Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови

Нова педагогіка » Мовленнєві вміння як засіб формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Дана магістерська робота присвячена одній із актуальних проблем методики викладання турецької мови у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів, а саме розвиткові мовленнєвих умінь як засобу формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови.

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, формулюється його об'єкт, предмет, мета, завдання, методи дослідження, характеризується наукова новизна, теоретичне та практичне значення, подані дані про структуру магістерської роботи.

Перший розділ "Формування комунікативної компетенції в учнів початкової школи в процесі вивчення турецької мови" складається із шести підрозділів, в яких висвітлено суть поняття комунікативної компетентність, комунікативний підхід у навчанні іноземних мов та види вмінь і навичок, якими учні мають оволодіти в процесі вивчення турецької мови. Кожен підрозділ присвячений проблемі навчання певного виду МД на уроках турецької мови учнів початкової школи та іншим важливим питанням, без розуміння яких процес навчання турецької мови неможливий. Другий розділ "Труднощі оволодіння іншомовного спілкування в процесі вивчення турецької мови учнями початкової школи" складається із чотирьох підрозділів, у кожному з яких обґрунтовано труднощі навчання усіх видів МД та засоби їх подолання на початковому етапі вивчення турецької мови.

Третій розділ "Система вправ для навчання іншомовного спілкування" складається із п’яти підрозділів, в яких з метою подолання труднощів оволодіння усіма видами МД було запропоновано систему вправ для оволодіння вміннями і навичками у цих видах діяльності.

У висновках у роботі подано теоретичне узагальнення отриманих результатів дослідження та нове вирішення проблеми навчання молодших школярів турецької мови завдяки включення її на ранніх етапах вивчення.

Як додатки до роботи для прикладу подаються розроблені уроки турецької мови, які розроблені із врахуванням комунікативного аспекту методики викладання іноземних мов та експериментальна програма з турецької мови для молодшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Визнання на державному рівні доцільності запровадження турецької мови у початковій школі стало предметом дискусій педагогів, філологів та батьків дітей, які вивчають її. У наш час вкрай важливо замислитися над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями його реалізації, оскільки в суспільстві існує велика потреба в фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки. В Україні відкривається все більше й більше ліцеїв, гімназій, де турецька мова займає важливе місце в навчальному процесі. З’являється все більше й більше загальноосвітніх шкіл, в навчальний план яких вводиться турецька мова з другого класу. В багатьох дитячих садках та приватних школах навчальний план передбачає обов’язкове вивчення турецької мови. У всесвітній мережі інтернет все частіше зустрічаються оголошення бажаючих знайти для своїх дітей домашнього вчителя (репетитора) із знанням турецької мови.

У сучасних умовах будь-яка іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання її в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню будь-якої іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша. За цих умов і виникає ідея запровадження вивчення турецької мови вже у початковій школі. У цей період більш вирішальну роль відіграють процеси мовних узагальнень і так звані металінгвістичні здібності, тобто здатність гнучко і на абстрактному рівні засвоювати мову, помічати її відмінності від явищ рідної мови, свідомо оперувати нею.

Результати досліджень Ніколаєвої С.Ю., Шерстюк О.М., Леонтьєва О.О, а також таких турецьких науковців таких як Ерджан Ташдемір, Ахмет Тарджан, Юнус Більге та Ріфат Окчабол свідчать про підвищення рівня вербального інтелекту сучасних школярів. І цей фактор, на думку психологів, зокрема О.О. Леонтьєва, є одним із важливих аргументів на користь запровадження іноземної і зокрема турецької у початковій школі.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в методиці викладання турецької мови все ще не висвітлено питання навчання її на початковому етапі та існує реальна потреба у розробці методик викладання цієї мови для загальноосвітніх навчальних закладів.

Об’єктом даного дослідження є процес навчання турецької мови молодших школярів. Процес визначення та встановлення шляхів навчання усіх видів мовленнєвої діяльності (письма, читання, говоріння та аудіювання) учнів початкової школи.

Предметом роботи є методи та способи викладання турецької мови як навчального предмета на початковому етапі навчання та формування у учнів початкової школи комунікативної компетенції у таких видах мовленнєвої діяльності як: читання, письмо, аудіювання та говоріння турецькою мовою.

Метою роботи є розробка певних питань методики викладання турецької мови на початковому етапі, що сприяло б подоланню труднощів на шляху засвоєння даної мови.

Мета дослідження полягає в розробці методики навчання письма, читання, аудіювання та говоріння турецькою мовою як основи мовленнєвого спілкування учнів початкової школи з використанням різних шляхів навчання цих видів мовленнєвої діяльності.

