Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Методичні рекомендації соціальним педагогам, вчителям, батькам щодо виховання та навчання обдарованих дітей

Сторінка 2

При планування експерименту враховувалися теоретичні засади та організаційно-педагогічні умови й особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку (дивергентного мислення, уяви), що визначені у першому розділі дипломної роботи.

В основу експерименту покладено ідею організації системи залучення учнів до ігрової та навчальної діяльності. Метою даного дослідження було сформувати у соціальних педагогів, учителів та батьків більш чітке, цілісне уявлення про зміст, особливості розвитку творчих здібностей молодших учнів, їх основні складові (креативність та уяву), вміння і навички діагностики, ефективні методи, прийоми та шляхи розвитку цих здібностей.

Порівняння результатів по завершенню експерименту з даними, одержаними на початку експерименту, засвідчили про якісне підвищення рівня розвитку дивергентного мислення.

Зокрема в експериментальній групі кількість учнів молодшого шкільного віку з низьким рівнем розвитку креативності зменшилась, а з середнім за час експерименту збільшилась. Динаміка зростання кількості студентів з середнім рівнем сформованості складової творчих здібностей була помічена майже в усіх учасниках дослідження.

Якщо за результатами констатувального етапу учні, які мали низький рівень розвитку креативності було 34% (хлопці), а 41 % (дівчата), то на формувальному етапі – 25% серед респондентів чоловічої статі і 32% жіночої. Кількість школярів із середнім рівнем розвитку дивергентного мислення серед хлопців складала 66%, дівчат – 59%, то за результатами повторної перевірки у хлопців це вже 75%, у дівчат – 68%. Різниця складає – 9%.

Підведення загальних підсумків дослідно-експериментальної роботи, порівняння даних, одержаних на початку експерименту і по його завершенні, підтвердили якісне зростання основних показників креативності.

Таким чином, експериментальна робота мала позитивний характер, підтвердила ефективність застосованого комплексу тренінгових занять з розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку в корекційному та начально-виховному процесі, який здійснює соціальний педагог в рамках своїх посадових обов’язків.

Отже, проведене дослідження дає можливість на якісно новому рівні вирішувати питання формування та розвитку творчих здібностей творчо обдарованих школярів молодшого віку.

Аналіз соціально-педагогічної та психологічної літератури дозволив зробити такі висновки:

1) існує ціла низка підходів до визначення сутності понять «творчість», «творчі здібності», «обдарованість», «творча обдарованість». Однак, узагальнюючи їх, тлумачення змісту поняття «творча обдарованість» буде трактуватися як індивідуальний творчий мотиваційний і соціальний потенціал особистості, що дозволяє отримати їй високі результати в одній (або більше) із таких сфер: інтелект, творчість, соціальна компетентність тощо;

2) обдарована дитина – дитина, у якої рівень здібностей значно відрізняється від середнього, соціально-педагогічна служба будь-якого закладу, де вона присутня, повинна допомогти у переорієнтації її репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання;

3) для обдарованих особистостей важливим є творча самореалізація. Молодший шкільний вік – найбільш сприятливий період розвитку творчих здібностей учнів. Саме в цьому віці відбувається стрімкий розвиток процесів мислення та уяви. В роботі з розвитку творчих здібностей доцільно в процесі навчання користуватися прийомами синтезування образів уяви, ознайомлення зі стратегіями творчого (креативного) мислення, розвитку сенсорних здібностей та формування мовленнєвих умінь;

4) важливого значення у формуванні, розвитку творчих здібностей та творчо обдарованої особистості має і креативність, окрім творчої уяви. Адже це складне явище, якому притаманні власні «закони» функціонування. Воно потребує особливої уваги з боку соціального педагога та учителів, які повинні враховувати його формуючі фактори під час планування, організації соціально-педагогічної і розвиваючої роботи;

5) додержання основних принципів креативності творчо обдарованих дітей в навчально-виховному процесі школи сприяє розвитку пізнавальної та духовно-моральної сфери особистості; своєчасній корекції та поглибленню її самосвідомості; врахуванню проявів індивідуально-типічної своєрідності кожної дитини;

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуємо почитати:

Особливості тестового контролю
Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, а також задовольнити вимо ...

Організація проведення і результати педагогічного експерименту
Апробація методики відбувалася на базі Харківської школи №38 під час педагогічної практики. В якості експериментальної групи було обрано 7-а, в якості контрольної групи 7-б клас. Одним із з ...

Нетрадиційні форми виховної роботи в профілактиці наркоманії та захворювання на ВІЛ/СНІД
Розглянемо деякі форми організації виховної роботи у школі що можуть стати доречними і в профілактичній роботі, якщо змістовно спрямувати на висвітлення проблем, що пов’язані з наркоманією ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net