Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку » Сутність поняття «творча обдарованість», її психолого-педагогічні особливості та проблеми розвитку обдарованих

Сторінка 6

реалізація одного з головних аспектів гуманістичного принципу органі-зації освіти – свободи індивідуума;

зацікавленість держави в творчому розвитку своїх громадян;

зацікавленість у розвитку творчих здібностей індивідуумів людськогосуспільства в цілому тощо.

В. Андрєєв підкреслює, що рушійною силою розвитку творчих здібно- стей особистості є протиріччя: соціально-педагогічні, власне педагогічні, психологічні або особистісні. При цьому соціально-педагогічні протиріччя він розглядає як протиріччя між соціальними процесами і функціонуванням та розвитком педагогічної системи (частини соціальної підсистеми). Власне педагогічні протиріччя - це протиріччя, які виникають в процесі виховання і самовиховання творчих здібностей особистості в ході навчально-творчої дія- льності учнів. Психологічні або особистісні протиріччя відображають причи- ни становлення, саморуху творчих здібностей особистості.

В. Андрєєв в основу розвитку творчих здібностей покладає діалектичний аналіз та вирішення цих протиріч. Компоненти творчих здібностей особистості за В. Андрєєвим:

1. Мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості: допитли-вість, творчий інтерес, бажання бути лідером, прагнення досягти нових висот

і успіхів та отримати високу оцінку, потреба в оволодінні новою інформацією, почуття обов’язку і відповідальності, прагнення до самоосвіти, самопі-знання, самовиховання.

2. Інтелектуально-логічні властивості особистості: здатність до аналітико-практичної діяльності, до здійснення розумових операцій порівняння, ви-ділення головного, систематизації і класифікації, індукції і дедукції, пояс-нення, абстрагування, конкретизації та узагальнення, здатність описувати явища та процеси, давати визначення.

3. Інтелектуально-евристичні здібності: фантазування, вміння переносити знання і навички у нові ситуації, висунення гіпотез, генерування ідей, не залежність суджень, асоціативність мислення.

4. Світоглядні якості особистості: переконаність особистості у соціальному значенні творчої діяльності для науково-технічного і суспільного процесу, методологічний фундамент наукових чи естетичних досягнень.

5. Моральні якості особистості: чесність, скромність, сміливість, рішучість.

6. Здатність особистості до самоуправління : здатність до планування, цілепокладання і цілеспрямованість, здатність до самореалізації, самоконт-ролю, самооцінки.

7. Комунікативні якості особистості: здатність оволодівати передовим досвідом інших людей, швидко “схоплювати” і засвоювати нові раціональні методи і прийоми творчої діяльності; здатність до співробітництва; здатність відстоювати свою точку зору та переконувати інших; здатність успішно розв’язувати конфліктні ситуації у процесі колективної творчої діяльності.

8. Естетичні якості особистості: здатність керуватися у творчій діяльності принципами краси, гармонії, симетрії, цілісності, удосконалювати на основі цих принципів міжособистісні стосунки.

9. Індивідуальні особливості особистості: темп і стиль діяльності, пра-цьовитість.

Таким чином, творчі здібності молодших школярів ми розглядаємо як сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку розв'язувати інтелектуальні проблеми з установкою на відкриття нового, невідомого для себе. До того ж, здібності до творчості – універсальна здібність особистості. Універсальність її полягає в тому, що сформовані її компоненти в будь-якому виді творчості, наприклад, художньому, ігровому тощо, можуть проявлятися й здобувати свій подальший розвиток в інших видах творчої діяльності.

Дослідження психологів показують, що у творчому пошуку задіяні обидві півкулі головного мозку. Але протягом навчання у школі відбувається інтенсивне навантаження лівої півкулі, яка відповідає за логічне мислення, і зовсім мало правої, що відповідає за образне мислення. У цьому зв’язку осо-бливого значення для розвитку творчих здібностей дитини дослідники нада-ють вирішенню творчих задач, написанню творів, казок, віршів, ігровій діяльності, тренінгу з розвитку уяви та мислення, розв’язанню проблемних ситуацій. Все це допомагає розвивати логічне і творче мислення паралельно, формувати творчий потенціал, залучати до продуктивної творчої діяльності, вирішувати реальні задачі, що ставить життя.

Вчитель не має права спиратися на стихійне дозрівання творчих сил учня, а повинен формувати мислення, спрямовувати та постійно активізувати його творчість. З цією метою необхідно виявити задатки учнів, рівень сформованості їх творчих здібностей, інтереси, нахили, потреби.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Рекомендуємо почитати:

Модульно-розвиваюче навчання
Одним з підходів до навчання, що визначають його новий напрямок, є модульно-розвиваюче навчання, що створює передумови для найбільше сприятливого комплексного рішення розглянутих задач, що ...

Гра в особистісно-орієнтованому навчанні та вихованні
Суспільство постійно змінюється, це в свою чергу призводить до виникнення певних завдань, які постають перед суспільством. Так, одним із основних завдань сучасного суспільства, ми вважаємо, ...

Особливості продуктивного мислення школярів
Дослідження продуктивного мислення припускає виділення сукупності індивідуальних особливостей мислення, і залежить від оволодіння новими знаннями та застосування їх на практиці. Для їх обґр ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.edudirect.net