Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Сторінка 2

При планування експерименту враховувалися теоретичні засади та організаційно-педагогічні умови й особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку (дивергентного мислення, уяви), що визначені у першому розділі дипломної роботи.

В основу експерименту покладено ідею організації системи залучення учнів до ігрової та навчальної діяльності. Метою даного дослідження було сформувати у соціальних педагогів, учителів та батьків більш чітке, цілісне уявлення про зміст, особливості розвитку творчих здібностей молодших учнів, їх основні складові (креативність та уяву), вміння і навички діагностики, ефективні методи, прийоми та шляхи розвитку цих здібностей.

Порівняння результатів по завершенню експерименту з даними, одержаними на початку експерименту, засвідчили про якісне підвищення рівня розвитку дивергентного мислення.

Зокрема в експериментальній групі кількість учнів молодшого шкільного віку з низьким рівнем розвитку креативності зменшилась, а з середнім за час експерименту збільшилась. Динаміка зростання кількості студентів з середнім рівнем сформованості складової творчих здібностей була помічена майже в усіх учасниках дослідження.

Якщо за результатами констатувального етапу учні, які мали низький рівень розвитку креативності було 34% (хлопці), а 41 % (дівчата), то на формувальному етапі – 25% серед респондентів чоловічої статі і 32% жіночої. Кількість школярів із середнім рівнем розвитку дивергентного мислення серед хлопців складала 66%, дівчат – 59%, то за результатами повторної перевірки у хлопців це вже 75%, у дівчат – 68%. Різниця складає – 9%.

Підведення загальних підсумків дослідно-експериментальної роботи, порівняння даних, одержаних на початку експерименту і по його завершенні, підтвердили якісне зростання основних показників креативності.

Таким чином, експериментальна робота мала позитивний характер, підтвердила ефективність застосованого комплексу тренінгових занять з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в корекційному та начально-виховному процесі, який здійснює соціальний педагог в рамках своїх посадових обов’язків.

Отже, проведене дослідження дає можливість на якісно новому рівні вирішувати питання формування та розвитку творчих здібностей творчо обдарованих школярів молодшого віку.

Аналіз соціально-педагогічної та психологічної літератури дозволив зробити такі висновки:

1) існує ціла низка підходів до визначення сутності понять «творчість», «творчі здібності», «обдарованість», «творча обдарованість». Однак, узагальнюючи їх, тлумачення змісту поняття «творча обдарованість» буде трактуватися як індивідуальний творчий мотиваційний і соціальний потенціал особистості, що дозволяє отримати їй високі результати в одній (або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність тощо;

2) обдарована дитина – дитина, у якої рівень здібностей значно відрізняється від середнього, соціально-педагогічна служба будь-якого закладу, де вона присутня, повинна допомогти у переорієнтації її репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання;

3) для обдарованих особистостей важливим є творча самореалізація. Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період розвитку творчих здібностей учнів. Саме в цьому віці відбувається стрімкий розвиток процесів мислення та уяви. В роботі з розвитку творчих здібностей доцільно в процесі навчання користуватися прийомами синтезування образів уяви, ознайомлення зі стратегіями творчого (креативного) мислення, розвитку сенсорних здібностей та формування мовленнєвих умінь;

4) важливого значення у формуванні, розвитку творчих здібностей та творчо обдарованої особистості має і креативність, окрім творчої уяви. Адже це складне явище, якому притаманні власні «закони» функціонування. Воно потребує особливої уваги з боку соціального педагога та учителів, які повинні враховувати його формуючі фактори під час планування, організації соціально-педагогічної і розвиваючої роботи;

5) додержання основних принципів креативності творчо обдарованих дітей в навчально-виховному процесі школи сприяє розвитку пізнавальної та духовно-моральної сфери особистості; своєчасній корекції та поглибленню її самосвідомості; врахуванню проявів індивідуально-типічної своєрідності кожної дитини;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості роботи майстра в навчальній групі
У процесі навчання в ПТНЗ, виробничої практики на підприємстві формуються нові потреби та мотиви поведінки учнів, підвищується рівень їх самосвідомості. Але цього може не статись, якщо мора ...

Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми у роботі масової початкової школи
Для молодших школярів характерна гостра чутливість до навколишнього, вплив зовнішніх чинників, вразливість, емоційність. Ці особливості дітей молодшого шкільного віку необхідно враховувати ...

Компетенція вчителя
На думку професора Т. М. Сорокіної , під професіональною компетенцією учителя треба розуміти єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення огічної діяльності. Компетентніст ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net