Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей

Нова педагогіка » Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей

На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики однією із актуальних проблем діяльності початкової школи є робота з обдарованими учнями. Особливий інтерес до цієї проблеми пояснюється суспільними потребами в розвитку неординарної та творчої особистості, здатної нестандартно мислити та самостійно і активно приймати адекватні рішення. Саме високо обдаровані люди здатні зробити свій найбільший внесок у розвиток суспільства, його соціальний, науковий та технічний прогрес. Про це йдеться у низі державних документів, серед яких: Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті, Концепція національного виховання, Закон України «Про освіту».

Раннє виявлення обдарованих і талановитих дітей, їх навчання і виховання складає одну з головних проблем вдосконалення системи освіти. У наукових джерелах простежуєиться думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, особливої уваги та керівництва їх діяльністю. Проте не слід забувати, що такі діти найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки і мислення, вони сприйнятливіші до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки.

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи з обдарованими дітьми є співробітництво школи і сім'ї, спрямоване на формування високого рівня педагогічної культури батьків. Особливості взаємин школи із сім’ями учнів регламентуються державними документами. Так, в Законі України «Про освіту» визначені основі права і обов'язки батьків щодо виховання дітей, зокрема, відзначено, що на батьків покладено однакову відповідальність за виховання і розвиток дитини. А стаття 50 цього документу називає батьків у числі рівноправних учасників цього процесу, оскільки без допомоги батьків педагогічному колективу важко домогтися значних успіхів у навчанні та вихованні обдарованих дітей. Проте, іноді в шкільному та сімейному вихованні немає узгодженості. Це ускладнює процес формування свідомості та поведінки дітей. Тісна співдружність школи та сім’ї допомагає забезпечити єдність вимог і виховних впливів.

Як свідчить досвід, тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може розвиватися завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи. Школа і сім’я покликані спільними зусиллями сприяти всебічному розвиткові підростаючих поколінь.

Практика переконує, що сьогодні багато батьків у вихованні обдарованих дітей допускаються суттєвих недоліків. Так, окремі батьки намагаються задовольнити всі дитячі примхи, усувають їх від праці. У таких сім’ях діти не беруть участі навіть в нескладній домашній роботі. Це негативно позначається на їхньому навчанні, ставленні до своїх однокласників, на власній самооцінці. Нерідко в сімейному вихованні обдарованих дітей трапляються й інші крайнощі – надмірна суворість та опіка, придушення самостійності дітей, що є недопустимим у роботі з такою категорією дітей.

Зазначені недоліки сімейного виховання обдарованих дітей пояснюються недостатньою освіченістю батьків та браком у них необхідного досвіду виховання. Допомогти батькам відшукати правильні підходи у вихованні – одне із провідних завдань сучасної початкової школи.

Окремі аспекти роботи з обдарованими учнями початкових класів досліджуються уже протягом тривалого часу.

Так, теоретичні питання обдарованості досліджували В.Ананьєв, А.Брушлинський, П.Гальперін, О.Ковальов, Г.Костюк, Н.Лейтес, А.Леонтьєв, В.Мясіщєв, С. Рубінштейн, Б.Тєплов та ін.

Проте, практично відсутні наукові доробки присвячені дослідженню специфіки співпраці початкової школи та сім'ї у роботі з обдарованими дітьми.

Таким чином, актуальність проблеми, недостатня її теоретична і методична розробка зумовили вибір теми дипломної роботи «Спільна робота школи та сім’ї у вихованні обдарованих дітей».

Об’єкт дослідження – спільна робота школи та сім'ї .

Предмет дослідження – напрями спільної роботи школи та сім’ї у вихованні обдарованих учнів початкової школи.

Мета дослідження – визначити та теоретично обґрунтувати напрями співпраці школи та сім’ї у вихованні обдарованих учнів початкових класів.

Відповідно до об’єкта, предмета і мети дослідження визначені такі завдання:

1. Дослідити проблему співпраці школи та сім’ї в історико-педагогічному контексті.

2. Обґрунтувати теоретико-методологічні засади організації спільної роботи школи та сім’ї.

3. З’ясувати психолого-педагогічні особливості категорії обдарованих дітей.

4. Визначити та обґрунтувати напрями спільної роботи початкової школи з батьками обдарованих дітей.

Методи дослідження:

- теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, класифікація і систематизація теоретичних даних;

- емпіричні – педагогічні спостереження, бесіди, анкетування;

- методи обробки результатів дослідження – кількісний та якісний аналіз.

Рекомендуємо почитати:

Сучасні підходи до організації активного відпочинку з дітьми дошкільного віку
Відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру” одним із пріоритетних напрямків освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах залишається фізичне вихованн ...

Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення
Інтенсифікація навчально-виховного процесу дітей з тяжкими вадами мовлення (далі ТВМ) вимагає проведення низки досліджень, спрямованих на вдосконалення системи їх навчання і виховання в суч ...

Особливості здійснення соціальної роботи з прийомними сім'ями та прийомними дітьми
Всі форми соціальної роботи із супроводу прийомних сімей та прийомних дітей поділяються на групові та індивідуальні. Цікавою формою роботи є групи взаємопідтримки прийомних батьків (групи з ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net