Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Нова педагогіка » Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Загальновідомо, що початкова школа є ланкою системи навчання і виховання, зверненою, з одного боку, до дошкільного закладу, а з іншого – до середньої та старшої школи. Через це і завдання педагогічних ВНЗ переважно визначаються підготовкою майбутнього вчителя 1–4 класів до перспективності в роботі з учнями щодо основної школи і наступністю при переході від одного року навчання до іншого.

Проблемі безперервності у шкільному навчанні надавали важливого значення такі відомі педагоги, як Я.А. Коменський, Ф.А.В. Дистервег, І. Г. Песталоцці, К. Ушинський. І сьогодні вона є предметом досліджень психологів (Б. Ананьєв, П. Гальперін, Г. Люблінська, Н. Менчинська, Г. Орлова, Ю. Самарін, Н. Тализіна та ін.), педагогів (М. Данилов, Б. Єсипов, В. Онищук, М. Скаткін, А. Кухта, А. Мороз, О. Савченко та ін.) і методистів (М. Вашуленко, М. Львов, М. Пентилюк, Л. Федоренко, Т. Чижова та ін.).

Для розроблення теоретичних засад експериментальної технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти нами проаналізовано праці згаданих вище вчених. Згідно з їхніми дослідженнями для того, щоб досягти бажаних результатів під час вивчення матеріалу з навчальних предметів педагог має дотримуватися принципів наступності і перспективності, які реалізуються внаслідок зв'язку в роботі вчителів початкової та основної школи, достатньої підготовки учнів початкових класів, правильної організації повторення в основній школі тощо. Наступність передбачається як у змісті, структурі, обсязі матеріалу, його розміщенні, так і в організаційних формах діяльності вчителя й учнів.

Проте спостереження за організацією процесу навчання в обох ланках загальноосвітнього навчального закладу, аналіз результатів констатувальних зрізів, бесіди з учителями дали змогу зробити висновок про далеко не повну реалізацію принципів наступності і перспективності у практиці роботи, які забезпечують безперервність освіти. Однією з причин цього є недостатня розробленість дидактичних засад забезпечення неперервної мовної освіти школярів на основі втілення цих принципів. Водночас удосконалення навчальної роботи ВНЗ, спрямованої на підготовку майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти учнів є актуальною педагогічною проблемою, що вимагає ґрунтовного вивчення.

Отже, вибір теми дослідження «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення безперервної освіти» зумовлений недостатнім рівнем розробленості теоретичного і практичного аспектів цієї проблеми у практиці організації навчального процесу в ЗНЗ.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні й експериментальній перевірці ефективності технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти.

Працюючи над обраною темою, ми припускали, що процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти у процесі навчання учнів ЗНЗ буде ефективним за умов усвідомлення студентами взаємозв'язку в завданнях і змісті програмового матеріалу (поступове розширення, ускладнення і поглиблення тих знань, умінь і навичок, які засвоєні на попередньому етапі, перспективна спрямованість на вимоги систематичного навчання в ЗНЗ) з навчальних дисциплін шкільного курсу; готовності майбутніх фахівців здійснювати єдиний методичний підхід до навчання в усіх ланках загальноосвітнього навчального закладу.

Для досягнення мети дослідження і підтвердження правильності припущення були сформульовані такі завдання:

з’ясувати стан розв’язання проблеми в педагогічній теорії та практиці;

визначити критерії та рівень готовності майбутніх учителів початкової школи до безперервної освіти;

розробити й експериментально перевірити технологію підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти;

упроваджувати у ВНЗ технологію підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти.

Об'єктом дослідження є професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження – процес формування у майбутніх учителіва початкової школи готовності до безперервної освіти.

Теоретичну основу дослідження становлять: філософські праці (З. Баллер, Гегель, З. Мукашев, Ф. Константинов, І. Фролов, В. Шинкарук та ін.), концептуальні засади психологічних (Б. Ананьєв, П. Гальперін, Г. Люблінська, Н. Менчинська, Г. Орлова, Н. Тализіна та ін.), педагогічних (І. Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег, Я.А. Коменський, М. Корф, І. Г. Песталоцці, Ш. Ганелін, М. Данилов, Б. Єсипов, В. Онищук, М. Скаткін, А. Кухта, А. Мороз, О. Савченко та ін.) досліджень і праці методистів (М. Вашуленко, М. Львов, М. Пентилюк, К. Плиско, К. Ушинський та ін.) із проблеми впровадження принципів наступності і перспективності у практику роботи загальноосвітнього навчального закладу.

Для розв’язання поставлених завдань були використані методи наукового пошуку, а саме:

теоретичні: аналіз, систематизація і узагальнення, що проводилися з метою вивчити стан розроблення проблеми у філософській, психолого-педагогічній літературі та визначити сутність безперервності освіти;

емпіричні: педагогічний експеримент, що складався з констатувального (для з’ясування шляхом анкетування і спостереження стану готовності педагогів початкової школи до здійснення безперервної освіти), формувального і контрольного етапів (для перевірки ефективності пропонованої методики); кількісний і якісний аналіз для обробки одержаних даних про рівень сформованості професійних компетенцій щодо здійснення безперервної освіти в учителів початкової школи.

База дослідження: Бердянський державний педагогічний університет, загальноосвітні навчальні заклади м. Бердянська.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено технологію підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти; уточнено зміст дефініцій «безперервна освіта», «готовність майбутніх учителів до безперервної освіти».

Практичне значення дослідження визначається створенням і запровадженням дослідної технології підготовки майбутніх учителів початкової школи до здійснення безперервної освіти і використанням результатів дослідження у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічних ВНЗ різних рівнів акредитації.

Рекомендуємо почитати:

Математичні куточки в класах
В результаті проведення різноманітних форм класної та позакласної роботи з математики виникає необхідність в тому, щоб наочний матеріал, вимірювальні та інші інструменти й прилади, стінні г ...

Історія та розвиток яворівської забавки
Це унікальний випадок у народному декоративному мистецтві України. Яворівська забавка (саме забавка, а не іграшка, оскільки походить від забавляти, бавити, заспокоювати) — іграшки, що майст ...

Методичне забезпечення уроків екологічного спрямування факультативного курсу „Основи хімічних виробництв”
Мета спецкурсу: подвійна роль хімічних виробництв щодо навколишнього середовища, оптимізувати хімічні виробництва за екологічними параметрами. Зміст спецкурсу: забруднювачі, види забруднень ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net