Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

Нова педагогіка » Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

Сторінка 6

Відомими науковими дослідженнями полікультурної освіти як соціального виховання і навчання є праці Р.Шмітта, який розкрив психологічні передумови полікультурної освіти. Р.Шмітт формулює такі основні принципи соціального виховання:

1. Принцип виникнення нормативних розбіжностей, який передбачає обережне поводження з відмінностями іншої культури та її представників;

2. Принцип “соціальної близькості” – передбачає обговорення актуальних, існуючих проблем та ситуацій, з метою їх співставлення з власним досвідом.

Необхідною основою полікультурної освіти є соціальні компетенції. Якщо соціальний клімат педагогічного закладу буде не достатньо благополучним, то і шанси полікультурної освіти будуть низькими. Проблема полягає в тому чи можна реалізувати полікультурну освіту повною мірою в межах лише соціального навчання.

Співвідношення проаналізованих підходів з відповідними концепціями, цілями та провідними ідеями відображено в таблиці 1.

Табл. 1

Порівняльний аналіз суті різних концепцій полікультурної освіти

 

Концепції

Автори

Мета полікультурної освіти

Провідні ідеї

Акультураційний підхід

1. Багато-етнічна освіта

У.Боос-Нюнінг, У.Зандфукс

Розвиток гармонії у відносинах між членами різних етнічних груп; вивчення традицій рідної культури, процесу переробки цих традицій в рамках нової культури; надання допомоги і підтримки представникам контактуючих культур, виховання взаємної відвертості, інтересу і терпимості.

Орієнтація на куль-туру переселенців; ідеї вільного вибору і трансцендентального сприйняття людини людиною.

2. Бікуль-турна освіта

В.Фтенакіс

Засвоєння сформованих в сім’ї цін-ностей і норм поведінки на емоційному та когнітивному рівнях, розвиток здатності виділяти і критично осми-слювати цінності кожної культури, а також формувати свою власну культурну ідентичність.

Становлення “білінгвально-бікуль-турної” ідентичності; постійне порівняння двох культур.

Діалоговий підхід

1. Концепція “діалогу культур”

Л.Бахтін, В.Біблер, М.Бубер, А.Шафрікова Т.Менська, М.Крюгер-Потратц, Х.Томас

Залучення до різних культур, формування загальнопланетарної сві-домості, що дозволяє тісно взаємодіяти з представниками різних країн і народів та інтегрувати в світовий та загальноєвропейський культурно-освітній простори.

Ідеї відвертості, діалогу культур, культурного плюра-лізму.

2. Діяльнісна концепція

Є.Тарасаов, Ю.Сорокін, Г.Поммерін, М.Хоман, У.Зандфукс, Р.Ціммер

Виховання в дусі миру, вирішення міжкультурних конфліктів.

Ідея визнання індивідуальних від-мінностей кожної особи, ідея “пере-формування” чужої культури в термінах свого лінгвокультур-ного досвіду.

3. Концепція мультипер-спективної освіти

Х.Гепферт, У.Шмидт

Розвиток здібностей до міжкуль-турної комунікації, формування уяв-лення про те, що відбувається в світі різносторонніх культурних обмінних процесів і багаторівневій структурі кожної культури.

Ідея подолання мо-нокультурної орієн-тації, ідея переорієн-тації процесу навча-ння від подієвої істо-рії до соціальної.

Соціально-психологічний підхід.

1. Концепція антирасистсь-кого виховання

К.Муллард, П.Карінгтон, М.Коул, С.Троун

Формування активної позиції по відношенню до нерівності, розвиток здатності критично сприймати стерео-типи, що відносяться до інших людей та їх культур.

Теорія структури суспільства, ідеї рів-ності та справедли-вості.

2. Концепція “культурних відмінностей”

С.Гайтанідес, П.Бордьє, А.Меммі, Б.Хакль

Розвиток терпимості відносно чужого способу життя, поваги до чужих куль-тур, іншого способу мислення, роз-виток здатності диференціації всере-дині чужої культури, інтеграції еле-ментів інших культур у власну систему мислення.

Ідеї про відмінності в культурній зовніш-ності людини та їх впливи на емоційну сферу людини.

3. Концепція соціального навчання

Х.Есінгер, І.Граф, Р.Шміт

Розвиток емпатії, солідарності, здатності вирішувати конфлікти.

Психологічні пе-редумови полікуль-турної освіти, теорія соціального вихова-ння.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Педагогічні інновації
Метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки ...

Розробка методики проведення занять по темі: «Проект»
Обґрунтування вибору виробу У багатьох людей постає проблема: у якій би посудині подати сіль на стіл? В основному всі користуються солонками, виготовленими з кераміки або пластмаси. Але ці ...

Письмо як комплексний вид навчальної діяльності
Воно складається із цілої низки структурних компонентів, багатьох правил, умінь, оволодіння якими являють собою складний, довготривалий, нелегкий процес. Для навчання письму необхідно оволо ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net