Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти » Психолого-педагогічна сутність безперервності у навчанні

Сторінка 3

Аналіз праць психологів дозволяє зробити висновок, що подання вчителем навчального матеріалу має бути послідовним, сприяти розвитку здібностей дітей мислити, стимулюванню їхньої розумової діяльності і забезпечувати наступність у засвоєнні наукових знань. Цілком слушною є думка Г. Люблінської. За нею, наступність визначає, що саме і в якій послідовності мають вивчати школярі. Цей принцип передбачає врахування й оптимальне використання можливостей особистості, що зумовлюються її віковими особливостями та закономірностями вищої нервової діяльності людини.

Учені П. Гальперін і Н. Тализіна вбачають суть спадкоємності в поетапності здобуття особистістю знань, умінь і навичок. Такий погляд на явище наступності знайшов відбиття в теорії поетапного формування розумових дій. Згідно з нею засвоїти знання учень може тільки у процесі діяльності, в результаті й за умови виконання ним системи дій.

Отже, можна стверджувати, що теорія поетапного формування розумових дій є психологічним підґрунтям забезпечення наступності і перспективності у вивченні морфеміки і словотвору в початковій та основній школі.

Досягнення в галузі дитячої психології змінили уявлення про можливості розвитку школярів у процесі навчання. Дослідження Л. Виготського, П. Гальперіна, А. Леонтьєва, Н. Тализіної та ін. дозволили зробити висновок про те, що необхідно орієнтувати процес навчання не на наявний рівень розумового розвитку, а на той, що формується. Сьогодні згідно зі словником-довідником учені-психологи визначають наступність як один із найголовніших психолого-педагогічних принципів, який передбачає встановлення взаємозв’язків між освітніми ланками за такими напрямами:

психофізичний розвиток дітей;

завдання формування особистості;

зміст освіти;

методи навчання і виховання.

Аналіз педагогічної літератури свідчить, що проблема наступності та перспективності не є новою. Пошуками шляхів її розв’язання займалися ще педагоги минулого (Я.А. Коменський, І. Г. Песталоцці, І. Ф. Гербарт, Ф.А.В. Дистервег, К. Ушинський, М. Корф).

Так, у працях Я.А. Коменського знаходимо обґрунтування основних принципів навчання, в тому числі і принципу поступовості. Видатний чеський педагог указував на необхідність того, щоб»… наступне завжди ґрунтувалося на попередньому, попереднє закріплювалося наступним». Я.А. Коменський стверджував, що навчання буде проходити легко, якщо вести його від загального до більш конкретного. Процес навчання, за ним, є суцільним шляхом пізнання і поступового розвитку знань учнів. Цінною є думка педагога про те, що суму знань, яку має опанувати школяр, необхідно розподілити між класами таким чином, «щоб попереднє завжди відкривало дорогу наступному й освітлювало йому шлях».

Значну увагу ролі наступності в навчанні дітей приділяв І. Г. Песталоцці. В основу своєї теорії елементарної освіти педагог поклав ідею розвивальних цілей і завдань виховання. На його думку, розвиток дитини має починатися з найпростіших елементів і просуватися до складних. Педагоги минулого (І. Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Я.А. Коменський, І. Г. Песталоцці) вважали, що цьому сприяє неперервне і ґрунтовне навчання, яке передбачає розподіл знань у такій послідовності, щоб кожне наступне поняття включало в себе додаток до вже засвоєних складових, тобто взаємозв’язок навчального матеріалу з наявними уявленнями учнів. Такий підхід, на їх думку, забезпечує повне оволодіння школярами тими чи іншими темами, розділами.

Ідеї Я.А. Коменського знайшли відбиття і в педагогічній концепції К. Ушинського, який зазначив, що встановлення зв’язків між новими і старими знаннями сприяє підвищенню ефективності процесу навчання. Нехтування цим законом він вважав великою педагогічною помилкою, оскільки, на думку педагога, «…чимало пояснень і… чітких… понять, засвоєних раніше, зникають з пам’яті дітей тому тільки, що до них не доводилось звертатися» .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів
Розглянувши монографії, статті журналів «Початкова школа», «Начальная школа», «Рідна школа» та відвідуючи уроки вчителів початкової ланки освіти можна сказати, що використання дидактичних і ...

Застосування інноваційних технологій у процесі підготовки майбутніх керівників з позакласної музично-виховної роботи у гуртках естрадного вокалу
В статті розглядаються можливості сучасних технічних засобів та інноваційних комп'ютерних технологій, якими доцільно оволодівати вчителю музики для здійснення професійної позашкільної діяль ...

Актуалізація опорних знань
Лексикологія як наука про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Ле ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net