Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Сторінка 2

На сьогодні для оцінювання професійних знань студентів інститутів фізичної культури викладачі використовують систему тестового контролю із врахуванням рівнів засвоєння знань. Перший рівень – знання-знайомство, полягає у створенні таких умов, щоб міг відбутися акт наочно-образного або наочно-дійового мислення. Другий – знання-копії. Засвоєння на цьому рівні передбачає оволодіння основними поняттями настільки, що воно дозволяє студентові словесно описувати дію з об’єктом вивчення, робити аналіз різноманітних видів тестування та їх можливих наслідків. Третій – знання вміння. Даний рівень характеризується вмінням модифікувати засвоєні методики, та пристосовувати їх до ситуації завдання .

Вивчення провідного досвіду вказує на те, що виникла потреба у запровадженні диференційованих оцінок, але змін у системі оцінювання в навчальному процесі ВНЗ не спостерігається, в основному ще й досі функціонує п’ятибальна шкала.

Для введення багатобальної шкали в практику необхідно її обґрунтувати, розробити еталон відповіді на так звану базу порівняння. В якості оцінки знань при усній відповіді студента на будь-яке конкретне запитання пропонуються такі якісні й змістовні характеристики: граматична правильність мови, стилістична виразність мови, чіткість, логічність, критичність та ілюстративність відповіді, аналітичність відповіді, аргументованість та повноту відповіді, евристичність відповіді.

На сучасному етапі навчання, активно запроваджується в навчальний процес модульно-рейтингова та кредитно-модульна системи контролю за оцінюванням знань студентів.

На основі зробленого аналізу Ю.Шкребтій запропонував уніфіковану „Європейську модель" навчальних планів для професійної освіти у сфері фізичної культури, де відображено характеристика кредитних одиниць з окремих блоків і дисциплін у вищих навчальних закладах світу. У рамках даної моделі планується введення єдиної системи бальної оцінки (ЄСТS). Бали ЄСТS – це оцінка кількості праці студента (самостійної й аудиторної роботи) з обліком значимості окремої навчальної дисципліни. Умови переводу студента з курсу на курс передбачає отримання ним певної кількості балів і виконання програмних умов.

О.Тимошенко стверджує, що технологія модульно-рейтингового навчання студентів зі спеціальності „фізичне виховання" здійснюється шляхом вивчення блоків трьох рівнів:

– перший рівень – навчальний модуль – логічно завершений малий блок навчальної дисципліни (навчальна тема, курсова робота, блок занять із спортивно-педагогічного вдосконалення, виробнича практика);

– другий рівень – семестровий курс – середній навчальний блок, що складається з одного, або частіше всього, із кількох навчальних модулів;

– третій рівень – курс дисципліни в цілому – великий навчальний блок, що складається з одного або декількох семестрових курсів.

Рейтинг, вважає Т.Г.Коваленко, дозволяє більш детально оцінювати студентів у процесі навчання, активно залучати їх в учбовий процес і дотримувати вимоги об’єктивності. Для оцінювання різних видів навчальної діяльності студентів, пропонується 100 – бальна шкала, де можна виділити чотири характерних діапазони оцінок: 1) „незадовільно"; 2) „задовільно"; 3) „добре"; 4) „відмінно".

Запровадження можливих різнопланових технологій змагального механізму в поєднанні із системою рейтингу в педагогічному процесі дозволяє диференційовано оцінювати діяльність кожного учасника освітнього процесу, підвищувати його працездатність і орієнтувати на здатність активно користуватися одержаними знаннями в практичній роботі.

Рівень методичної готовності слід розглядати з позиції диференційованого підходу до навчання легкоатлетичним вправам студентів за допомогою різних засобів фізичного виховання і технічних засобів навчання, тому методична підготовка студентів являє собою єдину систему, яка складається із проведеного лекційного курсу, семінарських, практичних, оглядово-методичних занять, самостійної й індивідуальної роботи з викладачем та навчальної практики.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Сутність, цілі, види агресивності
Різними дослідниками запропоновано безліч визначень і класифікацій агресивності, але жодні з них не можуть бути визнані вичерпними і загальновживаними. Для повного розкриття сутності корекц ...

Методика творчої самостійності студентів
Метою, системо-утворювальним фактором експериментальної педагогічної системи підготовки фахівця середньої ланки є формування творчої самостійності студента в аспекті його відповідності вимо ...

Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл
А. Шерріфе визнає, що типово чоловічий образ — це риси, пов'язані з соціально необмежувальним стилем поведінки, компетенцією та раціональними здібностями, активністю й ефективністю, тоді як ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net