Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Сторінка 4

Надаючи важливого значення природі в естетичному вихованні дітей, вчений звертає увагу на те, що в естетичному почутті, перш за все, переважають елементи синтезу. З цього приводу він писав: "Ми милуємося природою, саме тому, що відчуваємо її єдність з нами, відчуваємо, що в ній діють ті самі сили, що і в нас. Через це поширюється екзистенція нашого "Я". Воно стає частиною безмежного всесвіту, і саме це відчуття поширення свого "Я" через зв’язок з чимось великим і викликає у нас радість, властиву естетичним переживанням.

На цій же основі, на думку педагога, побудована й естетична творчість зі всіма її засобами художності: метафорами, персоналізацією, порівняннями. Описуючи природу, митець слова зображує її як живу, наділену людськими почуттями й бажаннями; зображуючи людину, митець переносить на неї риси природи.

Психологи Л.С. Виготський, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн вважають, що мотиви та емоції подібно розумовим та вольовим процесам, формуються протягом дитинства, в результаті оволодіння дитиною досвідом попередніх поколінь та засвоєнням вироблених суспільством моральних норм, ідеалів. Цілий ряд наукових досліджень Л.С.Виготського свідчать про те, що його цікавила проблема розвитку соціальних мотивів та емоцій саме у дітей дошкільного віку. На його думку, поняття про "Я" розвивається у дитини із поняттям про інших.

Поняття «особистості» є, таким чином, соціальне, відображене поняття, побудоване на основі того, що дитина використовує по відношенню до самого себе ті прийоми пристосування, які вона пристосувала по відношенню до інших. Він зазначав, що виховання, в самому широкому розумінні цього слова, повинно бути основним стержнем, навколо якого будується розвиток особистості дитини.

Емоційний розвиток дітей є однією з умов, що забезпечує ефективність процесу навчання і виховання. Ті високі моральні, естетичні та інтелектуальні почуття, які характеризують розвиток дорослої людини не даються дитині у готовому вигляді від народження; вони виникають і розвиваються протягом всього дитинства під впливом соціальних умов життя та виховання. Наукові праці А.В.Запорожця, Я.З.Неверовича, Г.Д.Кошелевої дають можливість зробити висновок, що емоції відіграють важливу орієнтовну та регулюючу роль в тій чи іншій діяльності, в якій вони формуються. Протягом дитинства особливості емоцій (їх сила, тривалість) змінюються у зв'язку із зміною загального характеру діяльності дитини і її мотивів, а також у зв'язку із взаєминами дитини з навколишнім світом. Як одна із умов виникнення у дітей складних емоцій і почуттів знаходить взаємозв'язок і взаємозалежність емоційних та пізнавальних процесів - двох найбільш важливих сфер його психічного розвитку.

Як бачимо, виховання почуттів у дитини повинно служити перш за все формуванню гармонійно розвиненої особистості. Одним з показників цієї гармонії є певне співвідношення інтелектуального, естетичного та емоційного розвитку.

Дослідники процесу розвитку особистості відмічають наявність тісного зв'язку між чуттєво-емоційною сферами особистості та її поведінкою з одного боку, та естетичною - з другого Г.О.Люблінська, А.І.Фортова, В.В.Клименко. На їх думку, естетичні почуття - одна з найсуттєвіших характеристик духовності - являють собою почуття гармонії, тобто краси, адже все гармонійне сприймається як красиве. З одного боку, гармонію здатна сприймати лише гармонійно організована психіка, з другого - естетичне гармонізує психіку, що є метою духовного розвитку.

На розвиток у дітей естетичних смаків засобами мистецтва вказував український вчений, мистецтвознавець П.О.Білецький. Особливість мистецтва полягає в тому, що «ідея втілюється в такій формі, яка збуджує емоції, активізує уяву людини, викликає особливі переживання, які називаються естетичними. Естетичні переживання виникають у процесі сприймання художніх творів, вони є наслідком не механічного, пасивного, а неодмінно творчого сприймання, коли реальне подразнення одного органу чуття викликає своєрідну ланцюгову реакцію, збуджує почуття, органи яких безпосередньо не були подразнені. Естетичне переживання підносить людину, розвиває її уяву, інтелект». В.С.Мухіна підкреслює особливу важливість цього моменту для дітей шестирічного віку, тобто міра розвиненості їхньої емоційної сфери впливає на пізнавальні процеси.

Вчені-педагоги Н.О. Ветлугіна, О.П. Долинна, П. Сакуліна, Л.І.Сірченко, Л.Я. Скиданона спрямовують свою діяльність на дослідження умов і шляхів керівництва процесом естетичного виховання дошкільників. Вони акцентують увагу на питаннях залучення дітей до естетичної діяльності з раннього віку, бо естетичне виховання передбачає розвиток певних здібностей, наприклад: здатність сприймати і відчувати прекрасне, красиве в природі, побуті, суспільних відносинах, у творах мистецтва. Ця здатність проявляється в емоційному реагуванні на все прекрасне, гарне, доступне сприйманню дошкільника, в особистій зацікавленості прекрасним та його проявами в яскравих кольорах, звуках, формах тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Характеристика принципів позаурочної виховної роботи
Основні принципи, які визначають зміст, форми і методи виховання учнів засобами позакласної роботи у відповідності із завданнями української школи, розроблені на основі теоретичного узагаль ...

Стан використання міжпредметних зв’язків в процесі трудового навчання
Трудове навчання має тісний зв’язок з шкільними предметами, які передбаченні навчальним планом школи. На уроках праці учні мають можливість застосовувати на практиці знання й уміння, набуті ...

Етапи формування в учнів основної школи англомовної граматичної компетенції за когнітивно-комунікативним підходом
Планування курсу вивчення ІМ передбачає вибір методу навчання та методики формування в учнів іншомовної компетенції. Ми розглянемо методику формування в учнів основної школи англомовної гра ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net