Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського » Проблема естетичного розвитку особистості дошкільників та молодших школярів в історії зарубіжної та вітчизняної педагогіки

Сторінка 2

Вона наголошувала: "Ми мусимо виховувати дітей в повній національній свідомості, відданості до свого народу, бо хто не вміє кохати рідний край, шанувати свій народ, той не зможе стати щирим городянином всесвіту.

Серед істотних рис, що характеризують український народ і його духовність, С.Русова виділяла естетичну творчість, яка протягом століть виявляється в словесних творах, в пісні, орнаменті, в архітектурі. Ідея виховання творчої особистості опрацьовується в більшості її творів. Розвиваючи проблеми національного виховання, вона наголошувала на тому, що це виховання обов'язково мусить дати усі ті емоції, які підносять ціну, вартість життя, зміцнюють любов і прихильність до людей-творців мистецтва, постійно примушують шукати чогось прекрасного поза межами свого буденного життя. На її думку, естетичне виховання порушує суху книжну науку і одноманітний буденний "рух життя". В школі дається матеріал для думки, для праці розуму, але дуже мало поживи для почуття. Через це педагогам слід звертати увагу на художні враження - художню літературу, музику, малювання. Адже в мистецтві найкращий засіб розвивати уявлення, бо "ніщо так, як мистецтво, не дає можливості розуміти іншу людину".

Питання естетичного розвитку особистості знайшло своє відображення в працях К.Д.Ушинського. Надаючи великого значення ролі почуттів у житті та діяльності людини, К.Д.Ушинський багато уваги приділяв психології емоцій, врахуванню у навчанні і вихованні дітей емоційних почуттів. Цікаві його думки про особливості емоційної сфери дітей. Сильний вплив почуттів на всю життєдіяльність дитини він пояснює тим, що переживання, які виникають у дитячій душі, не знаходять у ній протидії - в ній ще немає такої сили, яка могла б протистояти почуттям. Педагог відмічає такі особливості емоційної сфери, як велика рухливість емоційних процесів, швидкий перехід від одних переживань до інших.

Оригінальні погляди К.Д.Ушинського на взаємозв'язок розумового і емоційного процесів і суперечності у їх взаємодії: " .без впливу внутрішнього почуття розсудковий процес не тільки відбувався б кволо, а й зовсім зупинився б. Почуття не задоволених потреб змушує свідомість міркувати, але саме почуття, посилившись, може перекрутити розсудковий процес". К.Д.Ушинський багато уваги приділяв емоційній основі пам'яті. Проаналізувавши процес запам'ятовування, він дійшов висновку, що від емоційного фактора значною мірою залежить міцність засвоєння.

Педагог пропагував нерозривну єдність естетичного і морального виховання, відводячи приоритетну роль природі. Рідна природа, її простори, підкреслював він, є першими вихователями, бо найдоступніші дитячому сприйманню і розумінню. В процесі ознайомлення з природою у дитини нагромаджується чуттєвий досвід як основа, першоджерело розумового, морального й естетичного розвитку. Основними формами естетичного виховання засобами природи К.Д.Ушинський вважав екскурсії в поле, в гай, до річки, а також уроки на лоні природи, під час яких діти пізнають світ, красу і велич рідної землі. Головне завдання педагога К.Д.Ушинський вбачав у тому, щоб навчити дітей спостерігати природу, помічати її красу, порівнювати, зіставляти її явища тощо.

К.Д.Ушинський розвинув найбільш прогресивні думки своїх попередників про важливу роль навчання і виховання в розвитку особистості дитини. В своїй праці "Людина як предмет виховання" він дає цілісну систему навчання дітей, в якій вбачає причину та умови розвитку всіх сторін особистості дитини, її пам'яті, почуттів, волі. Спеціально виділяючи роль активної діяльності дитини, видатний педагог і психолог показав, що розвиток дитини є результатом її праці, активної розумової пізнавальної діяльності.

Вчений розумів, що навчання і виховання мають справу не тільки з інтелектуальними, а й з емоційними та вольовими процесами. У своїх працях він виступив як глибокий проникливий знавець і цієї сфери людського психічного життя. Ставлячись критично до інтелектуальних теорій про емоції, Ушинський зберігав їх сильну сторону, вказував на те, що можна впливати на емоції через відповідний добір вражень, через пам'ять і уяву, через інтелект у цілому.

Діючи таким чином, можна змінювати ставлення особистості до одних і тих самих об'єктів, їхню оцінку, а водночас і емоції особистості.

К.Д.Ушинський глибоко розкрив також і своєрідність емоцій, їх зв'язок з потребами, прагненнями людей, їх особливу «задушевність», суб'єктивність, їх вплив на інтелектуальні процеси, значення в житті і діяльності людини, роль пережитих емоцій у формуванні "душевного ладу" особистості, її характер.

Своєрідні підходи до проблеми естетичного розвитку особистості просліджуються в системі виховання, розробленій А.С.Макаренком. Вони повністю пронизані гармонійним поєднанням морального та естетичного. А.С.Макаренко підкреслював естетичне значення співвідношення колективних та індивідуальних прагнень, високо цінував і широко використовував мистецтво. Естетичний бік педагог вбачав в праці, грі. На його думку " .гра дає дитині радість, чи це буде радість перемоги, або радість естетична, радість якості. Таку саму радість дає і добра робота. І тут цілковита подібність".

Страницы: 1 2 3 4 5

Рекомендуємо почитати:

Планування занять з трудового навчання
Великого значення при навчанні прийомам роботи на горизонтально-фрезерному верстаті у 8-9 класах надається підготовці навчальному процесу, створюються передумови для своєчасного матеріально ...

Обов'язковість комунікативно-ігрового методу на початковому етапі навчання іноземній мові
Як уже відомо з вище сказаного, найдоцільніше розпочинати вивчати іноземну мову в молодшому віці, тобто в початковій школі, що й роблять зараз в загальноосвітніх школах. Перенесення початку ...

Сутність процесу навчання
Процес навчання формують тісно пов’язані між собою компоненти: цільовий (постановка конкретної мети вивчення навчального матеріалу на уроці, вивчення навчальної дисципліни та освітньої мети ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net