Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Нова педагогіка » Організація та проведення класної самостійної роботи з англійської мови в молодших класах » Дидактичні передумови організації самостійної роботи у класі

Сторінка 3

І.А.Зимня вважає, що самостійна робота школяра є наслідком правильно організованої його учбової діяльності на уроці, що мотивує самостійне її розширення, поглиблення та продовження у вільний час.

Відповідно, учбова робота школяра, організована та керована вчителем, повинна виступати в якості визначеної присвоєної ним програми його самостійної діяльності по оволодінню іноземною мовою. Це означає для вчителя чітке усвідомлення не лише свого плану учбових дій, але й усвідомлене його формування у школярів як деякої схеми оволодіння мови у ході вирішення ними нових навчальних задач. В даному трактуванні самостійна робота школяра являє собою більш широке поняття, ніж домашня робота, яка є виконанням завдань, які вчитель дає у класі додому для підготовки до наступного уроку.

Самостійна робота може включати позаурочну, яку вчитель в тій чи іншій формі задає роботу школяру. Але в цілому це паралельно існуюча зайнятість школяра за вибраною ним з готових або ним самим виробленою програмою засвоєння навчального матеріалу.

Самостійна робота повинна розглядатися як специфічна форма учбової діяльності школяра, яка характеризується всіма перерахованими вище її особливостями. Це вища форма його учбової діяльності. Вона, фактично, є формою самоосвіти, пов’язана з учбовою діяльністю школяра у класі.

Для самого школяра самостійна робота повинна бути усвідомлена як вільна за вибором, внутрішньо мотивована діяльність. Вона включає виконання школярем цілого ряду дій, які входять у неї: усвідомлення цілі своєї діяльності, прийняття учбової задачі, надання їй особистісного змісту, підкорення виконанню цієї задачі інших інтересів та форм зайнятості школяра, самоорганізацію в розподілі учбових дій в часі, самоконтроль в процесі виконання та деякі інші дії.

У визначенні І.А.Зимньої самостійна робота – це організована самим школярем в силу його внутрішніх пізнавальних мотивів та здійснювана ним в найбільш зручний, раціональний з його точки зору час, яка контролюється ним самим у процесі та за результатом діяльності. Приймаючи до уваги психологічні детермінанти самостійної роботи та вказані її показники як учбової діяльності, І.А. Зимня дає більш повну характеристику цього явища з позиції самого суб’єкта діяльності. З цієї точки зору, самостійна робота може бути визначена як цілеспрямована, внутрішньо вмотивована, структурована самим суб’єктом в сукупності виконуваних дій та коригована ним за процесом та результатом діяльність. Її виконання потребує достатньо високого рівня самоусвідомлення, рефлективності, самодисципліни, особистої відповідальності, надає учню задоволення у самовдосконаленні та самопізнанні.

На думку І.А.Зимньої, програма повинна включати:

1. Діагностування школярем власної пізнавальної потреби розширення, поглиблення, додавання якої-небудь сукупності іноземних знань до того, що він отримує в школі.

2. Визначення своїх власних інтелектуальних, особистісних та фізичних можливостей, зокрема, об’єктивна оцінка вільного від відвідування школи часу.

3. Визначення мети самостійної роботи – близької та віддаленої.

4. Самостійний вибір школярем об’єкта вивчення та його визначення для себе.

5. Розробку конкретного плану, довгострокової та близької програми самостійної роботи.

6. Визначення форм та часу самоконтролю.

Представляючи собою вищу форму учбової діяльності, самостійна робота обумовлюється індивідуально-психологічними та особистісними особливостями школяра як її суб’єкта. До таких психологічних детермінант перш за все відноситься саморегуляція. А.К.Осницьким були визначені ті моменти предметної саморегуляції, які співвідносяться з організацією самостійної роботи. Так, автором відмічається, що в цих цілях в учнів повинна бути перш за все сформована цілісна система уявлень про свої здібності та вміння їх реалізувати. Школяр повинен вміти моделювати власну діяльність, тобто вміти виділити умови, важливі для реалізації цілі, знайти у своєму досвіді уявлення про предмет необхідності, а в навколишній ситуації знайти об’єкт, який відповідає цьому предмету. Саморегуляція школяра передбачає вміння програмування самостійної діяльності (вибір способу перетворення заданих умов, відбір засобів здійснення цього перетворення, визначення послідовності окремих дій). Важливим проявом предметної саморегуляції школяра являється вміння оцінки і корекції своїх дій.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Рекомендуємо почитати:

Методи, прийоми організації виховної роботи в колективі
В умовах перебудови сучасного суспільства виникла потреба і в підвищенні ефективності методів виховання. Отже, слід застосовувати їх більш активно, творчо, відповідно до рівня освіти визнач ...

Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі
Ефективність самостійної учбової діяльності забезпечується дотриманням певних умов. Самостійна робота як робота за завданням, може успішно здійснюватися тільки тоді, коли учень чітко усвідо ...

Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога в дитячому будинку
Розглянемо соціально-педагогічну діяльність соціального педагога в дитячому будинку. Мета соціально-педагогічної діяльності - соціалізація вихованців дитячого будинку. Діяльність соціальног ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net