Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

Нова педагогіка » Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

Сторінка 6

Відомими науковими дослідженнями полікультурної освіти як соціального виховання і навчання є праці Р.Шмітта, який розкрив психологічні передумови полікультурної освіти. Р.Шмітт формулює такі основні принципи соціального виховання:

1. Принцип виникнення нормативних розбіжностей, який передбачає обережне поводження з відмінностями іншої культури та її представників;

2. Принцип “соціальної близькості” – передбачає обговорення актуальних, існуючих проблем та ситуацій, з метою їх співставлення з власним досвідом.

Необхідною основою полікультурної освіти є соціальні компетенції. Якщо соціальний клімат педагогічного закладу буде не достатньо благополучним, то і шанси полікультурної освіти будуть низькими. Проблема полягає в тому чи можна реалізувати полікультурну освіту повною мірою в межах лише соціального навчання.

Співвідношення проаналізованих підходів з відповідними концепціями, цілями та провідними ідеями відображено в таблиці 1.

Табл. 1

Порівняльний аналіз суті різних концепцій полікультурної освіти

 

Концепції

Автори

Мета полікультурної освіти

Провідні ідеї

Акультураційний підхід

1. Багато-етнічна освіта

У.Боос-Нюнінг, У.Зандфукс

Розвиток гармонії у відносинах між членами різних етнічних груп; вивчення традицій рідної культури, процесу переробки цих традицій в рамках нової культури; надання допомоги і підтримки представникам контактуючих культур, виховання взаємної відвертості, інтересу і терпимості.

Орієнтація на куль-туру переселенців; ідеї вільного вибору і трансцендентального сприйняття людини людиною.

2. Бікуль-турна освіта

В.Фтенакіс

Засвоєння сформованих в сім’ї цін-ностей і норм поведінки на емоційному та когнітивному рівнях, розвиток здатності виділяти і критично осми-слювати цінності кожної культури, а також формувати свою власну культурну ідентичність.

Становлення “білінгвально-бікуль-турної” ідентичності; постійне порівняння двох культур.

Діалоговий підхід

1. Концепція “діалогу культур”

Л.Бахтін, В.Біблер, М.Бубер, А.Шафрікова Т.Менська, М.Крюгер-Потратц, Х.Томас

Залучення до різних культур, формування загальнопланетарної сві-домості, що дозволяє тісно взаємодіяти з представниками різних країн і народів та інтегрувати в світовий та загальноєвропейський культурно-освітній простори.

Ідеї відвертості, діалогу культур, культурного плюра-лізму.

2. Діяльнісна концепція

Є.Тарасаов, Ю.Сорокін, Г.Поммерін, М.Хоман, У.Зандфукс, Р.Ціммер

Виховання в дусі миру, вирішення міжкультурних конфліктів.

Ідея визнання індивідуальних від-мінностей кожної особи, ідея “пере-формування” чужої культури в термінах свого лінгвокультур-ного досвіду.

3. Концепція мультипер-спективної освіти

Х.Гепферт, У.Шмидт

Розвиток здібностей до міжкуль-турної комунікації, формування уяв-лення про те, що відбувається в світі різносторонніх культурних обмінних процесів і багаторівневій структурі кожної культури.

Ідея подолання мо-нокультурної орієн-тації, ідея переорієн-тації процесу навча-ння від подієвої істо-рії до соціальної.

Соціально-психологічний підхід.

1. Концепція антирасистсь-кого виховання

К.Муллард, П.Карінгтон, М.Коул, С.Троун

Формування активної позиції по відношенню до нерівності, розвиток здатності критично сприймати стерео-типи, що відносяться до інших людей та їх культур.

Теорія структури суспільства, ідеї рів-ності та справедли-вості.

2. Концепція “культурних відмінностей”

С.Гайтанідес, П.Бордьє, А.Меммі, Б.Хакль

Розвиток терпимості відносно чужого способу життя, поваги до чужих куль-тур, іншого способу мислення, роз-виток здатності диференціації всере-дині чужої культури, інтеграції еле-ментів інших культур у власну систему мислення.

Ідеї про відмінності в культурній зовніш-ності людини та їх впливи на емоційну сферу людини.

3. Концепція соціального навчання

Х.Есінгер, І.Граф, Р.Шміт

Розвиток емпатії, солідарності, здатності вирішувати конфлікти.

Психологічні пе-редумови полікуль-турної освіти, теорія соціального вихова-ння.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Рекомендуємо почитати:

Діяльність педагога і студентів у різних видах навчання
Характер организуемой педагогом розумової діяльності студентів - репродуктивної чи пошуковий - виділяють відповідно объяснительно-ілюстратівне чи проблемне навчання. Одночасно з цим, спосіб ...

Компетентнісний підхід до учнівського хімічного експерименту
Аналіз навчальних програм з хімії, зміст лабораторних дослідів і практичних робіт, описаних у підручниках, а також у методичній літературі з питань експериментальних умінь, дає підстави вид ...

Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми
Обдаровані діти потребують індивідуалізованих програм навчання. Педагоги, що працюють з такими дітьми, повинні проходити спеціальну підготовку. Саме діти з високим інтелектом більш всього п ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net