Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

реалізація одного з головних аспектів гуманістичного принципу органі-зації освіти – свободи індивідуума;

зацікавленість держави в творчому розвитку своїх громадян;

зацікавленість у розвитку творчих здібностей індивідуумів людськогосуспільства в цілому тощо.

В. Андрєєв підкреслює, що рушійною силою розвитку творчих здібно- стей особистості є протиріччя: соціально-педагогічні, власне педагогічні, психологічні або особистісні. При цьому соціально-педагогічні протиріччя він розглядає як протиріччя між соціальними процесами і функціонуванням та розвитком педагогічної системи (частини соціальної підсистеми). Власне педагогічні протиріччя - це протиріччя, які виникають в процесі виховання і самовиховання творчих здібностей особистості в ході навчально-творчої дія- льності учнів. Психологічні або особистісні протиріччя відображають причи- ни становлення, саморуху творчих здібностей особистості.

В. Андрєєв в основу розвитку творчих здібностей покладає діалектичний аналіз та вирішення цих протиріч. Компоненти творчих здібностей особистості за В. Андрєєвим:

1. Мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості: допитли-вість, творчий інтерес, бажання бути лідером, прагнення досягти нових висот

і успіхів та отримати високу оцінку, потреба в оволодінні новою інформацією, почуття обов’язку і відповідальності, прагнення до самоосвіти, самопі-знання, самовиховання.

2. Інтелектуально-логічні властивості особистості: здатність до аналітико-практичної діяльності, до здійснення розумових операцій порівняння, ви-ділення головного, систематизації і класифікації, індукції і дедукції, пояс-нення, абстрагування, конкретизації та узагальнення, здатність описувати явища та процеси, давати визначення.

3. Інтелектуально-евристичні здібності: фантазування, вміння переносити знання і навички у нові ситуації, висунення гіпотез, генерування ідей, не залежність суджень, асоціативність мислення.

4. Світоглядні якості особистості: переконаність особистості у соціальному значенні творчої діяльності для науково-технічного і суспільного процесу, методологічний фундамент наукових чи естетичних досягнень.

5. Моральні якості особистості: чесність, скромність, сміливість, рішучість.

6. Здатність особистості до самоуправління : здатність до планування, цілепокладання і цілеспрямованість, здатність до самореалізації, самоконт-ролю, самооцінки.

7. Комунікативні якості особистості: здатність оволодівати передовим досвідом інших людей, швидко “схоплювати” і засвоювати нові раціональні методи і прийоми творчої діяльності; здатність до співробітництва; здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших; здатність успішно розв’язувати конфліктні ситуації у процесі колективної творчої діяльності.

8. Естетичні якості особистості: здатність керуватися у творчій діяльності принципами краси, гармонії, симетрії, цілісності, удосконалювати на основі цих принципів міжособистісні стосунки.

9. Індивідуальні особливості особистості: темп і стиль діяльності, пра-цьовитість.

Таким чином, творчі здібності молодших школярів ми розглядаємо як сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку розв'язувати інтелектуальні проблеми з установкою на відкриття нового, невідомого для себе. До того ж, здібності до творчості – універсальна здібність особистості. Універсальність її полягає в тому, що сформовані її компоненти в будь-якому виді творчості, наприклад, художньому, ігровому тощо, можуть проявлятися й здобувати свій подальший розвиток в інших видах творчої діяльності.

Дослідження психологів показують, що у творчому пошуку задіяні обидві півкулі головного мозку. Але протягом навчання у школі відбувається інтенсивне навантаження лівої півкулі, яка відповідає за логічне мислення, і зовсім мало правої, що відповідає за образне мислення. У цьому зв’язку осо-бливого значення для розвитку творчих здібностей дитини дослідники нада-ють вирішенню творчих задач, написанню творів, казок, віршів, ігровій діяльності, тренінгу з розвитку уяви та мислення, розв’язанню проблемних ситуацій. Все це допомагає розвивати логічне і творче мислення паралельно, формувати творчий потенціал, залучати до продуктивної творчої діяльності, вирішувати реальні задачі, що ставить життя.

Вчитель не має права спиратися на стихійне дозрівання творчих сил учня, а повинен формувати мислення, спрямовувати та постійно активізувати його творчість. З цією метою необхідно виявити задатки учнів, рівень сформованості їх творчих здібностей, інтереси, нахили, потреби.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Експериментальне дослідження адаптації дітей старшого дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями до навчання у школі
Як і з чим допомагати шестирічній дитині у школі, враховуючи складність вікового періоду та індивідуальні особливості? Це питання особливо гостро постало перед педагогами та психологами суч ...

Аналіз основних форм і методів позаурочної діяльності
Поняття «форма» означає: «спосіб організації і спосіб існування предмета, процесу, явища» (Філософська енциклопедія). Форма в педагогічній науці визначається як спосіб організації виховного ...

Розвиток творчих здібностей учнів в гуртках образотворчого мистецтва
Педагогічний аналіз занять у гуртках для учнів 5-7 класах, позакласних вихованих заходів, психолого-педагогічне тестування учнів та батьків цих вихованців, співбесіди з колегами по роботі, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net