Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ

Нова педагогіка » Дослідження взаємозв’язку мотивації до занять фізичним вихованням та рівня фізичного розвитку та підготовленості учнів старших класів ЗОШ

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Розвиток фізичної культури зумовлений об’єктивною необхідністю суспільства в забезпеченні оптимальної рухової активності людини. Саме тому в Законі України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 р. № 3809 зазначено, що фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально–вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування особистості. Безумовно, що заняття фізичними вправами є головною і практично єдиною можливістю, здатною запобігти фізичній деградації українського суспільства і зберегти здоров’я населення.

Дослідження в галузі фізичної культури свідчать, що у підростаючого покоління на сьогодні рухова діяльність значно знизилася. Це питання розглядається у працях багатьох учених. Так, дослідниками доведено, що організм дітей постійно потребує виконання різних рухових дій.

Відомо, що кожний урок у загальноосвітній школі повинен сприяти розвиткові пізнавальних інтересів учнів, придбанню ними навичок самостійного поповнення знань. Це також стосується ставлення учнів до фізичного виховання. Учителям з фізичної культури потрібно наполегливо й цілеспрямовано формувати в учнів навички й звички до самостійних занять фізичними вправами, теоретичної самоосвіти стосовно фізичної культури і спорту.

Фізичне виховання школярів є найважливішим компонентом гуманітарного виховання, спрямованого на формування в них фізичного й морального здоров’я, удосконалення фізичної й психічної підготовки до ведення активного життя, творчої професійної діяльності й захисту Батьківщини.

У сучасній життєдіяльності нашого суспільства усе більше виникає протиріч між значною інтелектуальною, емоційною, психологічною напругою учбової та трудової діяльності й різким зниженням фізичної активності, як головного регулятора функцій організму людини, тобто в учбовій діяльності школярів все більша перевага віддається розумовим процесам перед фізичними навантаженнями. Разом з тим вчені вважають, що головним джерелом розвитку й зміцнення ресурсів здоров’я людини, збереження механізмів регулювання його життєздатності й працездатності є систематична фізична активність.

Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що залучення шкільної молоді до систематичних занять фізичною культурою та спортом є постійною проблемою. Проблема цілеспрямованого формування мотивації у сучасній психології ще мало розроблена, але її вирішення має велике значення для практики навчання та виховання підростаючого покоління. Слід також зазначити, що й проблема формування мотивації безпосередньо до занять фізичною культурою та спортом також досить мало висвітлена у зв’язку з недостатнім обсягом психолого–педагогічних досліджень, що й обумовило актуальність вивчення цієї важливої для суспільства проблеми.

Мета нашої роботи – дослідити взаємозв’язок між мотивацією до занять фізичним вихованням та рівнем фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів 10-11 класів ЗОШ.

Виходячи з мети завданнями дослідження є:

З’ясувати привабливі сторони та мотиви формування інтересу учнів загальноосвітньої школи до занять фізичною культурою та спортом на основі аналізу літературних джерел.

Визначити рівень фізичної підготовленості учнів 10-11 класів ЗОШ та рівень їх фізичного здоров’я.

Проаналізувати фактори, які впливають на формування мотивації до занять фізичною культурою у школярів 10–11 класів загальноосвітньої школи у процесі навчання.

Сформулювати практичні рекомендації для активізації розвитку мотивації учнів загальноосвітньої школи до фізичної культури.

Для рішення поставлених завдань нами були використані наступні методи: аналіз й узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, анкетування, тестування фізичної підготовленості, тестування анатомо–фізіологічних особливостей (антропометричні дані), методи математичної статистики.

Об’єкт дослідження: навчальний процес з фізичної культури в загальноосвітній школі.

Предмет дослідження: взаємозв’язок між факторами, які визначають мотивацію учнів 10–11 класів до занять фізичною культурою та рівнем їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості.

Практичне значення: розроблені практичні рекомендації ефективної системи експрес–оцінки існуючого в учнів 10–11 класів загальноосвітньої школи рівня мотивації та подальший її розвиток до занять фізичною культурою, а також вплив на її формування за допомогою різних факторів.

Отримані нами дані можливо використовувати в навчальному процесі з фізичного виховання різних вузів при підготовці фахівців відповідного профілю.

Структура роботи: Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, практичних рекомендацій, переліку використаної літератури, що налічує 73 джерела. Робота розташована на 63 сторінках, ілюстрована 11 таблицями і 5 рисунками.

Рекомендуємо почитати:

Педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови
Взаємодія вчителя та учня на уроці іноземної мови має специфічний характер, що в першу чергу зумовлюється змістом цього предмету та методикою його викладання. Саме оптимізація цих двох факт ...

Підтримання талановитої дитини батьками
Позитивних результатів у досягнути лише тоді, коли буде створено умови для реалізації творчого потенціалу кожної дитини. Важливо допомогти дитині пізнати себе, свої здібності, нахили, допом ...

Цілі, зміст та принципи навчання вимови у середній школі
Метою навчання фонетичного матеріалу є формування слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок (на апроксимованому рівні). Під слухо-вимовними навичками мовлення розуміють навички фонемно- ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net