Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Нова педагогіка » Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

В умовах входження України в Європейський освітній простір виникає необхідність пошуку шляхів розвитку творчої особистості учня на основі розкриття його внутрішнього потенціалу у відповідності з кращими культурно-історичними та технологічними досягненнями людства. Вирішення даної проблеми, на нашу думку, полягає у створенні спеціально організованого навчального середовища, яке сприяло б самовдосконаленню та самореалізації особистості, розвитку здібностей до різних видів діяльності, набуттю навиків самостійних дій та ухваленню рішень в умовах вибору альтернативних варіантів. Із усієї різноманітності конкретних видів діяльності дизайнерська є найзручнішою в процесі розвитку особистості, бо саме вона відкриває широкі можливості для самореалізації та творчості. Крім того, в дизайнерській діяльності закладений пошук, креативні ідеї, інтуїтивні акти, робота свідомих та несвідомих елементів, експериментування, які в сукупності й стимулюють прояв здібностей та потяг до творчості.

Особливу увагу слід звернути на те, що саме позашкільна діяльність відкриває великі можливості для прояву здібностей до дизайнерської діяльності просторове мислення, сенсрмоторні дії, цілісність бачення уявного об'єкту, зорова пам'ять, емоційно-образне сприйняття дійсності і ін.). Проте в практиці гурткової роботи відсутні чітко структуровані комп’ютерні технології розвитку здібностей з урахуванням суб'єктного досвіду і творчої індивідуальності учня. Недостатньо і спеціально розроблених засобів навчання, забезпечуючий розвиток і саморозвиток його як особистості. Отже, для розвитку здатностей до дизайнерської діяльності, необхідно з'ясувати, на якому матеріалі можна розвивати ці здібності.

Відмітимо, що поява нових візуальних засобів відображення дійсності змінила характер дизайнерської діяльності. Разом з традиційними її видами (дизайн архітектурного середовища, реклами, дизайн інтер'єру, одяг, графічний дизайн і т.п.) з'явилися Web-дизайн, комунікативний дизайн, дизайн-проектування інтерактивних навчальних систем тощо. Комп'ютерні технології істотно доповнили і збагатили образотворчі можливості художньо-проектної діяльності. Крім того, традиційні види дизайнерської діяльності наповнилися новим змістом у зв'язку з розвитком інформаційних технологій, що мають в своєму розпорядженні не тільки образотворчі, інформативні, але і комунікативні функції.

Створення різних художньо-графічних зображень за допомогою комп'ютерних технологій, що володіють унікальними можливостями, в даний час стає не тільки інструментом для передачі і зберігання інформації, але і засобом реалізації наявних в учнів здібностей. Проте ці функції комп'ютерних технологій, зокрема їх використання як засоби навчання у гуртковій роботі використовуються недостатньо.

Отже, педагогічна значущість проблеми розвитку здібностей до дизайнерської діяльності зумовила проведення нами комплексних психолого-педагогических досліджень. При організації цих досліджень ми спиралися на роботи Е.Голубевої, Дж.Гілфорда, В.Дружініна, С.Ізюмової, К.Платонова, Б.Теплова, Е.Торранса, В.Шадрікова, де викладені загальні підходи до природи здібностей. У роботах психологів К.Волкова, М.Дадашевої, Е.Ігнатьева, Є.Кабанової-Меллер, І.Якиманської розглядалися особливості просторового уявлення, продуктивної уяви, компоненти їх структури. Дидактичні основи розвитку здібностей в художньому конструюванні знайшли віддзеркалення в працях П.Андріанова, Н.Знамеровської, В.Качнева, В.Моляко, О.Пискун, Д.Сингаївського, Л.Шпак, Л.Трофімчук. Умови розвитку важливих якостей особистості в графічній діяльності висвітлені в дисертаціях Л.Анісимової, Є.Василенко, В.Виноградова та ін.

Узагальнення основних досліджень формування і розвитку творчих здібностей до дизайнерської діяльності і вивчення існуючої практики навчання комп'ютерній графіці є важливими компонентами підготовки учнів старших класів до життя і адаптації і до нових умов соціального і комунікативного середовища. Разом з цим застосування комп'ютерних засобів навчання, включення елементів дизайн-проектирования в графічну діяльність старшокласників дозволяють максимально наблизити організацію навчального процесу до сучасних вимог і умов роботи майбутнього фахівця, що реалізовує свій творчий потенціал в професійній діяльності.

У зв'язку з вищесказаним, проблема розвитку здібностей до дизайнерської діяльності учнів старших класів у позашкільній роботі є актуальною, що і зумовило вибір теми магістерського дослідження: «Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій».

