеміки, на оволодіння якими спрямований шкільний курс навчання рідної мови;

по-друге, простежено, як прогнозований у початковій школі рівень підготовки дітей з теми «Будова слова» співвідноситься з рівнем вимог до знань і вмінь учнів у 5 класі ЗНЗ;

по-третє, з’ясовано, як забезпечуються лінії наступності і перспективності в реалізації цілей навчання, доборі змісту.

Як стверджує М. Львов, одним із кроків до реалізації цих принципів є стикування навчальних програм суміжних класів у їх завданнях та змісті [100; 104]. Вагомим досягненням сучасної лінгводидактики можна вважати те, що сьогодні воно існує. Про це свідчить той факт, що в чинних програмах з рідної мови передбачено поступове ускладнення завдань, які стоять перед учителями початкових класів і вчителями-словесниками щодо опрацювання навчального матеріалу. Розглянемо це на прикладі змісту розділів «Будова слова» і «Словотвір» (див. таблицю 1.1).

Таблиця 1.1. Завдання щодо опрацювання розділів «Будова слова» і «Словотвір» у загальноосвітньому навчальному закладі

Початкова школа

Основна школа

сформувати в учнів поняття про частини слова;

забезпечити засвоєння системи понять про частини слова та їх визначень;

забезпечити усвідомлення молодшими школярами ролі морфем;

розширити й уточнити поняття про морфемний склад слова;

забезпечити усвідомлення значущості морфем;

сформувати в учнів уміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

сформувати в учнів стійкі вміння розрізняти форми слова і спільнокореневі слова;

забезпечити практичне оволодіння морфологічними способами творення слів (без називання термінів);

сформувати вміння утворювати слова морфологічними і неморфологічними способами;

сформувати вміння здійснювати

морфемний розбір;

навчити школярів здійснювати морфемний і словотвірний аналіз слова;

сприяти збагаченню словника учнів;

сприяти збагаченню словника учнів похідними словами;

виробити навички користуватися морфемним і словотвірним словником.

Порівняльний аналіз завдань, визначених чинними програмами для початкової та основної школи щодо опрацювання морфеміки і словотвору, дозволив констатувати їх поступове розширення й уточнення. Такий підхід, на нашу думку, має забезпечити формування в учнів стійких мовних умінь і навичок.

Ще одним фактом, що засвідчує існування стикування чинних програм початкової та основної школи є додержання єдиних вихідних позицій у навчанні рідної мови (М. Львов), що відбито в їх основних змістових лініях: мовленнєвій, мовній, соціокультурній та діяльнісній (М. Пентилюк).

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Урок як цілісна система
В умовах існуючих організаційних форм навчання застосовується різноманітний арсенал різних методичних засобів. Від форми організації навчання багато в чому залежить вибір тих або інших джер ...

Методи та прийоми духовно - морального виховання молодших школярів
Моральні мотиви керують моральними вчинками людини, спонукають його міркувати над відповідним проявом способу дій. Щоб домогтися від учнів глибоко усвідомленої, обгрунтованої поведінки, вчи ...

Усвідомлення основних завдань малокомплектних початкових шкіл
Серед проблем, які розробляються сучасною вищою та середньою школою особливе місце займають питання організації навчального процесу в малокомплектних школах. Сучасний демографічний стан в У ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net