Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Нова педагогіка » Методична підготовка з легкої атлетики майбутніх учителів фізичної культури » Організація контролю за методичною підготовленістю студентів

Сторінка 1

Контроль – визначення, вимір і оцінювання навчально-пізнавальної діяльності тих, які навчаються.

Проблеми контролю як обов’язкового елементу навчання широко розглянуті та проаналізовані сучасною педагогічною наукою. Це підтверджують численні дослідження вчених С.И. Архангельского, А.Г. Молибога та ін.

Педагогічний контроль у вищому закладі освіти є складовою частиною навчального процесу, засобом налагодження прямого й зворотного зв’язку викладача й студента. Систему контролю складають екзамени, заліки, семінари, опитування, контрольні роботи, лабораторні роботи, колоквіуми, реферати, дипломні роботи, звіти тощо. Вибір форм контролю залежить від мети, змісту, методів, часу й місця занять.

Успішність студентів інститутів фізичної культури визначають за їх теоретичною й практичною підготовленістю. Основними формами перевірки знань є семестрові заліки та екзамен. Оцінка складається: з усних відповідей з теорії й методики предмета в обсязі пройденого матеріалу; демонстрації вірної техніки й виконання нормативів практичної підготовленості; виконання завдань із навчальної практики; виконання завдань самостійної роботи студента; виконання державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості.

На сучасному етапі для контролю знань широко застосовують педагогічні тести. Під педагогічними тестами розуміється система завдань специфічної форми, зростаючої складності, певного змісту – систему, що створюється з метою об’єктивної оцінки структури і якості підготовленості студентів. Тестовим завдання можна вважати, якщо поряд із запитаннями, є еталон відповіді.

Ю.В.Санду розрізняє чотири види навчальної діяльності студентів і чотири рівня засвоєння навчального матеріалу. На всіх рівнях перевірка й оцінювання знань здійснюється за допомогою серії тестів. Перший рівень засвоєння – вимагає від студентів відтворення інформації з опорою на вибіркові варіанти відповідей. Другий – вимагає від студентів відтворення інформації без опори на вибіркові варіанти відповідей. Третій – спонукає студентів до продуктивної діяльності, пов’язаної з використанням раніше засвоєної навчальної інформації для виконання конкретних завдань, що моделюють професійно-педагогічну діяльність. Четвертий – спонукає студентів до творчої діяльності, зв’язаної з умінням застосовувати знання в різних проблемних ситуаціях, що моделюють практичну діяльність тренера-викладача.

Контролюючі програми вибіркового типу В.Г.Савченка містять різну кількість запитань (частіше 5–10). До кожного контрольного запитання розроблюються декілька варіантів відповідей (4–5), серед яких, як правило, тільки один правильний. Запитання складаються таким чином, щоб охопити основну інформацію за пройденою темою або розділом навчальної дисципліни, також виявити рівень сформованих та збережених знань і умінь.

На думку Ж.К.Холодова, для розширення дидактичних можливостей тестів, необхідно включати ілюстративний матеріал і конкретні ситуації, які характерні для професійно-педагогічної діяльності або, які можуть виникати при певних обставинах.

Розширення змісту тестів проблемних ситуацій вимагає формування відповідей, теоретичних знань із використанням різнобічних усвідомлених операцій і максимально наблизити навчальну діяльність до практики тренера-викладача.

За результатами досліджень В.Коробейника доцільно використовувати тести для виявлення й виправлення технічних помилок та загального оцінювання дій студентів при виконанні вправи.

На відміну від інших дослідників, С.Р.Бикановим розроблена система педагогічного контролю, яка включає крім традиційних форм (виконання залікових нормативів з окремих видів легкої атлетики, домашніх завдань із навчальної практики, складання заліків та екзамену) і комплексне тестування.

Сутність досліджень Д.Ш.Садетдинова, Г.Чорненької полягали у візуальному безперервному оцінюванні всіх вправ, які мали відношення до руху, який вивчався шляхом спостереження та порівняння з попередніми розробленими критеріями оцінювання. Пропонується також здійснювати тематичне оцінювання за 12 бальною системою. В основі його – контрольні навчальні нормативи й вимоги до стану фізичної підготовленості, домашні завдання, вимоги до техніки виконання навчальних вправ.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Методи і прийоми при вивченні прислівника
Методичні матеріали знайомлять з прислівником як з частиною мови тільки в 4 класі. Учні дістають перше уявлення про специфічні особливості цієї частини мови, вчаться розпізнавати прислівник ...

Творчі задачі на уроках креслення
В умовах сучасної виробничої діяльності кожен працівник повинен мати добре розвинуту просторову уяву та мислення. Наявність у людини зазначених якостей забезпечує належні умови для творчого ...

Вогнище бактеріологічного ураження, його характеристика, правила поведінки і дії населення
Бактеріологічна (біологічна) зброя - це боєприпаси і бойові пристрої, дії ураження яких засновані на використанні хворобоутворюючих властивостей мікроорганізмів і токсичних продуктів їх жит ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net