Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Порівняльна характеристика експериментального вивчення легкої атлетики

Сторінка 1

Спосіб організації навчальної роботи студентів є особливим фактором спільної діяльності і передбачає необхідність раціонального використання зусиль студентів і викладачів. У центрі системи навчання знаходиться студент і це визначає всю діяльність викладача, провідна роль якого в системі сучасної технології полягає у підготовці й управлінні цим процесом. При цьому скеровуюча функція викладача полягає в організації засобів навчання (змісту й методів), реального втілення плану, постійного спостереження за ходом навчального процесу і його результатами, регулярній корекції обраних засобів навчання у відповідності з поставленими цілями професійної підготовки спеціаліста.

Зміст підготовки вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах подається у типових навчальних планах і програмах, формується у відповідності з вимогами кваліфікаційної характеристики з конкретної педагогічної спеціальності. Разом із тим, зміст базової професійної освіти вчителів постійно змінюється відповідно до науково-технічного, соціального і духовного прогресу.

Експериментальна робота передбачає широке використання традиційних форм навчання у вищих закладах освіти. Водночас кожна з них має виконувати чітко визначені завдання, спрямовані на формування у студентів готовності до професійної діяльності.

На практичних заняттях формуються елементи педагогічної майстерності майбутніх фахівців фізичного виховання, навчаючи техніки виконання легкоатлетичних вправ, постійно звертається увага на методику навчання, способи виправлення помилок, організацію студентів, активізацію їх діяльності.

Важливе значення для формування професійної готовності студентів має навчальна практика. Саме тут студенти засвоюють важливі елементи педагогічної техніки, методики групових технологій і проведення уроку фізичної культури.

Переваги групових технологій (колективна, групова, у парах змінного складу) перед іншими ми вбачаємо у взаємному збагаченні майбутніх фахівців. У групі є можливість обміну інформацією, аналізу, вибору відповідних способів дій, спільного вирішення поставлених завдань.

Технологія викладання вимагає необхідність раціонального використання зусиль студентів і викладачів. У системі професійної освіти повинно бути особисто орієнтований підхід, в якому особистість студента є в центрі уваги педагога, щоб традиційна парадигма освіти (викладач ­ студент ­ посібник) була рішуче замінена новою парадигмою (посібник ­ студент ­ викладач).

Запровадження нових інформаційних технологій навчання надає можливість вирішувати різноманітні завдання: надання знань, контроль за ходом їх засвоєння, демонстрація ілюстративного матеріалу як у статиці, так і у динаміці; зіставлення біомеханічних характеристик еталону рухової дії і дії, яку виконує учень, вказівок подальшого навчання у залежності від виявленого розходження з еталоном; зберігання показників фізичної підготовленості і проведення її аналізу, ведення документації і обробка результатів змагань, зберігання інформації, документів планування, картотек рухливих ігор, списків літератури, навчаючих і контролюючих програм.

Змістовна сторона програм повинна бути орієнтовна на вимоги Державного освітнього стандарту. Організаційно-методична сторона вимагає особливого структурування навчального матеріалу, поділу його на блоки (цикли), кожен із яких забезпечений системою питань і завдань для самостійної індивідуальної роботи, а також підсумковими тестами для самоперевірки якості засвоєння. Даний підхід, на нашу думку, дозволяє досягти необхідного рівня оволодіння загальнопедагогічними знаннями й уміннями, буде сприяти розвитку професійного спрямування особистості студента.

Порівняльна характеристика контрольної та експериментальної групи з методичної готовності студентів після експерименту наведено в таблиці 3.5.

Таблиця 3.5 Порівняльна характеристика показників контрольних та експериментальних груп якості методичної підготовленості, бали

Курс

Зміст методичного матеріалу

Групи

Інститут фізичної культури

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

до

експер-ту

після

експер-ту

t

р

II

Проведення підготовчої частини уроку

К

3,23 ± 0,07

3,26 ± 0,08

0,27

> 0,05

Е

3,21 ± 0,06

4,21 ± 0,09

9,44

<0,05

Підготовка і якість конспекту уроку

К

3,05 ± 0,08

3,00 ± 0,09

0,41

> 0,05

Е

3,21 ± 0,09

4,44 ± 0,10

8,90

<0,05

Методика навчання техніки бігу на короткі дистанції

К

3,49 ± 0,08

3,40 ± 0,07

0,83

> 0,05

Е

3,47 ± 0,10

4,51 ± 0,08

7,86

<0,05

Методика навчання техніки стрибка у висоту "переступанням"

