Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні

Сторінка 5

Так, систематичність навчання передбачає засвоєння учнями понять і розділів у їх логічному зв’язку та наступності. Для реалізації цього принципу необхідно наукові знання подавати в системі. На думку В. Сухомлинського, це можливо за умов:

продуманої підготовки школярів до сприйняття і засвоєння знань;

уміння педагога під час викладання нового матеріалу спиратися на ті знання, що учні вже мають, розвивати їх і вдосконалювати.

Принцип доступності спрямовано на орієнтацію навчання на той рівень розумового розвитку дітей, який вже наявний, опору при навчанні на старі знання. Таким чином, одним із шляхів забезпечення доступності знань є викладання з урахуванням наступності, відповідності нових знань віковим можливостям учнів.

Необхідною умовою довгочасності знань учені вважають додержання принципу міцності, який, у свою чергу, є основою здійснення наступності в навчанні. Головним фактором забезпечення міцності знань дидакти називають постійне повторення вже вивчених фактів і відтворення набутих раніше навичок. Але практика навчання показала, що повторення як точна репродукція наявних знань і навичок з метою збереження їх на належному рівні не є досить ефективним. Повторення, безумовно, необхідне для дотримання наступності, але воно має бути таким, щоб забезпечувати постійний розвиток системи понять.

У зв’язку з прийняттям на початку 90-х рр. ХХ століття Закону України «Про освіту» та Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.), які вимагають забезпечення неперервної освіти, проблема наступності та перспективності знову стає актуальною. У цей період ідеї М. Данилова, Б. Єсипова, В. Онищука, М. Скаткіна, І. Харламова продовжують розвивати в своїх працях такі вчені, як В. Бондар, Н. Мойсеюк, М. Фіцула, В. Ягупов.

Пошук нових підходів до розв’язання питання організації освіти в Україні зумовив удосконалення системи принципів навчання. Дидакти А. Кухта, А. Мороз, погляди яких є актуальними для нашого дослідження, вважають наступність дидактичним принципом, що:

забезпечує таку систему освітньої роботи, коли на кожному наступному етапі продовжується закріплення та поглиблення тих знань, умінь і навичок, які складали зміст навчальної діяльності на попередньому, узгодженість і зв’язок усіх ланок навчально-виховної роботи, реалізацію зв’язків між компонентами навчально-виховного процесу;

вимагає формування в учнів знань, умінь і навичок у певному порядку з тим, щоб кожний елемент навчального матеріалу логічно пов’язувався з іншими, а наступне спиралося на попереднє та готувало школярів до засвоєння нового.

Такої ж думки додержується О. Савченко. За нею, принцип наступності і перспективності потребує якнайточнішого врахування вихідного рівня готовності дітей не лише «на стиках» освітніх ланок, а й у межах кожного етапу. Здійснення цього принципу, зазначає вона, потребує координації зусиль педагогів у вивченні особистості дітей, забезпечення плавного переходу до навчальної діяльності.

За педагогічним словником наступність передбачає послідовність і систематичність у розташуванні навчального матеріалу, зв'язок та узгодженість ступенів та етапів навчально-виховної роботи.

Аналіз літератури дозволяє визначити такі ознаки наступності, як цілісність і поступовість. Перша з них забезпечує як взаємозв’язок усіх ланок системи неперервної освіти, поєднання всіх компонентів і елементів наступності в навчанні, так і співвіднесення цілей навчання та його кінцевих результатів, зіставлення не лише найближчих, а й віддалених один від одного етапів. Друга ознака (поступовість) являє собою закономірний перехід від старого до нового, від простого до складного. Наступність вимагає, щоб етапи процесу навчання відбувалися один за одним. Намагання «перескочити» через ті або інші етапи чи ігнорування їх призводить до невдачі, тому що це суперечить самій логіці розвитку.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу
Математична модель – наближений опис якого-небудь класу явищ зовнішнього світу, виражений за допомогою математичної символіки. Аналіз математичної моделі дозволяє проникнути в сутність досл ...

Природоохоронна самоосвіта учнів
Природоохоронна самоосвіта - це засіб поглиблення знань учнів, їх творчих здібностей, дослідництва, формування умінь і навичок самостійно вирішувати різні проблеми захисту природи. Найкраще ...

Орієнтування на місцевості, план і карта у методиці викладання природознавства в допоміжній школі
Основним завданням викладання природознавства в допоміжній школі є ознайомлення учнів з природними умовами і корисними копалинами, життям та господарською діяльністю населення України і зар ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net