Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

В умовах розбудови національної держави, відродження духовної культури українського народу постає гостра потреба у вихованні всебічно розвиненої особистості, здатної спрямовувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку на підґрунті засвоєння загальнолюдських цінностей.

У дитячі роки закладаються основи інтелекту людини, формуються різноманітні потреби, погляди, ідеали. Тому цей період є найбільш сприятливим і відповідальним. Чим раніше й активніше відбувається процес залучення до прекрасного, тим більш він є ефективнішим, тим грунтовніше й глибше формуються естетичні інтереси, триває процес духовного розвитку людини.

Одним із важливих шляхів реформування змісту загальноосвітньої підготовки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, як зазначено у Державній національній програмі “Освіта”, є забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями й знаннями в галузі мистецтв, формування естетичних цінностей, починаючи з ранньої родинної освіт. Тому потрібний не лише глибокий аналіз сучасної теорії естетичного виховання дітей, але й вивчення, аналіз, узагальнення та творче використання позитивного педагогічного досвіду, накопиченого впродовж усієї історії, людства.

В розвиток даної проблеми зробили свій внесок відомі педагоги минулого (Є.А. Аркін, Н.М. Аскаріна, Г. Ващенко, Я.А. Коменський, М. Монтессорі, А.С. Макаренко, С.Ф. Русова, Г.С.Сковорода А.П. Усова, К.Д. Ушинський, Є.І. Тихеєва та інші).

Психологічні аспекти естетичного розвитку особистості дітей молодшого віку розкриті в роботах П.П. Блонського, Л.С. Виготського, О.В. Запорожця, А.Д. Кошелевої, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Г.О. Люблінської, А.К.Маркової, А.В.Петровського та інших.

Питання теорії естетичного розвитку особистості знайшли своє відображення в працях А.І.Бурової, В.Г.Бутенка, Н.О.Ветлугіної, Н.С. Вітковської, І.Ф.Гончарової, М.Б.Євтуха, Н.В.Краснової, Б.Т.Лихачова, О.О. Лобача, Л.М. Масол, С.Г. Мельничука, Л.П. Печко (Росія), І.Ф. Смольянінова, В.М. Шацької, Г.П. Шевченко, Л.В. Школяр (Росія), Е.М. Тершилова, А.Б.Щербо та інших.

Вагомий науково-практичний внесок у розробку проблеми емоційно-естетичного розвитку особистості дітей молодшого віку зробив видатний український педагог, заслужений вчитель України, директор Павлиської середньої школи Василь Олександрович Сухомлинський 1918-1970р.р., який багато в чому випереджав свій час. Проблеми, що хвилювали В.О.Сухомлинського, охоплювали практично майже всі аспекти теорії і практики виховання, дидактики. Його педагогічна система адекватна реальній дійсності і тим завданням, що ставились перед закладами освіти в галузі виховання.

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського вивчається і широко популяризується. В останні роки з'явилося немало праць науковців і педагогів-практиків, присвячених її дослідженню (Ю.П.Азаров, М.Я. Антонець, А.М. Борисовський, М.В.Богуславський, В.І.Бондар, В.Г.Бутенко, І.А. Зязюк, М.І. Мухін, О.Я.Савченко, М.Д. Ярмаченко та ін.).

Проблема естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку ще не стала предметом спеціального вивчення. Окремі її аспекти були висвітлені в наукових працях Т.Г. Будняк, Г.В. Сухорукової.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та матеріали попередніх досліджень свідчать про недостатнє висвітлення проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого віку, актуальність якої для теорії і практики педагогіки вимагає в свою чергу більш ґрунтовного аналізу творчої спадщини В.О.Сухомлинського.

Актуальність проблеми та недостатня теоретична і практична її розробка зумовили вибір теми магістерської роботи "Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського".

Об'єкт дослідження: науково - педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.

Предмет дослідження: процес естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в працях В.О.Сухомлинського.

Мета дослідження: полягає, в науковому аналізі проблеми естетичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у спадщині В.О.Сухомлинського та досвіду творчого використання цієї спадщини в сучасних навчально-виховних закладах освіти.

Завдання дослідження:

вивчити стан теорії і практики естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в творчій спадщині В.О.Сухомлинського, об'єктивно оцінити доцільність і можливості використання його ідей і досвіду з даної проблеми для розвитку сучасної теорії і практики;

• узагальнити досвід навчальних закладів по впровадженню ідей видатного вченого з даної проблеми у навчально-виховний процес дошкільних закладів та початкової школи, розкрити гуманістичний, новаторський підхід до розв'язання цієї проблеми;

• на основі наукового аналізу педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського розробити методичні рекомендації по впровадженню її в процес естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Методологічною і теоретичною основами дослідження є філософське положення про людську особистість як сукупність відносин з оточуючими людьми, суспільством та природою; доцільність та потреба творчого використання спадщини видатних вітчизняних педагогів в сучасній школі.

Методи дослідження: історико-теоретичний аспект літературних джерел, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація зібраних фактів і даних; вивчення передового педагогічного досвіду по впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховний процес.

Джерелознавчу базу роботи становлять педагогічні та літературні праці В.О.Сухомлинського, наукові праці сучасних вчених.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснено цілісний аналіз педагогічних ідей В.О.Сухомлинського з питань естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- розкрито зміст, форми, методи та основні принципи естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в спадщині видатного педагога;

- обґрунтовано провідні тенденції творчого використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в дошкільних освітніх закладах та початковій школі.

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що в ній на основі цілісного історико-педагогічного аналізу виявлені і розкриті погляди В.О. Сухомлинського з проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; визначено особливості естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Практична значущість дослідження полягає в розкритті досвіду В.О. Сухомлинського з естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, який може творчо впроваджуватися педагогічними працівниками дошкільних закладів і вчителями початкових класів у навчально-виховному процесі з дітьми та роботі з батьками.

Апробація результатів роботи. Результати дослідження доповідалися на студентських науково-практичних конференціях, а також висвітленні у студентському збірнику.

Рекомендуємо почитати:

Контроль у навчанні іноземної мови
Контроль входить складовою частиною до системи навчання іноземних мов. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завдан ...

Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника
Умови розвитку дошкільника суттєво відрізняються від умов попереднього вікового етапу. Значно підвищуються вимоги дорослих до його поведінки. Центральною вимогою є дотримання обов'язкових д ...

Основні вимоги до роботи викладача при підготовці та проведенні семінарського заняття
Успіх семінарського заняття великою мірою залежить від викладача, його ролі в організації самостійної роботи студентів, вимогливості в процесі обговорення теми, підготовленості до семінару, ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.edudirect.net