Основні вимоги до роботи викладача при підготовці та проведенні семінарського заняття

Нова педагогіка » Основні форми організації та методи навчання суспільних дисциплін у вищій школі » Основні вимоги до роботи викладача при підготовці та проведенні семінарського заняття

Сторінка 1

Успіх семінарського заняття великою мірою залежить від викладача, його ролі в організації самостійної роботи студентів, вимогливості в процесі обговорення теми, підготовленості до семінару, уміння володіти аудиторією, індивідуального підходу до кожного студента групи.

Все це вимагає копіткої роботи, вдумливої і цілеспрямованої підготовки до семінару, а саме:

Викладач повинен бути активним керівником семінарського заняття активізувати пасивних студентів, ставити додаткові питання, тримати аудиторію в робочому стані, не давати окремим студентам відвертатися від ходу занять.

Викладач повинен спрямовувати роботу семінару, уміло поєднувати розвиток активності студентів з чітким виконанням плану проведення заняття.

Необхідне уміле поєднання добровільних виступів студентів з виступами за викликом викладача.

На семінарі викладачу слід завжди бути спокійним і зосередженим.

Виступи студентів викладач оцінює з позиції об’єктивності, поваги до студентів, уміння створювати на семінарі обстановку колективного обговорювання поставлених питань.

Керівник семінару повинен реагувати на прояви низької культури студентів – засміченості мови, порушення поведінки, не допускати виступів по чужому конспекту, використання шпаргалок.

Практичні заняття – вид навчального заняття, при якому викладач організує датальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

На відміну від семінарських, практичні заняття ставлять на меті формування суто практичних умінь і навичок, передбачених вивченням відповідної дисципліни. Тому види діяльності на практичному занятті мають свої особливості, які характеризуються дослідницькими і творчими діями студентів.

У залежності від перевагань відповідних дій, практичні заняття можна умовно поділити на навчально-діяльнісні та навчально-дослідницькі.

На навчально-діяльнісних заняттях студенти самостійно або за участю викладача виконують завдання, відпрацьовуючи та засвоюючи практичні навички. До цього можна віднести – робота з книгою, документами, картами, посібниками, словниками тощо, метою якої є реферування, вивчення фактичного матеріалу навчальної дисципліни.

Навчально-дослідницькі заняття відзначаються застосуванням методів роботи, пов’язаних з проведенням пошукових та дослідницьких дій. Це може бути аналіз теоретичних концепцій, архівних матеріалів, визначення особливостей та порівняння різних точок зору на одну проблему, що висвітлена у наукових джерелах, ін.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі.

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знадь, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговоренням за участю студентів, розв'язуванням контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Оцінки, отримані студентом за виконання окремих практичних завдань, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Здійснення підсумкового контролю вивчення менеджменту
Метою вивчення курсу менеджменту є придбання студентами теоретичних і практичних знань і навичок в області менеджменту (керування підприємством). Програмою навчання передбачене вивчення ціл ...

Експериментальна перевірка методики формування лексичної компетенції учнів 2 класу під час проведення класної самостійної роботи
Ми експериментально перевірили розроблену нами систему вправ для навчання лексики у 2-Б класі ЗОШ №28. Під час спостережень за учнями та розвідувального експерименту на уроках англійської м ...

Методика організації активного відпочинку дітей дошкільного віку
В ході дослідження ми з’ясували, що робота з організації та проведення активного відпочинку у дошкільному навчальному закладі №46 „Подоляночка” виявилась недостатньою для повноцінного фізич ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net