Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність

Нова педагогіка » Дидактичні можливості використання гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність

У державному стандарті початкової загальної освіти вказані вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, де зазначено про соціокультурну лінію з освітньої галузі "Мова та література", яка полягає в умінні встановлювати елементарні комунікативні контакти під час виконання тих чи інших соціальних ролей у різних життєвих ситуаціях. Тому саме через гру дитина може виконувати ті чи інші соціальні ролі, і саме гра сприятиме покращенню виконання цих ролей.

З переходом із умов гри до умов навчальної діяльності настає в житті дитини переломний момент. Нове становище дитини в суспільстві визначається тим, що вона просто йде з дитячого садка до школи, а тим, що навчання для неї стане віднині обов’язковим.

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. Через гру дитині надавалася змога заявити оточенню про свій позитивний потенціал. Саме у грі вправи активізували рухливість, розвивали процеси мислення, викликали в неї позитивні емоції. Потрапляючи до школи після дитячого садка, дитина зустрічається з іншим видом діяльності - навчанням. Але гра залишається важливим засобом не лише відпочинку, а й творчого пізнання життя. Ігрова позиція - могутній засіб виховного впливу на дітей. Гра може допомогти дитині оволодіти мовленнєвими навичками на уроках. Реформа школи націлює на використання всіх можливостей, усіх ресурсів для підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Далеко не всі педагогічні ресурси використовуються у сфері виховання. До таких не часто використовуваних засобів навчання і виховання належить гра.

Проблема ігрової діяльності знайшла своє відображення в багатьох педагогічних теоріях і системах. Значного поширення в світовій педагогічній практиці набула створена у першій половині XIX ст. система дидактичних ігор Ф. Фребеля.

першокласник мовленнєвий ігровий гра

Зростаючий інтерес до питань ігрової діяльності на початку ХХ ст. реалізувався у всесвітньовідомій педагогічній системі М. Монтессорі, теоретичними засадами якої є вільне виховання і сенсуалізм (теорія, згідно якої основою психічного життя є чуттєві уявлення).

На розвиток теорії ігрової діяльності значною мірою вплинула вітчизняна наукова педагогічна думка. К. Ушинський зазначав, що в процесі гри "самодіяльно працює дитяча душа.

Наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. теорія ігрової діяльності значно збагатилася ідеями С. Русової щодо організації ігор різних видів.

Відомі педагоги (П. Блонський, В. Сухомлинський, В. Сорока, С. Шацький та ін.) експериментально досліджували провідні педагогічні проблеми, створили парадигми практичної виховної роботи з учнями в контексті різних видів ігрової діяльності.

Визначені напрямки не вичерпують можливості поглиблення дослідження, що й визначає його актуальність.

Мета дослідження полягає в аналізі та систематизації знань щодо впливу гри на формування мовленнєвої діяльності першокласників.

Мета конкретизується у процесі розв’язанні таких завдань:

проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми використання гри як прийому включення першокласників в мовленнєву діяльність;

визначити роль гри на уроках рідної мови;

дослідити мовленнєву діяльність першокласників у процесі гри;

розробити дидактичні ігри для розвитку мовленнєвої діяльності школярів;

з’ясувати значення гри як прийому включення першокласника до мовленнєвої діяльності.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес.

Предметом дослідження є вплив гри як прийому включення першокласників у мовленнєву діяльність.

У цьому дослідженні ми використовували такі методи:

а) теоретичні: теоретичний аналіз відповідних темі дослідження психолого-педагогічних та методичних джерел; теоретичне обґрунтування шляхів використання гри як прийому включення першокласників в мовленнєву діяльність; узагальнення та систематизація отриманих теоретичних даних;

б) емпіричні: педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом, осмислення педагогічного досвіду вчителів.

Рекомендуємо почитати:

Прояви адаптації до шкільного навчання у дітей з порушеннями мовлення
Зі вступом дитини до школи наступає абсолютно новий етап її життя і до цього етапу вона повинна бути достатньо підготовленою. Раніше за все‚ повинні бути готові виконувати серйозну діяльніс ...

Психолого-педагогічні особливості дітей молодшого шкільного віку
Межі молодшого шкільного віку, що збігаються з періодом навчання в початковій школі, встановлюються в даний час з 6–7 до 9–10 років. Молодший шкільний вік називають вершиною дитинства. Дити ...

Організація та види самостійної роботи на уроках математики та в позаурочний час
Серед методів, які спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів, важлива роль належить самостійній роботі. Термін самостійна робота вживають у різних значеннях. Часто так називаю ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net