Сутність принципу свідомості і активності навчання

Нова педагогіка » Реалізація принципу свідомості й активності навчання учнів 1-4 класу на уроках англійської мови » Сутність принципу свідомості і активності навчання

Навчання – це процес спільної діяльності вчителя та учнів з метою з’ясування того, завдяки яким заповідям, правилам і законам існує світ, в якому живе людина, та яке місце відведене людині у цьому світі, тобто – у чому її покликання та призначення.

Однією з умов досягнення успіху в навчальній діяльності є активність учнів, в основі якої лежить змістовна мотивація, спрямована на участь у навчально-пізнавальній діяльності. Ця активність виражається в тому, що учні усвідомлюють цілі навчання, планують і організовують свою діяльність, уміють її контролювати, виявляють інтерес до професійних знань, ставлять питання та вміють їх вирішувати.

Активності та свідомості в навчанні можна досягти шляхом:

Створення в учнів позитивного уявлення про майбутню професійну діяльність;

Формування розуміння учнями смислу професійної освіти й, відповідно, на цій основі інтересу до професійних знань, навичок і вмінь;

Вироблення мотивації учіння та майбутньої професійної діяльності;

Спонукання учнів до правильної оцінки власних дій, вчинків, виховання у них звичок самоаналізу й самоконтролю та потреби самовдосконалення;

Створення під час навчання проблемних ситуацій, які потребують самостійних, творчих і активних дій, та залучення учнів до їх розв'язання;

Використання діалогічних методів навчання, які формують і розвивають самостійність, творчість і активність учнів;

Стимулювання колективних форм роботи, взаємодії учнів в учінні;

Організації навчання в умовах змагання, стимулювання ініціативи і творчості;

Проблемності викладання навчального матеріалу;

Використання отриманих професійних знань, навичок і вмінь у практичній діяльності;

Диференціації навчального матеріалу відповідно до розумових і фізичних можливостей і здібностей учнів;

Уміння педагога відчувати психічний стан учнів тощо.

Принцип свідомості й активності учнів виник і розвивався як заперечення догматизму і пасивної ролі учнів у навчанні і виходить з того, що позитивний результат будь-якої діяльності визначається активністю людини. Передбачає широке використання у навчанні проблемних методів, задіяння всіх психічних процесів, які сприяють активізації пізнання.

Активне й свідоме засвоєння знань, умінь і навичок неможливе без використання різноманітних розумових операцій (порівняння і зіставлення, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії), без з’ясування взаємозв’язків і взаємообумовленості у вивченому матеріалі, правильного формулювання думки при усному мовленні.

Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють позитивне ставлення до навчання, інтерес до навчального матеріалу, позитивні емоційні переживання у навчальній діяльності. Вона залежить і від зв’язку навчання з життям, єдності між інтелектуальною і мовною діяльністю учнів, використання на практиці засвоєних знань, умінь і навичок. Позитивно впливають на неї систематичне повторення засвоєних знань, варіативність і диференціація вправ, роботи для засвоєння складного матеріалу доступними методами. Використанню знань при вирішенні конкретних завдань сприяють проблемне навчання, диференціація матеріалу відповідно до навчальних можливостей учнів, використання сучасних технічних засобів навчання, уміння вчителя враховувати психологічний стан учнів.

Аби учіння було свідомим, учні повинні володіти методами і прийомами навчальної роботи. Вчитель, в свою чергу, також повинен володіти цими методами і прийомами.

Рекомендуємо почитати:

Історія розвитку трудового виховання та його місце в історії дошкільної педагогіки
Протягом усієї історії людства трудове виховання турбувало багатьох видатних педагогів. За всієї багатоманітності національних культур одним із найважливіших спільних для них чинників є цін ...

Експериментальна перевірка розробленої методики формування системи знань і вмінь з технології обробки металу на верстатах з трудового навчання
З метою перевірки методики ми обрали два класи 9-А – в кількості 14 юнаків і 9-Б – в кількості 16 юнаків , які були майже однакові за рівнем розвитку. 9-А клас був контрольний, а 9-Б експер ...

Практична реалізація системи вправ у навчальному процесі
Реалізація системи вправ з самостійної роботи у класі відбувалась під час навчально-педагогічної практики у загальноосвітній школі №28 у 2-Б класі на уроках англійської мови. Нам вдалося до ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net