Тестування як інструмент педагогічного контролю

Нова педагогіка » Запровадження системи проміжного зовнішнього незалежного оцінювання в 7 та 9 класах середніх загальноосвітніх школах » Тестування як інструмент педагогічного контролю

Сторінка 1

Тестування розглядається сьогодні, в основному, як спосіб ефективної перевірки результатів навчання чи ступеня готовності до тієї чи іншої діяльності. Широке впровадження тестування обумовлене двома особливостями тестів:

- високою технологічністю перевірки результатів тестування;

- незалежністю результатів тестування від суб`єктивної думки тих, хто перевіряє. До переваг тестового контролю відносять здатність:

- формувати цілі та методи навчання, фокусуючи увагу на головному й на вмінні застосовувати здобуті знання;

- забезпечувати оперативний зворотній зв`язок у навчанні, що дозволяє вчасно коригувати навчальний процес.

Особливої уваги потребують ситуаційні тести. Для їх розробки були обрані тести закритого типу, що містять кілька правильних відповідей. В основу тестів були покладені такі принципи:

- ситуаційність – умова тестової задачі є коротким описом визначеної ситуації, однієї з ключових для даної теми;

- комплексність – варіантами відповідей є твердження, які вимагають від учня розгляду даної ситуації з різних боків;

- поетапний аналіз – відповіді часто підібрані в такій послідовності, що вони дають приклад раціонального аналізу даної ситуації.

Ці принципи дозволяють використовувати згадані тести не тільки як контролюючі, але й як навчальні.

Педагогічний контроль виконує цілий ряд функцій у педагогічному процесі: оцінюючу, стимулюючу, розвиваючу, навчальну, діагностичну, виховну та інші.

Процес контролю це одна з найбільш трудомістких і відповідальних операцій у навчанні, пов`язана з гострими психологічними ситуаціями як для студентів, так і для викладача. З іншого боку його правильна постановка сприяє поліпшенню якості підготовки фахівців.

У сформованому педагогічному процесі розрізняють кілька видів контролю: попередній, поточний, тематичний, рубіжний, підсумковий і випускний.

Систему контролю утворюють іспити, усне опитування, контрольні роботи, реферати, семінари, лабораторні роботи. Такі методи контролювання успішності учнів на сучасному етапі використовують більшість навчальних закладів.

Перелічені методи діагностування успішності мають певні недоліки. Розглянемо деякі з них.

1) Можуть виникати труднощі, пов`язані з особливостями викладацької роботи:

- розбіжності вимог різних викладачів, відмінності в їхньому рівні суворості при оцінюванні тієї самої відповіді;

- розбіжності у професійній кваліфікації;

- завантаженість викладача рутинною мало творчою роботою, пов`язаною з великим обсягом інформації, яку потрібно підготувати, обробити та проаналізувати за короткий проміжок часу під час поточних перевірок знань великої кількості студентів, коли оцінювання проводиться, головним чином, лише за формальними критеріями;

- можлива упередженість викладача (з психологічних чи інших причин) при оцінюванні відповідей деяких студентів, тощо.

2) Труднощі, пов`язані зі специфікою традиційної форми перевірки знань (відсутність чітко сформульованих стандартів оцінювання знань і конкретно окреслених обсягів умінь, достатніх для позитивної оцінки).

3) Труднощі, пов`язані зі студентами: використання шпаргалок, списування, „взаємодопомога” на іспиті, заважають викладачеві об`єктивно оцінити знання учнів, а також свою власну педагогічну роботу.

4) Відсутність єдиних об`єктивних критеріїв оцінювання та ефективних механізмів порівняння результатів навчання по даній дисципліні (спеціальності) у різних вищих учбових закладах.

Сьогодні при оцінюванні знань студентів згадані проблеми певною мірою врівноважуються використанням такої форми контролю, як тестування.

Для діагностики успішності навчання розробляються спеціальні методи, що різними авторами називаються тестами навчальних досягнень, тестами успішності, дидактичними тестами і навіть тестами викладача (під останніми можуть матися на увазі тести, призначені для діагностики професійних якостей педагогів).

Тести – це досить короткі стандартизовані чи не стандартизовані проби, іспити, що дозволяють викладачам за порівняно короткі проміжки часу оцінити результативність пізнавальної діяльності студентів, тобто ступінь і якість досягнення кожним студентом цілей навчання.

Страницы: 1 2

Рекомендуємо почитати:

Розвиток ідей трудового виховання в працях К.Д. Ушинського
Упродовж всієї історії людства праця була засобом формування у кожної особистості найкращих якостей. Українська народна педагогіка праці відводила головну роль у процесі створення матеріаль ...

Теоретичні аспекти прав дітей в Україні
В Конвенції про права дитини наголошується, що “дитиною є будь-яка людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, стосовно даної дитини вона не досягає повноліття раніше”. М ...

Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця
Вивчивши кваліфікаційну характеристику за професією кравець 3 розряду було проведено аналіз змісту професійної діяльності робітників швейного профілю за функціями праці та визначено дидакти ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net