Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті

Нова педагогіка » Органiзацiя впровадження новітніх інформаційних технологiй в освіті

Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується великим інформаційним потоком. Інформатизація є об'єктивним процесом у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й освіті. Під впливом нових інформаційних технологій — комп'ютерних і комунікаційних — створюються сучасні інноваційні освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи загальної шкільної освіти та переходу до нових особистісно-орієнтованих технологій навчання є для України нагальною потребою.

У Національній доктрині розвитку освіти інформаційні технології задекларовано пріоритетним розвитком галузі, визначено програму поступової інформатизації такої системи, в якій буде впроваджено дистанційне навчання, комп'ютеризовано бібліотечну справу, навчання вестиметься за індивідуальними модульними навчальними програмами різних рівнів складності і електронними підручниками, в якій буде створено індустрію сучасних засобів навчання. Нові інформаційні технології в освіті дають змогу створити ефективну систему управління інформаційно-методичним забезпеченням освіти, продуктивно організувати пізнавальну діяльність учнів з використанням нових навчальних засобів, кардинально впливаюти на систему форм та методів навчання. Використання комп'ютера як нового засобу навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів, урахуванню їхніх індивідуальних нахилів та можливостей, підтриманню діяльнісного підходу до організації навчального процесу, практичній реалізації різнорівневих навчальних завдань.

Перехід до нових інформаційних технологій у освіті потребує створення умов для їхньої розробки, апробації й впровадження, пошуку розумного поєднання нового із традиційним старим. Це вимагає вирішення цілого комплексу управлінських, психолого-педагогічних, навчально-методичних та інших проблем.

В освітньому процесі інформаційні технології можуть бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, виховання, розвитку й діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два напрямки використання інформаційних технологій у процесі навчання. При першому – засвоєння знань , умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей інформаційних технологій, до формування вмінь їхнього використання при вирішенні різноманітних завдань. При другому – інформаційні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчального процесу.

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві відбувається реформування освіти, значна роль у цьому відводиться комп’ютерізації. Важливість інформатизації освіти для суспільства підтвердив Закон України «Про національну програму інформатизації» ( 1998 р. ). І це, в першу чергу, стосується впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій, що сприяє інтенсифікації навчально-виховного процесу, дозволяє ефективно використовувати нові технології навчання і контролю.

Підвищення комп’ютерної грамотності населення перебуває у прямій залежності від рівня підготовки освітянських кадрів щодо впровадження нових інформаційних технологій у школі. Тому проблема підготовки керівників закладів та вчителів у галузі інформаційних технологій постійно перебуває у центрі уваги науковців.

Об’єкт дослідження - процес впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні навчальні заклади.

Предмет - умови та шляхи впровадження комп’ютерних технологій.

Мета - дослідити державне регулювання та стан впровадження нових інформаційних технологій у ЗНЗ на прикладі м. Конотопа та його району.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання дослідження:

з’ясувати сутність поняття нові інформаційні технології;

виявити перспективні напрями застосування нових інформаційних технологій в освіті;

визначити основні напрями регулювання процесу інформатизації освіти з боку держави;

проаналізувати сучасний стан впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітніх закладах освіти;

порівняти стан впровадження нових інформаційних технологій у міській та сільській місцевості;

сформулювати основні умови, що до ефективного впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні заклади освіти;

порівняти стан впровадження інформаційних технологій у міській і сільській місцевості.

Для досягнення поставленої мети і розв’зання окреслених завдань був використаний наступний комплекс методів: теоретичного пошуку – вивчення та аналізу філософської, юридичної, нормативної та спеціальної ( фахової ) літератури з означеної проблеми дослідження, методи аналізу, синтезу, порівняння, систематизації, та ін.

Теоретичне значення дослідження полягає в аналізі сучасного стану впровадження нових інформаційних технологій; аналізі основних напрямків впровадження нових інформаційних технологій та шляхів регулювання з боку держави; визначенні основні умови, що до ефективного впровадження нових інформаційних технологій у загальноосвітні заклади освіти.

Практична значущість отриманих результатів полягає в тому , що, результати дослідження можуть бути використані у процесі створення належних умов, щодо впровадження комп’ютерних технологій у діяльності навчального закладу та організації навчального процесу.

Початок XXI ст. приніс багато змін у всі сфери життя сучасного суспільства. Новітні інформаційні технології, що становлять на сьогоднішній день ядро інноваційних концепцій в освіті, набувають особливого значення і в навчальних закладах кардинально змінюють зміст різних видів діяльності.

Рекомендуємо почитати:

Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка"
Рішення проблеми вдосконалення методики вивчення байок лежить у площині використання монографічного методу вивчення байок Відмінна риса даного методу полягає в тому, що вивчення байок у пер ...

Розгляд структури деяких нестандартних уроків
Бінарними називаємо заняття, на яких матеріал даної теми уроку подається блоками різних предметів. При цьому такий нестандартний урок готують учителі-предметники, кожний із яких проводить е ...

Основні типології спілкування
Мовленнєве спілкування – це передусім соціальна взаємодія, оскільки, як зазначають сучасні російські психолінгвісти Ю. Сорокін, Є. Тарасов і О. Шахнарович, в нього люди вступають не для тог ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net