Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Денисова А.В. Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі.

У дипломній роботі подано характеристику основних понять проблеми; проаналізовано теоретичні основи проблеми забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання; визначено психолого-педагогічні особливості активізації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

У роботі проаналізовано стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній літературі; розкрито шляхи організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі; досліджено досвід масової школи та вчителів – практиків, щодо використання методів навчання з метою формування та розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроці.

Ключові слова: пошукова навчально-пізнавальна діяльність, організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності, пізнавальний інтерес, пізнавальна активність, пізнавальна самостійність,учбова діяльність, шляхи, засоби та методи активізації пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Формування та розвиток пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів – одна з актуальних проблем сьогодення. Формування творчої пошукової активності, ініціативи відбувається під впливом суспільства. Але розвиток суспільства – процес безперервний. Це постійне оновлення і ускладнення всіх умов і сторін життя, і діяльності людини, нові проблеми міжнародного і внутрішнього життя суспільства, нові наукові відкриття, стрімкий біг науково-технічний прогрес, зміна праці під впливом змінюваних умов життя – все це ставить і перед вчителем, і перед учнем, і перед навчанням нові і більш складні завдання. Їх пошук і вирішення активно здійснюється наукою і практикою.

Вітчизняна дидактика за останні роки провела ґрунтовну розвідку у дослідженні таких шляхів навчання, які б сприяли удосконаленню пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

Сьогодні пошукова навчально-пізнавальна діяльність розглядається як фактор розвитку особистості молодшого школяра, важливий напрям підвищення ефективності навчання.

Даній проблемі приділяється увага психологів і педагогів (Н.Бібік, В. Білий, Д. Водзинський, Л.Гордон, О.Ковальов, В.Котирло, В. Крутенький, В. Лозова, В. Онищук, О. Савченко, Т. Шалева, Г. Шамова, Г.Щукіна та ін.).

Разом з тим вивчення масової практики навчання свідчить, що останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилення впливу засобів масової інформації в сучасній практиці інтерес учнів до процесу навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними чинниками, так і особливостями сучасного стану системи освіти, педагогічної науки в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження теоретичних аспектів розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням потреб сьогодення. Деякі з них, наприклад програмоване навчання, були запозичені із зарубіжної педагогіки і психології, деякі здобуті вітчизняними спеціальними дослідженнями (М. Махмутов, А.Матюшкін, І. Лернер, В.Максимова та ін.).

Проведені наукові пошуки в значній мірі активізували практику дослідження можливостей та ефективності навчального процесу. Шкільні колективи і окремі вчителі також вивчали методичні проблеми і питання удосконалення самостійної роботи школярів, шляхи удосконалення сучасного уроку, програмоване навчання, індивідуалізація навчальної діяльності школярів і ін.. Все це, без сумніву вплинуло на покращення навчального процесу.

Активізація пошукової навчально-пізнавальної діяльності є процес і результат стимулювання активності школярів в пізнавальній діяльності. Даною проблемою в різний час займалися педагоги Б.Єсипов, М.Данилов, Ш. Ганелін, Л.Аристова, Д. Вількеєва, Г. Щукіна, Н.Тализіна і психологи Б.Ананьєв, Л. Божович, П. Гальпєрін, М. Добринін, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв та інші. Активний характер навчання є надійною основою пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

На сучасному етапі розвитку суспільства зросло значення початкової освіти, як підготовчої ланки до наступного навчання школярів. Це, з одного боку, ще більше підносить важливість даної проблеми, а з другого вимагає від класоводів оптимального впливу на формування особистості учня, який в цьому віці є найбільш сприятливим до виховання. В молодших класах в учнів формуються основні інтелектуальні уміння, необхідні для успішного оволодіння курсом середньої школи, розвитком пізнавальної активності і здібностей; зміцнюються їх уміння і навички, активне засвоєння та осмислення навчального матеріалу. Найважливішою умовою виховання цих якостей є підвищення пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів. У дітей 6-9 років учбова діяльність тільки починає формуватись, тому важливу роль у оволодінні її способами відіграють дії за зразком і аналогією.

