Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Сторінка 5

Про різні аспекти психологічної готовності дітей до навчання в школі йде мова в працях відомих психологів Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова, В.В.Зеньківського, О.Люблінської, Л.І.Божович, Н.Н.Поддякова, А.А.Венгера, В.К.Котирло, В.С.Мухіної, О.В.Проскури та ін. Розкриваючи проблему естетичного виховання дітей В.В.Зеньківський довів, що важливу роль у цьому відіграє школа, котра повинна йти "назустріч емоційному життю дитини", особливо її духовності. Дитина молодшого віку не шукає в школі перш за все знання, а веде пошуки свого внутрішнього життя. Тому педагогам слід враховувати емоційну сферу дитини, не подавляти її творчість.

В дошкільній педагогіці вагомий внесок в розробку даної проблеми внесли А.Л.Усова, Е.І.Радіна, А.М.Леушина, Ф.А.Сохін, В.І.Логінова, Т.В.Тарунтаєва, Л.Е.Журова. Завдання естетичного виховання шестирічних дітей провідні українські вчені-педагоги і психологи Н.М.Бібік, О.Л.Кононко, О.Я.Савченко вбачають в необхідності "пробуджувати у дітей почуття краси, розуміння прекрасного у навколишньому житті, розвивати у них уяву, творчі й музичні здібності формувати на засадах естетичного сприймання дійсності любов до рідного краю.

Академік О.Я. Савченко в своїй праці "Сучасний урок у початкових класах" особливу увагу звертає на емоційну підготовку учнів та емоційну насиченість навчального матеріалу. Емоційна насиченість змісту навчального матеріалу на її думку, передбачає добір таких текстів, ілюстрацій і предметів, які можуть викликати в дітей естетичне почуття, образні уявлення, подив, захоплення. Виняткові можливості для цього мають уроки мови, читання, художньої праці, музики, спостереження в природі.

Розкриваючи психологічні аспекти естетичного розвитку дошкільників В.П.Філіппова дійшла висновку, що естетичний розвиток дитини - дошкільника входить складовою частиною в формування цілісної особистості і сприяє створенню наступних її складових:

• переживання прекрасного, краси як чуттєво - емоційний фон діяльності, поведінки та спілкування;

• розвиток творчої особистості як прагнення до створення оригінального, нового, неповторного в своїй красі, в прагненні наслідувати художнім образам творчості дорослих;

• елементи усвідомлення прекрасного в структурі свідомості і елементів самосвідомості особистості дитини, що свідчить про перехід дитини на вищий рівень діяльності, від наслідування дорослих, автоматичного наслідування зразкам, до свідомого, вибіркового відношення та переживання.

Таким чином, стверджує автор, естетичний розвиток дошкільника, передбачуючи орієнтацію на вікові та індивідуальні норми психічних новоутворень, в кінцевому результаті повинен бути орієнтований на становлення особистості дитини та формуванні до 6-7 років важливих структурних утворень особистості - від сенсорно – перцептивних здібностей до розуміння і переживання прекрасного як вищого морального ідеалу та вищих людських почуттів.

В сучасних дослідженнях професора С.Г.Мельничука визначається ряд конкретних завдань з естетичного розвитку для учнів початкових класів, які зводяться до таких трьох основних:

• розвиток у кожного учня здібностей сприймання естетичних явищ у навколишній дійсності та мистецтві;

• залучення учнів до посильної участі у створенні прекрасного у всіх сферах людської діяльності: художній, трудовій, навчальній, ігровій, тобто навчити дітей творити "за законами краси";

• формування у дітей бережливого ставлення до прекрасного, цінування його в природі, побуті та всіх інших ланках навколишньої дійсності.

Саме розв'язання цих триєдиних завдань, на його думку, безумовно сприятиме вихованню у дітей естетичного ставлення до дійсності. Особливе місце в системі естетичного розвитку він відводить художньому вихованню, яке є цілеспрямованим процесом впливу на вихованців засобами мистецтва з метою формування у них розуміння та любові до мистецтва, вміння отримувати від нього насолоду і по можливості брати участь у художній творчості.

Адже саме мистецтво зображує події, факти, мораль, бажання у художній формі, а значить, активно впливає на чуттєву та емоційну сферу дитини, без якої неможливо реалізувати завдання естетичного виховання.

В.Г. Бутенко акцентував свою увагу на тому, що саме в дошкільному віці закладаються первісні основи соціалізації особистості, її ставлення до прекрасного в оточуючому, беруть свій початок важливі елементи духовно - моральної культури. Естетичне відношення дітей цього віку автор радить розглядати з позиції унікальності і своєрідності естетичних реакцій. В процесі спілкування з світом мистецтва діти проявляють зацікавленість, розуміння художність персонажів. У них виникає бажання своїми руками створювати прекрасне. Саме дошкільники у своєму ставленні до мистецтва безпосередні, готові з задоволенням слухати казки, пісні, брати участь у колективних формах художньо-творчої діяльності. Опора на придбаний естетичний досвід, виділення улюблених художніх образів, використання окремих засобів сприйняття творів мистецтва, на думку В.Г.Бутенка, свідчать про те, що в дошкільному віці естетичне відношення ближче стоїть до системної організації, але його саморегуляція носить спонтанний характер. Він пояснює це тим, що в естетичному відношенні дітей домінують емоційні способи встановлення духовного зв'язку з мистецтвом. Сприйняття ними художніх образів викликають певний емоційний відгук, що впливає в подальшому на самопочуття, настрій. Отже, до В.О.Сухомлинського проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку розглядалася вченими минулого в різні історичні періоди, вона являється предметом дослідження і в працях сучасних педагогів. Разом з тим В.О.Сухомлинський у вирішенні даної проблеми пішов своїм оригінальним творчим шляхом.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Рекомендуємо почитати:

Умови успішного трудового виховання дітей
Трудове виховання є практичною підготовкою молодого покоління до участі в суспільному виробництві і водночас найважливішим елементом морального, інтелектуального та естетичного виховання. К ...

Класифікація перетворень нерівностей та їх систем
Можна виділити три типи таких перетворень: 1) Перетворення однієї з частин нерівності. 2) Узгоджена перетворення обох частин нерівності. 3) Перетворення логічної структури. Перетворення пер ...

Поняття креативності
С.Л. Рубінштейн, Л.С. Виготський, І.Я. Лернер, І.П. Волков розглядають креативність як творчі можливості, що здатні виражатися у різних видах діяльності особистості, характеризують не тільк ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net