К

3,16 ± 0,09

3,07 ± 0,09

0,69

> 0,05

Е

3,35 ± 0,09

4,19 ± 0,10

6,28

<0,05

Методика навчання техніки стрибка у довжину "зігнувши ноги"

К

3,21 ± 0,09

3,19 ± 0,09

0,15

> 0,05

Е

3,35 ± 0,09

4,21 ± 0,09

7,05

<0,05

Методика навчання техніки метання малого м’яча

К

3,00 ± 0,09

2,86 ± 0,09

1,13

> 0,05

Е

2,95 ± 0,08

4,02 ± 0,09

8,76

<0,05

Методика навчання техніки естафетного бігу

К

3,42 ± 0,10

3,33 ± 0,08

0,72

> 0,05

Е

3,42 ± 0,10

4,16 ± 0,08

5,73

<0,05

Навчально-методична робота в школі

К

3,91 ± 0,07

3,79 ± 0,09

1,06

> 0,05

Е

3,84 ± 0,09

4,53 ± 0,08

5,73

<0,05

III

Проведення уроку в цілому для учнів середніх класів

К

3,34 ± 0,08

3,26 ± 0,07

0,72

> 0,05

Е

3,42 ± 0,08

4,05 ± 0,08

5,38

<0,05

Підготовка і якість конспекту уроку

К

3,23 ± 0,07

3,29 ± 0,09

0,52

> 0,05

Е

3,37 ± 0,08

4,29 ± 0,11

6,70

<0,05

Методика навчання техніки метання гранати

К

3,11± 0,08

3,00± 0,08

0,95

> 0,05

Е

3,26± 0,09

4,03 ± 0,10

5,62

<0,05

Методика навчання техніки штовхання ядра

К

2,80 ± 0,08

2,77 ± 0,08

0,26

> 0,05

Е

2,92 ± 0,09

3,61 ± 0,10

5,31

<0,05

Методика навчання техніки бігу на середні дистанції

К

3,26 ± 0,09

3,14 ± 0,07

1,00

> 0,05

Е

3,29 ± 0,07

4,39 ± 0,10

8,60

<0,05

Методика навчання техніки кросового бігу

К

3,17 ± 0,12

3,00 ± 0,09

1,12

> 0,05

Е

3,26 ± 0,13

4,13 ± 0,11

4,93

<0,05

Навчально-методична робота в школі

К

4,46 ± 0,09

4,23 ± 0,11

1,64

> 0,05

Е

4,21 ± 0,11

4,76 ± 0,07

4,30

<0,05

IV

Проведення уроку в цілому для учнів старших класів

К

3,49 ± 0,11

3,43 ± 0,11

0,38

> 0,05

Е

3,66 ± 0,12

4,03 ± 0,04

2,86

< 0,05

Підготовка і якість конспекту уроку

К

3,68 ± 0,08

3,70 ± 0,09

0,17

> 0,05

Е

3,79 ± 0,08

4,41 ± 0,11

4,75

<0,05

Методика навчання техніки потрійного стрибка

К

3,27± 0,09

3,16± 0,09

0,85

> 0,05

Е

3,48± 0,12

4,00 ± 0,12

3,09

<0,05

Навчально-методична робота в школі

К

4,30 ± 0,08

4,35 ± 0,08

0,45

> 0,05

Е

4,28 ± 0,08

4,62 ± 0,09

2,75

<0,05

Страницы: 1 2 3

Рекомендуємо почитати:

Розвиток продуктивного мислення на уроках креслення
Наступним етапом нашої роботи було проведення експериментальних занять з креслення з учнями 11-го класу (технологічний профіль) Лозівської загальноосвітньої середньої школи . Ми не приводим ...

Невербальні засоби комунікації
Мовленнєве спілкування - засіб, у якому як знакову систему використовують мовлення. Іншими словами, мовленнєве спілкування - це комунікативний акт. У психології в комунікативному акті нерід ...

Засоби виправлення інтонування
Залежно від встановлених причин «гудіння» вчитель застосовує ті або інші прийоми виправлення інтонування в нормальній зоні дитячого голосу. Заздалегідь важко сказати, як саме в кожному конк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net