Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі

Нова педагогіка » Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі

Денисова А.В. Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі.

У дипломній роботі подано характеристику основних понять проблеми; проаналізовано теоретичні основи проблеми забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання; визначено психолого-педагогічні особливості активізації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

У роботі проаналізовано стан досліджуваної проблеми у психолого-педагогічній літературі; розкрито шляхи організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі; досліджено досвід масової школи та вчителів – практиків, щодо використання методів навчання з метою формування та розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів на уроці.

Ключові слова: пошукова навчально-пізнавальна діяльність, організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності, пізнавальний інтерес, пізнавальна активність, пізнавальна самостійність,учбова діяльність, шляхи, засоби та методи активізації пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

Формування та розвиток пошукової навчально-пізнавальної діяльності школярів – одна з актуальних проблем сьогодення. Формування творчої пошукової активності, ініціативи відбувається під впливом суспільства. Але розвиток суспільства – процес безперервний. Це постійне оновлення і ускладнення всіх умов і сторін життя, і діяльності людини, нові проблеми міжнародного і внутрішнього життя суспільства, нові наукові відкриття, стрімкий біг науково-технічний прогрес, зміна праці під впливом змінюваних умов життя – все це ставить і перед вчителем, і перед учнем, і перед навчанням нові і більш складні завдання. Їх пошук і вирішення активно здійснюється наукою і практикою.

Вітчизняна дидактика за останні роки провела ґрунтовну розвідку у дослідженні таких шляхів навчання, які б сприяли удосконаленню пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у навчальному процесі.

Сьогодні пошукова навчально-пізнавальна діяльність розглядається як фактор розвитку особистості молодшого школяра, важливий напрям підвищення ефективності навчання.

Даній проблемі приділяється увага психологів і педагогів (Н.Бібік, В. Білий, Д. Водзинський, Л.Гордон, О.Ковальов, В.Котирло, В. Крутенький, В. Лозова, В. Онищук, О. Савченко, Т. Шалева, Г. Шамова, Г.Щукіна та ін.).

Разом з тим вивчення масової практики навчання свідчить, що останніми роками за умов перехідного суспільства та реформування системи шкільної освіти, поширення масової культури, посилення впливу засобів масової інформації в сучасній практиці інтерес учнів до процесу навчання поступово знижується. Ці явища зумовлені як загальними соціальними чинниками, так і особливостями сучасного стану системи освіти, педагогічної науки в Україні. За таких обставин підвищується актуальність дослідження теоретичних аспектів розвитку пошукової навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням потреб сьогодення. Деякі з них, наприклад програмоване навчання, були запозичені із зарубіжної педагогіки і психології, деякі здобуті вітчизняними спеціальними дослідженнями (М. Махмутов, А.Матюшкін, І. Лернер, В.Максимова та ін.).

Проведені наукові пошуки в значній мірі активізували практику дослідження можливостей та ефективності навчального процесу. Шкільні колективи і окремі вчителі також вивчали методичні проблеми і питання удосконалення самостійної роботи школярів, шляхи удосконалення сучасного уроку, програмоване навчання, індивідуалізація навчальної діяльності школярів і ін.. Все це, без сумніву вплинуло на покращення навчального процесу.

Активізація пошукової навчально-пізнавальної діяльності є процес і результат стимулювання активності школярів в пізнавальній діяльності. Даною проблемою в різний час займалися педагоги Б.Єсипов, М.Данилов, Ш. Ганелін, Л.Аристова, Д. Вількеєва, Г. Щукіна, Н.Тализіна і психологи Б.Ананьєв, Л. Божович, П. Гальпєрін, М. Добринін, С. Рубінштейн, А. Леонтьєв та інші. Активний характер навчання є надійною основою пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

На сучасному етапі розвитку суспільства зросло значення початкової освіти, як підготовчої ланки до наступного навчання школярів. Це, з одного боку, ще більше підносить важливість даної проблеми, а з другого вимагає від класоводів оптимального впливу на формування особистості учня, який в цьому віці є найбільш сприятливим до виховання. В молодших класах в учнів формуються основні інтелектуальні уміння, необхідні для успішного оволодіння курсом середньої школи, розвитком пізнавальної активності і здібностей; зміцнюються їх уміння і навички, активне засвоєння та осмислення навчального матеріалу. Найважливішою умовою виховання цих якостей є підвищення пошукової навчально-пізнавальної діяльності учнів. У дітей 6-9 років учбова діяльність тільки починає формуватись, тому важливу роль у оволодінні її способами відіграють дії за зразком і аналогією.