Завданнями, поставленими в данному дослідженні, є:

Вивчення та відбір найефективніших методів та прийомів навчання письма, читання, говоріння та аудіювання на початковому етапі;

Визначення суті поняття комунікативної компетенції у навчанні іноземних мов;

Узагальнення методики розвитку навичок аудіювання, читання, письма та говоріння;

Визначити особливості навчання цих видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання турецької мови на початковому етапі;

Труднощі оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння та аудіювання) під час вивчення турецької мови;

Вивчити різні шляхи для навчання цих видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання турецької мови учнів початкової школи;

Розробити комплекс вправ для оволодіння вміннями та навичками усіх видів мовленнєвої діяльності турецької мови;

Розробити навчальну програму з турецької мови для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

– теоретичні: аналіз і синтез наукових ідей (філософської, педагогічної, психологічної та методичної літератури з теми дослідження) у процесі розробки й наукового обґрунтування теоретичних основ навчання усіх видів мовленнєвої діяльності в процесі навчання турецької мови на початковому етапі; аналіз чинних програм і підручників з української мови, англійської, турецької та інших іноземних мов; узагальнення досвіду роботи вчителів у школах країни; визначення мети, об’єкта, предмета й завдань дослідження;

– емпіричні: діагностичні (бесіди з учителями й учнями); обсерваційні (спостереження та безпосередня участь у навчальному процесі на уроках розвитку зв’язного мовлення та вивчення мовних тем);

– експериментальні (педагогічний експеримент – констатувальний зріз, навчальні досліди, контрольний зріз).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

– вперше в українській тюркології розроблено ефективну систему навчання турецької мови в початковій школі на основі комунікативно-діяльнісного підходу до засвоєння матеріалу, здатного сприяти формуванню умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності;

– визначено теоретичні засади усного діалогування турецькою мовою;

– дібрано відповідний теоретичний матеріал;

– створено й обґрунтовано систему навчально-тренувальних вправ, які сприяють розвитку вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності;

– розроблено уроки турецької мови для учнів 2 - 4 класів;

- розроблено та експериментально перевірено навчальну програму з турецької мови для початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Теоретичне значення дослідження полягає: у виявленні лінгвістичних особливостей, психологічних передумов, дидактичних основ навчання турецької мови учнів початкової школи; у здійсненні наукового обґрунтування аналізу методів і прийомів навчання письма, читання, аудіювання та говоріння турецькою мовою учнів 2 – 4 класів загальноосвітньої школи; в дослідженні ефективності застосування їх у сучасних умовах навчання турецької мови; в перевірці нових методичних підходів до навчання турецької мови учнів початкової школи з урахуванням комунікативного його спрямування.

Практичне значення дослідження визначається тим, що розроблена й експериментально перевірена система навчання турецької мови учнів початкової школи дає можливість:

– використовувати матеріали дослідження для вдосконалення навчально-виховного процесу, у практичній роботі вчителів-словесників загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів акредитації; у створенні програм, підручників і науково-методичних посібників з турецької мови та методики її викладання; у проведенні лекційних курсів, практичних і лабораторних занять з методики викладання турецької мови, занять проблемних груп, спецкурсів для студентів-філологів вищих навчальних закладів; у лекціях на курсах підвищення кваліфікації вчителів турецької мови та щорічних методичних семінарах учителів даної мови;

– застосовувати основні положення даної роботи в дослідженнях проблем, пов’язаних із подальшим поглибленням знань, формуванням умінь і навичок письма, читання, аудіювання та говоріння на уроках турецької мови, з удосконаленням їх на факультативних курсах та організацією позакласних заходів із проблеми;

– впроваджувати апробовану систему навчання турецької мови учнів початкової школи в роботу загальноосвітніх навчальних закладів України.

Особистий внесок в досягненні наукових результатів полягає:

– у самостійному дослідженні проблеми;

– у теоретичному обґрунтуванні наукових положень дослідження – лінгвістичних і психолого-педагогічних – для оптимального забезпечення навчально-виховного процесу під час вивчення турецької мови учнями початкової школи;

– у розробці і впровадженні діагностичних матеріалів вивчення рівня підготовки учнів до сприймання експериментальної програми;

– у доборі теоретичного матеріалу про види мовленнєвої діяльності й дидактичного матеріалу для його закріплення і вдосконалення на уроках турецької мови і факультативних заняттях та розподіленні його за класами з урахуванням вікових і психологічних особливостей учнів початкової школи;

– у розробленні й апробації системи комунікативних вправ, спрямованої на формування умінь та навичок у говоріння, письмі, читанні та аудіюванні в процесі вивчення турецької мови за експериментальною програмою;

– в ознайомленні вчителів з експериментальними матеріалами та методикою їх використання впродовж уроку чи факультативного заняття з турецької мови;

– в узагальненні власного досвіду роботи учителем турецької мови початкової школи загальноосвітньої школи.

Рекомендуємо почитати:

Основні причини «гудіння»
Причин «гудіння» є чимало. Найістотніша з них — це нерозвинений звуковисотний музичний слух, зокрема так званий вокальний слух, що включає ладове чуття, слухову увагу, музичні слухові уявле ...

Типи проектів
З огляду на різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, пропонуємо розрізняти їх за цілою низкою параметрів: • складом учасників проектної діяльності: індивідуальні, к ...

Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерних технологій під час виконання творчого проекту учнями старших класів
На стадії вивчення прототипів проектованого об'єкту, його аналогів виконуються зарисовки, нариси, знімаються кальки, проводиться збір фотозображень. На цьому етапі традиційні графічні засоб ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.edudirect.net