Корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного благополуччя

Нова педагогіка » Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей » Корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного благополуччя

Сторінка 5

Організація спільної роботи школи і сім’ї у роботів з обдарованими дітьми є особливо актуальною і значимою проблемою сьогодення.

Сімейне виховання – це природна і постійно діюча ланка виховання, що обумовлює розвиток людини на всіх стадіях її життя. Тому у своїй виховній діяльності система освіти має спиратися на сім'ю, підвищувати її психолого-педагогічну культуру, активно впливати на взаємини між її членами.

Спільна робота школи з сім’ями у яких виховуються обдаровані діти має ґрунтуватися на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин педагогів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків.

Проведена нами дослідницька робота з проблеми співпраці школи та сім’ї у роботі з обдарованими дітьми дала змогу дійти таких висновків:

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблема співпраці школи та сім’ї знайшла своє відображення у працях давніх мислителів, педагогів-класиків та педагогів-новаторів, серед яких, зокрема: Аристотель, Я.Коменский, Ж.Руссо, Г. Песталоцці, М. Барановський, Я.Корчак, А. Макаренко, В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін.

2. Розкриваючи науково-теоретичні засади співпраці школи з батьками обдарованих учнів початкової школи ми з’ясували, що оптимізація взаємодії школи і сім’ї – необхідна умова успішного виховання і навчання дітей. Там, де вчителі і батьки виступають єдиним фронтом, там звичайно краще поставлена навчально-виховна робота школи і правильно організовано виховання дітей у сім’ї.

У цих відносинах школи та сім'ї нерідко зустрічається багато недоліків, серед яких: відсутність яких-небудь контактів в педагогічному впливі на дитину; вчитель іноді має невизначене уявлення про батьків учня, а батьки знають про вчителя тільки зі слів дитини; взаємне або одностороннє невдоволення один одним, мовчазне або відкрите несхвалення дій один одного, недовір'я і зневага аж до яскраво вираженої неприязні, часом перехідної у взаємні образи і приниження людської гідності, в гострий конфлікт, в який неминуче залучаються і діти, і який, внаслідок цього, не може не надавати руйнівної дії на педагогічний процес.

Окрім того, у процесі співпраці школи та сім'ї виникає низка протиріч: протиріччя, зумовлені труднощами і складностями процесу навчання і виховання; протиріччя, зумовлених відмінністю в типі відносин школи і сім'ї до дитини; протиріччя, пов'язані з різним рівнем педагогічної підготовки сторін; протиріччя, що виникають під впливом різної інформованості сторін про дитину та неадекватне встановлення вимог сторін. Їх усунення є важливим завданням вчителя початкової школи.

3. На основі вивчення психологічної літератури ми з’ясували, що поняття «обдарованість» є досить багатогранним,оскільки немає єдиного підходу до розкриття змісту цього поняття. Так, поняття «обдарованість» визначається науковцями як: якісно своєрідне сполучення здібностей (Б.Тєплов); індивідуальна своєрідність здібностей людини (Г.Костюк); набір здібностей (Н.Лейтес); сукупність особистісних характеристик людини (Л.Слободянюк); високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей (В.Чудновський В.Юркевич); індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини (С.Гончаренко); єдність трьох характеристик: інтелектуальні здібності, креативність і наполегливість (Дж. Рензуллі).

У контексті нашого дослідження під обдарованістю ми розуміємо комплекс задатків і здібностей, які за сприятливих умов дозволяють потенційно досягти значних успіхів у певному виді діяльності (чи діяльностей) порівняно з іншими людьми. Отже, обдарованість виступає як інтеграція різних здібностей з метою досягнення позитивних результатів конкретної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Аналіз рівня взаємозв’язку рівня фізичної підготовленості і мотивації до занять фізичною культурою
Було проведено аналіз показників взаємозв’язку рівня розвитку фізичних якостей, який виявив достовірну залежність швидкості від швидкісно-силової роботи, роботи на витривалість та спритност ...

Експериментальна перевірка ефективності розробленого комплексу вправ для навчання монологічного мовлення на початковому ступені
Будь-яка система навчання має бути ефективною, тільки тоді вона може застосовуватися. Щоб довести ефективність треба провести експеримент, довести ефективність на практиці. Практика проходи ...

Тенденції та перспективи розвитку світової та європейської поліцейської вищої школи
Початок ХХІ століття характеризується прискореною глобалізацією, яка обумовлена вільним переміщенням інформації, товарів, послуг і капіталів в загальносвітовому значенні. На жаль цим породж ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net