Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Сторінка 2

На сьогодні для оцінювання професійних знань студентів інститутів фізичної культури викладачі використовують систему тестового контролю із врахуванням рівнів засвоєння знань. Перший рівень – знання-знайомство, полягає у створенні таких умов, щоб міг відбутися акт наочно-образного або наочно-дійового мислення. Другий – знання-копії. Засвоєння на цьому рівні передбачає оволодіння основними поняттями настільки, що воно дозволяє студентові словесно описувати дію з об’єктом вивчення, робити аналіз різноманітних видів тестування та їх можливих наслідків. Третій – знання вміння. Даний рівень характеризується вмінням модифікувати засвоєні методики, та пристосовувати їх до ситуації завдання .

Вивчення провідного досвіду вказує на те, що виникла потреба у запровадженні диференційованих оцінок, але змін у системі оцінювання в навчальному процесі ВНЗ не спостерігається, в основному ще й досі функціонує п’ятибальна шкала.

Для введення багатобальної шкали в практику необхідно її обґрунтувати, розробити еталон відповіді на так звану базу порівняння. В якості оцінки знань при усній відповіді студента на будь-яке конкретне запитання пропонуються такі якісні й змістовні характеристики: граматична правильність мови, стилістична виразність мови, чіткість, логічність, критичність та ілюстративність відповіді, аналітичність відповіді, аргументованість та повноту відповіді, евристичність відповіді.

На сучасному етапі навчання, активно запроваджується в навчальний процес модульно-рейтингова та кредитно-модульна системи контролю за оцінюванням знань студентів.

На основі зробленого аналізу Ю.Шкребтій запропонував уніфіковану „Європейську модель" навчальних планів для професійної освіти у сфері фізичної культури, де відображено характеристика кредитних одиниць з окремих блоків і дисциплін у вищих навчальних закладах світу. У рамках даної моделі планується введення єдиної системи бальної оцінки (ЄСТS). Бали ЄСТS – це оцінка кількості праці студента (самостійної й аудиторної роботи) з обліком значимості окремої навчальної дисципліни. Умови переводу студента з курсу на курс передбачає отримання ним певної кількості балів і виконання програмних умов.

О.Тимошенко стверджує, що технологія модульно-рейтингового навчання студентів зі спеціальності „фізичне виховання" здійснюється шляхом вивчення блоків трьох рівнів:

– перший рівень – навчальний модуль – логічно завершений малий блок навчальної дисципліни (навчальна тема, курсова робота, блок занять із спортивно-педагогічного вдосконалення, виробнича практика);

– другий рівень – семестровий курс – середній навчальний блок, що складається з одного, або частіше всього, із кількох навчальних модулів;

– третій рівень – курс дисципліни в цілому – великий навчальний блок, що складається з одного або декількох семестрових курсів.

Рейтинг, вважає Т.Г.Коваленко, дозволяє більш детально оцінювати студентів у процесі навчання, активно залучати їх в учбовий процес і дотримувати вимоги об’єктивності. Для оцінювання різних видів навчальної діяльності студентів, пропонується 100 – бальна шкала, де можна виділити чотири характерних діапазони оцінок: 1) „незадовільно"; 2) „задовільно"; 3) „добре"; 4) „відмінно".

Запровадження можливих різнопланових технологій змагального механізму в поєднанні із системою рейтингу в педагогічному процесі дозволяє диференційовано оцінювати діяльність кожного учасника освітнього процесу, підвищувати його працездатність і орієнтувати на здатність активно користуватися одержаними знаннями в практичній роботі.

Рівень методичної готовності слід розглядати з позиції диференційованого підходу до навчання легкоатлетичним вправам студентів за допомогою різних засобів фізичного виховання і технічних засобів навчання, тому методична підготовка студентів являє собою єдину систему, яка складається із проведеного лекційного курсу, семінарських, практичних, оглядово-методичних занять, самостійної й індивідуальної роботи з викладачем та навчальної практики.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Вимоги до випускників 12-річної школи
Модернізація шкільної освіти у 12-річній школі обговорюється нині на основі компетентнісного підходу, що розглядається як давно назріла альтернатива традиційній знаннєвій парадигмі. Відомо, ...

Вплив сили мотивації на рівень занять фізичною культурою учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи
Мотивація посідає провідне місце в структурі особистості і є одним з основних понять, що використовується для пояснення рушійних сил поведінки. Тому тема мотивації – одна з найактуальніших ...

Вступ та навчання в Болонському університету
Стати студентом Болонського університету можна тільки відучившись одін-трі роки в російському вузі. Як правило, зарахування відбувається за посередництва Італійського інституту культури в М ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net