Спеціальні дослідження і передовий педагогічний досвід показує, що за певних умов навчання першокласники спроможні успішно виконувати завдання, які вимагають пошуку, розмірковування, самостійних розумових зусиль.

Рівень готовності учнів і вчителів до здійснення пошукової навчально-пізнавальної діяльності є недостатнім, оскільки педагогічні спостереження, анкетування школярів початкових класів, дані констатуючого етапу дослідження свідчать, що у практиці роботи школи вчителі не завжди ставлять за мету сформувати в учнів початкових класів навички пошукової навчально-пізнавальної діяльності, забезпечити пізнавальну активність молодших школярів у навчальному процесі.

Таким чином, актуальність і недостатність вивчення проблеми створення педагогічних умов для забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності та об'єктивна необхідність формування пошукової навчально-пізнавальної діяльності в учнів початкових класів зумовили вибір теми дипломної роботи: «Організація пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у сучасній школі».

Об'єктом дослідження є пошукова навчально-пізнавальна діяльність молодших школярів.

Предмет дослідження – педагогічні умови організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Мета дослідження – створення системи роботи по формуванню пошукової навчально-пізнавальної діяльності у молодших школярів в процесі навчання.

Гіпотеза дослідження – Формування та розвиток пошукової діяльності молодших школярів забезпечується за умов:

1) доцільного вибору методів навчання, та використання в навчальному процесі методу проектів.

2) оптимального використання методів навчання на практиці, створення умов для ситуації успіху щодо кожного учня.

3) забезпечення взаємозв’язку роботи у навчальний та поза навчальний час з забезпеченням пошукової діяльності молодших школярів.

Експериментальна база дослідження. Дослідження здійснено на базі початкових класів загальноосвітніх шкіл №№1, 2 смт. Скали-Подільської ЗОШ І-ІІІ і І-ІІ ступенів та школи №16 м. Тернополя.

Етапи дослідження. На констатуючому етапі дослідження (2008-2010 рр.) вивчався та узагальнювався теоретичний і методичний матеріал з проблеми дослідження, опитано вчителів та учнів початкової школи за розробленою автором технологією; зібраний матеріал проаналізовано й узагальнено, була сформульована робоча гіпотеза дослідження.

На формувальному етапі (2010-2011 рр.) розроблено теоретичні основи та методичні рекомендації щодо реалізації педагогічних умов організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на основі оптимального використання методів навчання на практиці; експериментально перевірено та апробовано в умовах школи доцільність авторської методики; проведено експериментальні зрізи рівня готовності до пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в процесі експериментального дослідження.

На підсумковому етапі (02.2011-05.2011 рр.) були узагальнені результати експериментальної роботи.

Наукова-значущість дослідження полягає в тому, що в процесі дослідження:

1) теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні умови пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів;

2) розроблено основи технологічного підходу до організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів.

Практичне значення дослідження полягає у розробці та впровадженні у навчальний процес розробок, спрямованих на забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. Матеріали та результати дослідження можуть використовуватись вчителями початкових класів загальноосвітніх шкіл для вдосконалення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; системи організації пошукової навчально-пізнавальної діяльності в початковій школі; з метою вдосконалення курсу «Дидактика».

Вірогідність і аргументованість отриманих результатів дипломної роботи забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних положень; застосуванням комплексу взаємодоповнюваних методів наукового дослідження, адекватних поставленій меті та завданням; репрезентативністю вибірки та надійністю статистичної обробки показників; кількісним та якісним аналізом результатів експериментального дослідження; експериментальною перевіркою визначених положень, на засадах яких здійснювалась розробка системи реалізації педагогічних умов забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів в навчальному процесі з метою підвищення ефективності процесу навчання.

Рекомендуємо почитати:

Управління професійно – технічними навчальними закладами швейного профілю
Аналіз методико-педагогічної літератури показує, що під управлінням професійно-технічним навчальним закладом – діяльність керуючої підсистеми, спрямована на створення прогностичних, педагог ...

Методи дослідження рівня фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку
Для визначення рівня соматичного здоров'я використовувались тести, розроблені Г.А. Апанасенко. Вони засновані на фізіологічних закономірностях, які дозволяють оцінити резерви енергетики у л ...

Активні, нестандартні форми роботи на уроках і в позакласній роботі
Активні, нестандартні форми роботи на уроці і в позакласній роботі формують: соціальну компетентність – уміння людини жити в суспільстві, уміння робити вибір, знаходити вихід з будь-яких жи ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.edudirect.net