Експериментальне дослідження розробленої соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Експериментальне дослідження розробленої соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку

В умовах розбудови незалежної, правової, демократичної держави України, нагальною необхідністю є зміцнення принципів міжособистісних відносин відповідно до гуманістичних цінностей загальнолюдської і національної культури. На жаль, у сучасний період має місце поширення такого явища, як агресивність у дітей молодшого шкільного віку. Вона виникає внаслідок впливу різноманітних негативних тенденцій. Збільшується кількість дітей, які відрізняються підвищеним занепокоєнням, невпевненістю, емоційною нестійкістю. Всі ці фактори призводять до формування агресивності.

Для позитивного вирішення даної проблеми в останні роки склалися певні об’єктивні умови. Останнім часом, на державному та міжнародному рівнях відбувається зміцнення статусу дитинства в суспільстві, про що свідчить поява законодавчих документів про охорону дитинства, підвищення уваги до дитячої субкультури. Тому здійснення соціально-педагогічної корекції агресивності дітей доцільно починати вже у молодшому шкільному віці. На думку багатьох відомих психологів, молодший шкільний вік відіграє виключно важливу роль у формуванні та закріпленні основних тенденцій поведінки дітей, у тому числі й агресивних. Тому звертати увагу на агресивність дітей та здійснювати спроби щодо їх корекції необхідно не в підлітковому віці, коли основні стереотипи поведінки вже сформувалися, а саме у молодшому шкільному віці, коли ці реакції ще не набули характеру сталих і закріплених.

Узагальнюючи праці сучасних дослідників, присвячені проблемі агресивності у дітей молодшого шкільного віку, відокремимо декілька напрямів:

обґрунтування актуальності проблеми агресивності у дітей молодшого шкільного віку (Берон Р., Річардсон Д., Реан А. А.,. Фурманов І. А);

визначення методів ефективної взаємодії з агресивними дітьми (Лоренц К., Лютова Є.К., Моніна Г.Б.);

виділення окремих аспектів соціально-педагогічної діяльності з корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку (Прохоров А.О., Коломенський Я.Л., Панько Є.А., Білоус А.Н.);

розробка соціально-педагогічних корекційно-розвивальних програм для дітей з агресивною поведінкою (Кухранова І., Вітюк О.Ю., Шебанова В.І., Мізерна О.О.).

Але незважаючи на теоретичні розробки, сучасна педагогічна практика свідчить про те, що з агресивними проявами у поведінці дітей стикаються вже вчителі початкової школи і навіть вихователі дитячих садків. Проте, більшу кількість наукових праць присвячено вивченню особливостей агресивної поведінки підлітків, тоді як діти молодшого шкільного віку найчастіше вважаються слухняними, а їх агресивні реакції і необхідність корекції їх агресивності, як правило, залишаються поза увагою дослідників. Практика показує, що прояви агресивності часто трапляються у молодшому шкільному віці. Шкідливість появи агресивності для даного віку поглиблюється тим, що саме у цей період відбувається інтенсивний розвиток особистості, засвоєння соціальних норм поведінки. Агресивність об’єктивно може виступати дестабілізуючим фактором у психічному розвитку дитини, впливати на її здатність до контролю й урегулювання власних психічних станів і поведінкових реакцій. Агресивність негативно впливає на стійкість поведінки та прояві навичок його самоконтролю. Вона, як правило, формується в процесі ранньої соціалізації в дитячому віці.

Проведений аналіз теоретичних і практичних досліджень підтвердив, з одного боку, актуальність проблеми агресивності у дітей молодшого шкільного віку, необхідність урахування специфіки агресивних процесів, що відбуваються в дитячому співтоваристві, та їх вплив на формування соціального досвіду дітей молодшої школи. З іншого боку, очевидною є недостатня технологічна розробленість методик корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Відтак, виникає необхідність розробки соціально-педагогічної технології корекції агресивності, що й зумовило вибір теми курсової роботи "Соціально-педагогічна технологія корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку".

Об’єкт: агресивність дітей молодшого шкільного віку.

Предмет: соціально-педагогічні технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Мета: теоретичний аналіз, розробка та експериментальна перевірка соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що рівень агресивності молодших школярів значно знизиться, якщо застосувати соціально-педагогічну технологію корекції агресивності, яка сприятиме гуманізації взаємовідносин в дитячому середовищі.

Завдання дослідження:

Проаналізувати наукову літературу з проблем агресивності та визначити її особливості у дітей молодшого шкільного віку.

Розглянути сутність, проектування та методики застосування соціально-педагогічної технології корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку.

Провести експериментальне дослідження розробленої соціально - педагогічної технології корекції агресивної поведінки у дітей молодшого шкільного віку. Методи дослідження: теоретичні - аналіз філософської, психологічної, соціально-педагогічної літератури для розкриття сутності та особливостей агресивності у дітей молодшого шкільного віку, моделювання та проектування для визначення логічної структури дослідження і розробки технології корекції агресивності дітей молодшого шкільного віку; емпіричні - спостереження, бесіда, анкетування, констатуючий зріз, формувальний експеримент, математичні методи для обробки та інтерпретації результатів дослідження, психолого-педагогічне спостереження, контент - аналіз, тестування, малюнкові методики, метод експертних оцінок, методика проективної психодіагностики.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що створена соціально-педагогічна технологія корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку може бути застосована у роботі соціального педагога, класного керівника при роботі з дітьми молодшого шкільного віку щодо корекції агресивності у дітей молодшого шкільного віку. Результати, отримані під час експериментального дослідження, основні положення та висновки можуть бути корисними для модернізації існуючих та розробці нових технологій корекції агресивності дітей молодшого шкільного віку.

Рекомендуємо почитати:

Мета художнього виховання
Розглядаючи сучасне декоративно-прикладне мистецтво, ми оцінюємо і його місце у людській діяльності, житті. Останнім часом в українській науковій літературі активізувалась увага до висвітле ...

Задачі як дидактичний засіб ознайомлення з властивостями величин
Вивчення величин – це один із засобів зв’язку навчання математики з життям. Ознайомлення учнів початкових класів треба організовувати так, щоб діти набули деяких практичних навичок вимірюва ...

Яворівський розпис як вид декоративно–прикладного мистецтва
Своєрідною технологією, художнім смаком і стриманістю декору виділяється яворівський розпис (Львівська область). У порівнянні з іншими видами художньої обробки дерева він до останнього часу ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net