Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики

Сторінка 3

– на реалізацію усіх компонентів навчально-методичної роботи в школі;

– навичок проведення уроків для школярів різного віку.

Загалом оцінки за методичну підготовленість студентів експериментальних групах вищі, ніж у контрольних. Так методична підготовленість студентів усіх курсів ІФК контрольних груп оцінена на

3,44 ± 0,09 бала, а експериментальних груп – 4,24 ± 0,09 бала (p  0,05).

5. Перевірка рівня засвоєння методичних знань та умінь засвідчує, що запропонована експериментальна методика у звичайних умовах педагогічної практики в школі показала її ефективність. Узагальнюючі оцінки за проведення різних форм навчальної діяльності в школі у студентів експериментальних груп (за всіма контрольними вимірами одиниць аналізу підрахунку) значно вищі й достовірніші (p < 0,05), ніж у контрольних (p > 0,05).

Доцільною активно-пізнавальною діяльністю студентів з методики засвоєння шкільних легкоатлетичних видів є: проведення частини практичних занять безпосередньо у загальноосвітніх або спортивних школах для виконання конкретних завдань; виконання практичних завдань пов’язаних із виникненням і реалізацією конкретних ситуаційних завдань; самостійне вивчення літературних джерел за темою занять, в якому передбачено виконання творчої письмової роботи; самостійне написання основних документів планування; взаємоперевірка планів-конспектів, в яких необхідно було не тільки вказати помилку, але і дати свій варіант відповіді; обґрунтування запитань в окремих темах знаннями із суміжних дисциплін – соціальних, медико-біологічних, психолого-педагогічних; перегляд і аналіз відеозаписів уроків провідних викладачів, учителів і тренерів, та проведення методичних конференцій (проект уроку, урок в уроці, аналіз якості уроку).

Рекомендований зміст самостійної роботи складає: підбір та систематизація засобів навчання техніки легкоатлетичних вправ; робота над оволодінням технікою видів легкої атлетики та рухових здібностей; підбір комплексів загальнопідготовчих та спеціальних вправ для підготовчої частини занять; виконання завдань, які спрямовані на виправлення помилок під час бігу, стрибків і метань; підготовку до практичних занять; вивчення основної й додаткової літератури, методичних розробок та інших методичних матеріалів; участь в організації та суддівстві змагань.

Розвитку самостійної освітньої діяльності студентів сприяє також розробка методичних карток, де пропонується тема і техніка виконання легкоатлетичної вправи (малюнки ООТ), а також спеціальна література. Студенти самостійно доповнюють інші розділи картки, підбирають загальнорозвиваючі та спеціальні вправи, виявляють можливі помилки і способи їх виправлення.

Для проведення захисту проекту уроку, студентам задаються вихідні параметри для проектування: зазначається посібник, вказується тип уроку, визначається контингент учнів, подаються індивідуальні особливості учнів, їх мотивація. Крім того, мікрогрупам студентів, які розробляють проекти уроків, надається алгоритм підготовки занять: ознайомитися з програмами фізичної культури; вивчити зміст посібника; виділити основні поняття, з якими необхідно ознайомити учнів, і основні теоретичні відомості; сформувати основні завдання уроку; спроектувати діяльність учнів, яка дозволить їм вивчити головні поняття, набути уміння й навички, які необхідно засвоїти.

На практичних заняттях, під час проходження програмного матеріалу з шкільних легкоатлетичних видів, планується навчання одному або двом видам легкої атлетики і моделюється урок тривалістю 45 хвилин. Наступна частина ­ для вивчення теоретичного матеріалу, самопідготовці, контролю, розвитку рухових здібностей. Проводять заняття два викладачі, один із них керує роботою студентів по засвоєнню практичної частини програми, а інший – теоретичною підготовкою, виконує усне, письмове, тестове опитування з техніки та методики навчання легкоатлетичним вправам. При вивченні кожної нової теми студенти отримують завдання самостійно опрацювати її за літературними джерелами із складанням розгорнутого плану-конспекту. На початку наступного заняття проводиться аналіз цього матеріалу з практичним навчанням студентів.

Контроль навчально-методичного процесу також здійснювався в різних формах: опитування студентів (усне, письмове); виконання практичних завдань, оцінювання знань та реалізації їх у педагогічних діях (складання комплексних вправ, підбір рухливих ігор, підготовка бесіди, написання положення про змагання); групове опитування для повторення й закріплення матеріалу після засвоєння розділу програми; тестова форма, що передбачає оцінку за швидкість та точністю відповіді на питання типу „так" чи „ні" для визначення рівня розвитку знань за різними темами; експрес-опитування для оперативного контролю за короткий час (5­7 хв). На практичних заняттях оцінювалась техніка виконання вправи, пояснення, уміння організувати учнів, виявляти помилки і виправляти їх, використовувати різні методи навчання легкоатлетичних вправ, врахування вікових, статевих та індивідуальних особливостей учнів.

Страницы: 1 2 3 

Рекомендуємо почитати:

Перший рік формування навичок читання іноземною мовою
Одним з основних завдань, які постають перед учителем іноземної мови в початковій школі, є навчання читання, що передбачає формування в учнів необхідних якостей читання: правильності, швидк ...

Поняття про методи навчання
Метод - шлях до чогось, спосіб пізнання. Метод навчання - шлях навчально - пізнавальної діяльності учнів до результатів, визначених завданнями навчання. Процес навчання реалізується шляхом ...

Використання різнорівневих завдань як ефективний метод забезпечення диференціації навчання
Однією із складової успіху засвоєння знань учнями на відповідному їм рівні та допомоги вчителю при організації роботи на уроці є різнорівневі завдання. Тобто вчитель має розуміти, що за диф ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net