Експериментальне підтвердження комунікативного рівня мовлення майбутніх вчителів початкових класів

Нова педагогіка » Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів » Експериментальне підтвердження комунікативного рівня мовлення майбутніх вчителів початкових класів

Сторінка 3

Отже, володіння технікою мовлення є не тільки елементом культури педагогічної діяльності вчителя, а й передумовою позитивного сприйняття його учнями, батьками, колегами.

Формування мовної компетенції майбутнього вчителя початкових класів відбувається такими засобами розвитку усного мовлення: орфоепічних умінь і навичок, морфологічних умінь і навичок, формування умінь і навичок правильного слововживання, синтаксичних умінь і навичок.

З нашого погляду, оптимальним шляхом формування мислительних здібностей учнів як основи їхньої мовленнєвої здатності є, по-перше, визначення системи узагальнених способів навчальної діяльності, по-друге, систематичне осмислення школярами їх суті, на базі чого має здійснюватися

вироблення загальнонавчальних умінь, або умінь учитися.

Велике значення в техніці мовлення має орфоепія, тобто система загальноприйнятих правил, що визначають єдино правильну літературну вимову.

Якщо дикція — це правильна роздільна вимова окремих звуків, то орфоепія — правильна вимова цих звуків у певних фонетичних умовах, у певних сполученнях з іншими звуками, а також у певних граматичних формах, в окремих словах і групах слів.

З приходом у школу майже всі діти порушують норми літературної вимови. На жаль, таке порушення властиве і багатьом учителям. Тому над правильністю і чіткістю мовлення учителю треба постійно працювати з дітьми і самому.

У перші класи щороку вступає чимало дітей з різними мовленнєвими недоліками. До дитячих недоліків вимови відносимо: помилки діалектного характеру і всі інші порушення норм літературної вимови. Усуваються такі вади вправами, на основі норми орфографічної вимови, на розвиток техніки читання, а також усним переказом текстів, описом предметів. Наприклад, описати іграшковий будинок (чи з малюнка), в якому комин, дах. стіни, двері і вікна різні за величиною і кольором, формою; вправи у формі гри: хто дасть найбільшу кількість ознак — які бувають хмари? (сірі, сиві, купчасті, чорні, густі, білі), який буває дощ? (рясний, густий, проливний, затяжний, короткочасний, докучливий, бажаний .).

Вчитель має щодня вказувати дітям на їхні помилки та виправлять їхню мову. Це стосується не лише допомоги такого роду на уроках, але і на перервах, і мусить постійно звертати свою увагу на це. Тому педагог повинен проводити періодично заняття із спеціально підібраними завданнями. Наприклад, вчитель називає ряд іменників, а діти повинні визначити до якого роду ці іменники належать (стіл - чоловічий, квітка - жіночий, сонце середній).

Завдання педагога полягає у роз'ясненні, як правильно потрібно будувати речення і як відмінювати слова. Адже не навчивши цього дитини у першому класі вчитель допустить велику педагогічну помилку, яка може відобразитися на подальшому навчанні школяра.

Майстерність читання, мовлення вчителя - це живе, підсилене мімікою і жестом, цікаве, змістовне, хвилююче, впливове слово. До майстерності мовлення вчителя ставляться дві загальні вимоги. Перша — щодо організації змісту, грамотності і культури. Мовець має бездоганно знати сутність комунікативних якостей мовлення: правильності, точності, логічності, чистоти, стислості, виразності, багатства, доречності і як вони досягаються та втілюються в живе безпосереднє слово. Мовлення, позбавлене таких якостей і глибокого внутрішнього змісту, навіть зовні гладеньке, красиве не характеризується як майстерне. Друга — щодо його звукової організації. Мовець мусить добре володіти технікою мовлення як необхідною передумовою словесної дії і досконало знати засоби логіко-емоційної виразності читання , уміти оперувати всіма компонентами виразності. Особливим виявом непрофесіоналізму вчителя є неправильне наголошування слів, зокрема професіоналізмів, термінів. Треба пам'ятати, що наголос є додатковим засобом розрізнень лексичних значень слів чи інших форм, тому різне наголошування допомагає диференціювати семантику слів. Наприклад, відомість (повідомлення) і відомість (документ); захват (захоплення) і захват (ширина робочого ходу машини); лікарський (від лікар) і лікарський (від ліки); поділ (ділення) і поділ (низина); пора (час) і пора (отвір, шпара); похідний (від похід) і похідний (від походити); твердити (запевняти) і твердити (повторювати); об'єднання (ціле, яке склалося на основі поєднання чого-небудь) і об'єднання (дія за значенням "об'єднати"); зараз (негайно, у цю ж мить) і зараз (за один раз); торочити (верзти, говорити те саме) і торочити (витягати, висмикувати нитки з тканини).

Отже, виразне читання вчителя - це перша необхідна умова успішного формування виразного читання учнів.

Комунікативно - діяльніший підхід до вивчення мовлення вимагає від учителя таких сформованих умінь та навичок: добре володіти сучасними теоретичними положеннями синтаксичної науки; вміти показати учням розмаїття синтаксичних конструкцій в українській мові, їх інтонаційні та стилістичні особливості; розривати функціонально-комунікативні можливості речень; проводити спостереження за комунікативною організацією речення в тексті та реалізацією його структурних схем як конкретних висловлювань у комунікативних процесах; використовувати різні типи синтаксичних одиниць у власному мовленні відповідно до різних мовленнєвих ситуацій та комунікативної мети; збагачувати синтаксичні ресурси мовлення учнів; навчити творчо використовувати виражальні можливості мови в усіх сферах і видах мовленнєвої діяльності; добирати систему вправ та необхідний навчальний дидактичний матеріал.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Загальні питання організації та проведення експерименту
Експериментальне дослідження було проведено з метою використання активних методів навчання на уроках іноземної мови та оволодіння навичок усного мовлення. Для вирішення поставленої задачі б ...

Заключний етап виготовлення в’язаної шалі гачком
Порівняння виготовленого виробу з його проектом. Розбіжності. При порівнянні виготовленого виробу з проектом, виявили такі розбіжності: змінили оздоблення виробу. Шляхи удосконалення проект ...

Мотивація пізнавальної діяльності
З розбудовою незалежної Української держави змінилися орієнтири та напрями освітньої діяльності. Навчати і виховувати дітей, як ми це робили 5—7 років тому, не можна. Наші зарубіжні колеги ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net