Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей

Нова педагогіка » Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей » Психолого-педагогічна характеристика категорії обдарованих дітей

Сторінка 1

Протягом тривалого часу увагу науковців привертає визначення поняття обдарованість, що є надзвичайно важливим, оскільки від цього залежить те, кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу, намагаючись зрозуміти, обдаровані вони чи ні. Від цього залежить і вибір методик, якими психологи користуватимуться, щоб підтвердити припущення про обдарованість дитини.

Інший винятково важливий бік – вічна небезпека через неадекватне розуміння здібностей прогледіти обдарованих дітей, особливо тих, хто належить до особливих груп населення – дітей з родин, у яких низький матеріальний статок, з низьким культурно-освітнім рівнем, дітей-інвалідів.

Нині існує понад 100 визначень поняття «обдарованість», що підтверджує його багатогранність та складність.

Одним із перших запропонував власне визначення обдарованості Б.Теплов. Під обдарованістю він розумів якісно своєрідне сполучення здібностей, від якого залежить ймовірність більшого чи меншого успіху під час виконання тієї чи іншої діяльності. Загальновизнаними є сформульовані ним три ознаки здібностей:

1) індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють людину від інших людей;

2) особливості по відношенню до успішності виконання діяльності;

3) здатність до оволодіння новими знаннями та уміннями.

За Б.Тепловим, діяльнісний підхід є вирішальним для визначення здібностей і обдарованості.

Б.Теплов підкреслює, що поняття обдарованості не має сенсу без співвідношення його з конкретними, історично розвинутими формами суспільно-трудової практики .

Г.Костюк тлумачить обдарованість як індивідуальну своєрідність здібностей людини, вказуючи на значущість природних даних кожної особистості як сили, котра є вихідною внутрішньою спонукою розвитку здібностей. Н.Лейтес під терміном «обдарованість» розуміє набір здібностей. Він вважає, що дитяча обдарованість виявляється у схильності до праці, у гострій потребі дитини займатись певним видом діяльності. До того ж не будь-яка діяльність розвиває, а лише та, у процесі якої виникають позитивні емоції. Саме емоційні реакції і стан дитини є, на думку Є.Яковлевої, основними формами усвідомлення нею своєї індивідуальності. За Л.Слободянюк, обдарованість – це не лише своєрідне поєднання здібностей людини, а ще й сукупність її особистісних характеристик. В. Чудновський і В.Юркевич визначають обдарованість як високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей . Згідно з педагогічним словником під редакцією С.Гончеранка, обдарованість – це індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності . Дж. Рензуллі, американський вчений, вважає, що обдарованість – це єдність трьох характеристик: інтелектуальні здібності (вищі за середній рівень), креативність і наполегливість . О. Кодубовська та І. Кравчук поняття «обдарованість» розглядають як сукупність природних та інтелектуальних здібностей, що сприяють поглибленому розумінню навколишнього світу, забезпечують високоякісне навчання і творчість учнів.

Таким чином, поняття «обдарованість» характеризується низкою категоріальних ознак (табл. 2.1.):

Таблиця 2.1. Категоріальні ознаки обдарованості

Категоріальні ознаки обдарованості

Автор

1

Якісно своєрідне сполучення здібностей

Б. Тєплов

2

Індивідуальна своєрідність здібностей людини

Г. Костюк

4

Набір здібностей

Н. Лейтес

5

Сукупність особистісних характеристик людини

Л.Слободюнюк

6

Високий рівень розвитку загальних і спеціальних здібностей

В.Чудновський В.Юркевич

7

Індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини

С. Гончаренко

8

Єдність трьох характеристик: інтелектуальні здібності, креативність і наполегливість

Дж.Рензуллі

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Байка - один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою. Алегорія. Мораль
Байка - один із різновидів ліро-епічного жанру, невеликий алегоричний, здебільшого віршовий твір повчального змісту. Наприкінці байки втримується короткий повчальний висновок — так називана ...

Рекомендації щодо виникнення прогресивних ідей вітчизняного досвіду в сучасних умовах
Перед професійно-технічною освітою стоїть завдання – забезпечити галузі економіки конкурентоспроможними і мобільними на ринку праці робітниками, які б могли працювати на новій техніці та са ...

Сутність, цілі, види агресивності
Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекц ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net