Спеціальні дослідження і передовий педагогічний досвід показує, що за певних умов навчання першокласники спроможні успішно виконувати завдання, які вимагають пошуку, розмірковування, самостійних розумових зусиль.

Рівень готовності учнів і вчителів до здійснення пошукової навчально-пізнавальної діяльності є недостатнім, оскільки педагогічні спостереження, анкетування школярів початкових класів, дані констатуючого етапу дослідження свідчать, що у практиці роботи школи вчителі не завжди ставлять за мету сформувати в учнів початкових класів навички пошукової навчально-пізнавальної діяльності, забезпечити пізнавальну активність молодших школярів у навчальному процесі.

Таким чином, актуальність і недостатність вивчення проблеми створення педагогічних умов для забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності та об'єктивна необхідність формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності в учнів початкових класів зумовили вибір теми дипломної роботи: «Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі».

Об'єктом дослідження є пошукова навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Мета дослідження – створення системи роботи по формуванню пошукової навчально-пізнавальної діяльності у молодших школярів в процесі навчання.

Гіпотеза дослідження – Формування та розвиток пошукової діяльності молодших школярів забезпечується за умов:

1) доцільного вибору методів навчання, та використання в навчальному процесі методу проектів.

2) оптимального використання методів навчання на практиці, створення умов для ситуації успіху щодо кожного учня.

3) забезпечення взаємозв’язку роботи у навчальний та поза навчальний час з забезпеченням пошукової діяльності молодших школярів.

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснено на базі початкових класів загальноосвітніх шкіл №№1, 2 смт. Скали-Подільської ЗОШ І-ІІІ і І-ІІ ступенів та школи №16 м. Тернополя.

Етапи дослідження. На констатуючому етапі дослідження (2008-2010 рр.) вивчався та узагальнювався теоретичний і методичний матеріал з проблеми дослідження, опитано вчителів та учнів початкової школи за розробленою автором технологією; зібраний матеріал проаналізовано й узагальнено, була сформульована робоча гіпотеза дослідження.

На формувальному етапі (2010-2011 рр.) розроблено теоретичні основи та методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на основі оптимального використання методів навчання на практиці; експериментально перевірено та апробовано в умовах школи доцільність авторської методики; проведено експериментальні зрізи рівня готовності до пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в процесі експериментального дослідження.

На підсумковому етапі (02.2011-05.2011 рр.) були узагальнені результати експериментальної роботи.

Наукова-значущість дослідження полягає в тому, що в процесі дослідження:

1) теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні умови пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

2) розроблено основи технологічного підходу до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Практичне значення дослідження полягає у розробці та впровадженні у навчальний процес розробок, спрямованих на забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Матеріали та результати дослідження можуть використовуватись вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл для вдосконалення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; системи організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі; з метою вдосконалення курсу «Дидактика».

Вірогідність і аргументованість отриманих результатів дипломної роботи забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних положень; застосуванням комплексу взаємодоповнюваних методів наукового дослідження, адекватних поставленій меті та завданням; репрезентативністю вибірки та надійністю статистичної обробки показників; кількісним та якісним аналізом результатів експериментального дослідження; експериментальною перевіркою визначених положень, на засадах яких здійснювалась розробка системи реалізації педагогічних умов забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в навчальному процесі з метою підвищення ефективності процесу навчання.

Рекомендуємо почитати:

Виховна робота в професійно-технічних навчальних закладах
Ефективність організації навчального процесу в професійно-технічних навчальних закладах підвищувалась, як свідчить проведене дослідження за рахунок реалізації її виховного потенціалу. Дуже ...

Психолого-педагогічна характеристика вихованця
Результатом проведення різних методик щодо вивчення особистості учня стала психолого-діагностична карта-характеристика Марининої Тетяни. Психологічна характеристика учениці 9-В класу ЗОШ №9 ...

Особливості аналізу музичних творів
На підставі художньо-педагогічного аналізу відбувається послідовне, систематичне залучення школярів до музики, до розуміння ними її особливостей. При цьому кожен твір в уяві дітей повинен з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net