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дана тема є складовою комплексної загальнокафедральної науково-дослідної роботи «Вдосконалення змісту, форм та методів трудової підготовки учнівської молоді та формування готовності до її здійснення у майбутніх вчителів», яка входить до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри Технологічної іграфічної освіти та профорієнтації Рівненського державного гуманітарного університету, погоджених у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

Об’єктом дослідження виступає процес гурткової діяльності учнів старших класів.

Предмет дослідження – методика розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій.

Мета дослідження полягає в теоретичному обгрунтуванні розробці та експериментальній перевірці методики розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій.

Гіпотеза дослідження: розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів буде ефективно здійснювати, якщо у позашкільній роботі використовувати засоби комп’ютерних технологій.

Відповідно до мети сформульовано основні завдання дослідження:

- розкрити психологічні особливості творчих здібностей учнів старших класів, визначити їх структурні компоненти та особливості прояву в дизайнерській діяльності;

- розробити систему комп'ютерних технологій, яку доречно використовувати у позашкільній роботі з учнями старших класів;

- розробити методику розвитку здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій та експериментально перевірити ефективність її на практиці;

- обгрунтувати та розробити заходи цивільної безпеки організації робочих місць дизайнерів-графіків і веб-дизайнерів у виробничих та навчальних умовах.

Методи дослідження:

теоретичні: аналіз – для вивчення навчально-нормативної документації, психологічної, педагогічної, методичної та спеціальної літератури, навчальних програм і навчальних планів, дисертацій та авторефератів, матеріалів конференцій і періодичних фахових видань з метою визначення стану та перспектив розробленості досліджуваної проблеми; зіставлення – для порівняння різних поглядів учених на досліджувану проблему, визначення напрямів дослідження та понятійного апарату; синтез, порівняння, узагальнення;

емпіричні: спостереження за навчальним процесом, анкетування, інтерв’ювання, бесіди; педагогічне спостереження усне та письмове опитування, самоспостереження за організацією навчального процесу; систематизація та узагальнення педагогічного досвіду; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний);

статистичні: методи математичної статистики з метою обробки результатів дослідно-експериментальної роботи для кількісного та якісного аналізу ефективності розробленої методики.

Організація та етапи виконання дослідження. На першому етапі (вересень-жовтень 2011 р.) здійснено аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної літератури з теми дослідження; визначено теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання; здійснено систематизацію опрацьованої теоретичної інформації.

На другому етапі дослідження (листопад-грудень 2011 р.) розроблено програму та методику дослідження, критерії та рівні сформованості дизайнерських здібностей; проведено констатуючий експеримент і на його основі визначено зміст і структуру формуючого експерименту.

На третьому етапі (січень - квітень 2012 р.) обґрунтовано та впроваджено методику розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Було опрацьовано й узагальнено результати експерименту, проведено перевірку висунутої гіпотези, сформовано висновки наукової роботи, а також здійснено оформлення тексту роботи.

Наукова новизна дослідження:

науково обґрунтовано можливості засобів комп’ютерних технологій у позашкільній роботі,

уточнено сутність поняття «здібності до дизайнерської діяльності» та розкрито їх структуру.

Практичне значення полягає в розробці системи інформаційно-комунікаційних технологій та методичних рекомендацій щодо їх впровадження у позашкільній роботі, а також методичних рекомендацій щодо розвитку дизайнерських здібностей в учнів старших. Отримані у процесі дослідження результати можуть бути використані при розробці навчально-методичних посібників з методики профільного і професійного навчання.

Апробація результатів дослідження. Основні положення про результати дослідження обговорено та схвалено на засіданнях кафедр технологічної і графічної освіти та профорієнтації, загальнотехнічнеих дисциплін і технологій та цивільної безпеки РДГУ; звітній науково-практичній конференції

Публікація результатів роботи була розміщена у журналі «Наука, освіта, суспільство очима молодих». – 2012. – №5.

Рекомендуємо почитати:

Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій
Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД, КД) включає вибір методів і прийомів їхньої реалізації на кожному з виділених етап ...

Характеристики західного і східного типів виховання
Перший історичний тип виховання, що відноситься до первісної людини, володів поряд особливостей. Його відмінною рисою була висока ефективність і значна відповідність цілей, засобів і резуль ...

Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання
Проблема виховання в аспектах педагогіки й методики навчання біології нині стає дедалі актуальнішою, оскільки внаслідок глибоких трансформацій в ідеології суспільного життя й системи вихова ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net