Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів

Нова педагогіка » Професійно-прикладна фізична підготовка учнів і студентів

Науково-технічний прогрес спричинив механізацію виробництва. Поява нової техніки та технологій зумовила рухової активності фахівців, зокрема працівників радіотехнічної галузі. У цих умовах підвищується соціально-економічне значення професійної та фізичної підготовки майбутнього фахівця - учня професійно-технічного навчального закладу.

На вагоме значення фізичного виховання і його складової прикладної фізичної підготовки (ПФП) як бази для успішного оволодіння трудовими процесами вказує низка дослідників Г.А. Полиевський; Р.Т. Раевский, А.П. Дяченко, В.С. Ежков, та ін.

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють формуванню трудових навичок, оптимізують фізичну і психічну підготовку, поліпшують працездатність, сприяють адаптації організму до умов виробничої діяльності.

Проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки учнів і студентів різного профілю вивчали вітчизняні та зарубіжні дослідники. Так, у роботах В.А. Кабачкова, М.Г. Мосиенко, М.Н. Ниязова, Ю.Н. Позднякова, Г.Л. Грибана висвітлено проблеми професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців агропромислового комплексу. Окремі роботи присвячені професійно-прикладній фізичній підготовці студентів педагогічних вищих навчальних закладів (У.И. Ібрагимов, М.Н. Жукова, Н.М. Мацкевич, І.П. Чабан). Професійно-прикладну фізичну підготовку майбутніх лікарів досліджували Е.П. Гук, А.В. Івановский, А.П. Дяченко, В.П. Мурза.

Водночас досі залишається невивченою професійно-прикладна фізична підготовка студентів, що освоюють групу професій, пов'язаних із малорухомою працею, у тому числі учнів професійно-технічних навчальних закладів радіотехнічного профілю.

Отже, актуальність нашого дослідження зумовлена з одного боку можливістю професійно-прикладної фізичної підготовки для професійного Нормування фахівця та ефективної реалізації його професійного потенціалу у його діяльності, а з іншого - відсутністю досліджень із проблем професійно-прикладної фізичної підготовки учнів, що освоюють професії радіотехнічного профілю.

Об'єкт дослідження - професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі їх фізичного виховання.

Предмет дослідження - зміст і форми професійно-прикладної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів, що навчаються за профілем радіотехніка.

Метою роботи є визначення й обґрунтування змісту і форм професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів за профілем радіотехніка, що забезпечують успішне оволодіння професією, та експериментальна перевірка їхньої ефективності.

Завдання дослідження:

1. Теоретично обґрунтувати програму професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

2. Вивчити особливості професійної діяльності фахівців радіотехнічного профілю і на цій основі визначити професійно важливі фізичні якості й психофізіологічні властивості організму.

3. Сформувати зміст програми професійно-прикладної фізичної підготовки у процесі фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів радіотехнічного профілю та експериментально перевірити її ефективність.

4. Виявити педагогічні умови ефективної реалізації програми професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів за профілем радіотехніка.

Методи досліджень: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; опитування; визначення функціонального стану; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

фізична підготовка професійна прикладна

Наукова новизна дослідження: уперше визначено професійно важливі фізичні якості й психофізіологічні властивості фахівця радіотехнічного профілю (гострий зір, рухливість нервових процесів, високий рівень тактильної і кінестатичної чутливості пальців рук, координація та точність рухів, статична витривалість м'язів спини, тулуба; стійкість уваги і її здатність до переключення; здатність до тривалої розумової роботи, пам'ять, системне мислення, уміння зосереджуватися);

обґрунтовано і доповнено зміст професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів за профілем радіотехніка, а саме: значно розширено теоретичний розділ програми; підібрано фізичні вправи, спрямовані на спеціальну фізичну підготовку; забезпечено розвиток психофізіологічних властивостей особистості та психокорекцію у професійній діяльності фахівця-радіотехніка; передбачено профілактику професійних захворювань, нейтралізацію шкідливих впливів на організм несприятливих чинників виробництва;

визначено засоби й форми професійно-прикладної фізичної підготовки учнів та їхню ефективність у процесі оволодіння професією радіотехніка: засоби фізичного виховання - вправи на розвиток статичної витривалості, здатності дозувати невеликі силові напруження, на розвиток тактильної чутливості, сенсомоторних реакцій, точності рухів руками і пальцями та рухливості рук; форми реалізації програми, крім традиційних, - елементи нового виду рухової активності "Роуп-скіпінг", за допомогою пальців рук без зорового контролю розпізнавання шахових фігур та інших невеликих предметів, читання шрифту Брайля, точність улучень у грі "Дартс", дихальна гімнастика за системою Стрельнікової;

виявлено педагогічні умови ефективної реалізації експериментальної програми: творче використання національних традицій фізичного виховання пов'язаних із військовою справою та трудовими процесами; урахування інтересів, потреб і мотивів учнів в оволодінні професією; акцентування уваги учнів на безпосередньому та опосередкованому впливі занять на професійне формування майбутнього фахівця радіотехнічної галузі; оцінювання педагогічної ефективності процесу професійно-прикладної фізичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою вдосконалення її змісту та форм; активізація самостійної тренувальної роботи учнів у позаурочний час з метою професійного формування; використання сучасної цифрової техніки в удосконаленні психічних та психомоторних властивостей учнів, що навчаються за профілем радіотехніка.

Практичне значення одержаних результатів роботи. Розроблено і впроваджено у навчальний процес із фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів програму професійно-прикладної фізичної підготовки для учнів, що навчаються за профілем радіотехніка, яка сприяла підвищенню показників рівня здоров'я, фізичної працездатності, фізичної підготовленості та рівня розвитку професійно-прикладних фізичних якостей і психофізіологічних властивостей. Розроблено методичний посібник. Професійно-прикладна фізична підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів радіотехнічного профілю" (м. Ів. - Фр., 2005 р.) для керівників фізичного виховання, викладачів фізичної культури, майстрів виробничого навчання, вихователів та лікарів, які працюють у системі професійно-технічного навчання.

Матеріали дослідження можуть бути використані: у процесі теоретичної і практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів радіотехнічного та аналогічних профілів; під час проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців з фізичного виховання і спорту; для укладання навчальних програм з фізичної культури для учнів професійно-технічних навчальних закладів; у процесі викладання теорії і методики фізичного виховання у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю та на факультетах фізичного виховання.

З метою поглиблення знань про соціально-економічні проблеми сучасного виробництва, використання ППФП для підготовки фахівців, а також засоби, форми та педагогічні умови фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів результати дослідження впроваджено у навчальний процес студентів Івано-Франківського коледжу фізичного виховання та факультету фізичного виховання Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, в навчальний процес учнів Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська, у професійно-технічних навчальних закладах Івано-Франківської та Львівської областей, про що свідчать відповідні акти впровадження.

Рекомендуємо почитати:

Особливості методики вивчення раціональних нерівностей
Ці класи можна розбити на дві групи. Перша група раціональні нерівності і системи. Найбільш важливими класами відповідні класи нерівностей. Друга група - ірраціональні і трансцендентні нері ...

Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку
Для визначення рівня соматичного здоров'я використовувались тести, розроблені Г.А. Апанасенко. Вони засновані на фізіологічних закономірностях, які дозволяють оцінити резерви енергетики у л ...

Етапи роботи з розвитку дрібної моторики та координації рухів
Навчання письму умовно розділено на три етапи: I етап-робота з розвитку дрібної моторики та координації рухів рук. Дуже гарне тренування рухів пальців дають народні ігри - забавлянки " ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.edudirect.net