Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку

Нова педагогіка » Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку

Проблема розвитку творчої обдарованості дітей надзвичайно актуальна сьогодні, тому що наприкінці XX початку ХХІ століття життя висунуло суспільний запит на виховання соціально активної, компетентної особистості, здатної вистояти в розмаїтті життєвих ситуацій, не втратити гуманістичних орієнтирів, не позбутися надбаних десятиліттями моральних цінностей; особистості, яка внутрішньо приймає, ґрунтовно розуміє і духовно творить особисте «Я» та намагається суттєво впливати на навколишній світ, тобто максимально використовувати свій природний потенціал.

За даними М. Карне, у шкільному віці виявляється 3 - 5% творчо обдарованих дітей, хоча, зрозуміло, їх від природи більше, але їхні здібності згасають від неправильного навчання і виховання.

У початковій ланці освіти, як правило, їх намагаються зрівняти з іншими, підігнати під зручний стандарт слухняного та розумного учня. Ось чому так часто ті, кого у ранньому шкільному віці вважали «вундеркіндами», з віком стають звичайними прагматичними людьми, які нічого оригінального, нового не створюють.

Такий погляд на виховання й освіту творчо обдарованих дітей свідчить про наявність як об’єктивних, так і суб’єктивних суперечностей, що вимагають нагального вирішення. Так, з одного боку, держава і школа наголошують на тому, що проблема виявлення та розвитку творчо обдарованих дітей існує і її вкрай необхідно долати, вказуючи на провідну роль соціальних педагогів, практичних психологів в навчально-виховному процесі, а з іншого – велика наповнюваність класів і значний обсяг роботи психологічної служби школи, не взмозі охопити і приділити професійну увагу всім дітям. Однією з таких причин є постійне скорочення годин або ж наявність лише однієї вакансії соціального педагога чи практичного психолога в навчальному закладі. Тому працюючи в таких умовах, з'являється необхідність дослідження, розробки та створення якісно нових методів, прийомів і технологій в педагогічній й соціально-педагогічній сфері, які б сприяли поліпшенню ситуації процесу соціально-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу творчо обдарованих дітей, особливо в початковій школі.

Найважливішою ланкою у розв’язанні цієї проблеми є створення спеціальних програм навчання, які відповідали б потребам і можливостям такої категорії учнів вже в ранньому шкільному віці, могли забезпечити подальший розвиток їх обдарованості з успішним використанням спеціально розроблених технологій роботи. У той час як зарубіжна практика навчання та виховання відрізняється значною кількістю таких програм і технологій, в нашій країні робляться лише перші кроки в цьому напрямі.

Проблема раннього виявлення, діагностики, навчання, виховання й розвитку творчо обдарованих дітей – одна з пріоритетних напрямків сучасної освіти. Серед найбільш значущих досліджень у цьому напрямку, на наш погляд, слід відзначити праці Д. Богоявленської, Ю. Бабанського, М. Мурачковського, В. Цетліна, К. Текекса, Л. Холлінгуорта та ін. Протягом останніх десятиліть це завдання поступово розв’язується завдяки зусиллям спеціалізованих шкіл, широкої мережі факультативів, Малої академії наук (МАН), позашкільних закладів. Розвитку творчих здібностей і обдаровань сприяє диференційоване навчання, яке широко використовується у школах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназіях, навчально-виховних комплексах, а також система проведення численних олімпіад, турнірів, конкурсів.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності набуває й проблема технологій розвитку та роботи педагогічного колективу й соціально-педагогічної служби обдарованих дітей. Перспективним вирішенням може стати організація такого педагогічного процесу, який започаткує технологію, методику пошуку й відбору обдарованих дітей та створить умови для розвитку їхніх природних творчих потенцій.

Побудова національної системи освіти в Україні, її докорінне реформування зумовлене необхідністю відтворення і розвитку творчого, духовного й інтелектуального потенціалу народу, виходу вітчизняної науки, техніки й культури на якісно новий світовий рівень. У зв’язку з цим особливої уваги набуває і проблема пошуку, розробки та вдосконалення системи роботи працівників соціально-педагогічної служби зальноосвітнього навчального закладу з розвитку, навчання й виховання творчо обдарованої особистості.

Таким чином, вищезазначене зумовило вибір теми нашої дипломної роботи – «Специфіка роботи соціального педагога з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку».

Об'єкт дослідження: здібності творчо обдарованих дітей.

Предмет дослідження: соціально-педагогічна робота з творчо обдарованими дітьми молодшого шкільного віку.

Мета дослідження: визначити особливості роботи соціального педагога щодо виявлення та розвитку творчої обдарованості молодших школярів.

Завдання дослідження:

З'ясувати сутність поняття «творча обдарованість», особливості розвитку творчих здібностей та обдарованості.

Охарактеризувати креативність та творчу уяву як найбільш важливі якості творчої обдарованості дітей та виявити рівень їх розвитку в учнів 3-х класів ЗОШ № 23 м. Суми.

Розробити комплекс тренінгових занять з розвитку обдарованості дітей молодшого шкільного віку та перевірити їх ефективність.

За результатами проведеного експерименту надати методичні рекомендації соціальним педагогам, учителям, батькам щодо особливостей роботи з творчо обдарованими дітьми.

Методи дослідження:

теоретичні (метод теоретичного аналізу й систематизації спеціальної наукової літератури, узагальнення існуючих підходів до даної проблеми; порівняльний аналіз,самоаналіз);

емпіричні (соціально-педагогічне спостереження та експеримент, опитування, анкетування, тестування, соціально-педагогічний тренінг, статистична обробка одержаних результатів).

Теоретичне значення дослідження полягає у:

визначенні сутності та уточненні змісту поняття «творча обдарованість», особливостей розвитку творчих здібностей;

обґрунтуванні креативністі та творчої уяви як найбільш важливих якостей творчої обдарованості дітей;

виокремленні методів, засобів і прийомів розвитку цих творчих здібностей учнів.

Практичне значення отриманих результатів: матеріали можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять майбутніми фахівцями (практичними психологами та соціальними педагогами), спеціалістами, професійна діяльність яких пов’язана з навчально-виховним процесом творчо обдарованих дітей молодшого шкільного віку (вчителями, вихователями), а також батьками та рідними, які займаються їх вихованням.

Рекомендуємо почитати:

Врахування вікових особливостей учнів
1) Планування уроку відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів. 2) Проведення уроку з урахуванням сильних і слабких учнів. 3) Диференційований підхід до сильних і слабких учн ...

Розвиток образного мислення
Вважають, що основою розвитку мислення є формування і вдосконалення мисленнєвих дій. Спершу дитина діє у зовнішньому плані, оперуючи безпосередньо з предметами і змінюючи їх стан чи властив ...

Фінляндія – лідер у становленні суспільства знань та інноваційної економіки XXI століття
Зміна парадигми суспільного розвитку, пов'язана з визначальним впливом інформації та знань на всю систему соціально-економічних відносин, зумовила появу нових явищ і процесів, що потребують ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net