Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

Нова педагогіка » Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О. Сухомлинського

В умовах розбудови національної держави, відродження духовної культури українського народу постає гостра потреба у вихованні всебічно розвиненої особистості, здатної спрямовувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку на підґрунті засвоєння загальнолюдських цінностей.

У дитячі роки закладаються основи інтелекту людини, формуються різноманітні потреби, погляди, ідеали. Тому цей період є найбільш сприятливим і відповідальним. Чим раніше й активніше відбувається процес залучення до прекрасного, тим більш він є ефективнішим, тим грунтовніше й глибше формуються естетичні інтереси, триває процес духовного розвитку людини.

Одним із важливих шляхів реформування змісту загальноосвітньої підготовки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, як зазначено у Державній національній програмі “Освіта”, є забезпечення естетичного розвитку особистості, оволодіння цінностями й знаннями в галузі мистецтв, формування естетичних цінностей, починаючи з ранньої родинної освіт. Тому потрібний не лише глибокий аналіз сучасної теорії естетичного виховання дітей, але й вивчення, аналіз, узагальнення та творче використання позитивного педагогічного досвіду, накопиченого впродовж усієї історії, людства.

В розвиток даної проблеми зробили свій внесок відомі педагоги минулого (Є.А. Аркін, Н.М. Аскаріна, Г. Ващенко, Я.А. Коменський, М. Монтессорі, А.С. Макаренко, С.Ф. Русова, Г.С.Сковорода А.П. Усова, К.Д. Ушинський, Є.І. Тихеєва та інші).

Психологічні аспекти естетичного розвитку особистості дітей молодшого віку розкриті в роботах П.П. Блонського, Л.С. Виготського, О.В. Запорожця, А.Д. Кошелевої, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Г.О. Люблінської, А.К.Маркової, А.В.Петровського та інших.

Питання теорії естетичного розвитку особистості знайшли своє відображення в працях А.І.Бурової, В.Г.Бутенка, Н.О.Ветлугіної, Н.С. Вітковської, І.Ф.Гончарової, М.Б.Євтуха, Н.В.Краснової, Б.Т.Лихачова, О.О. Лобача, Л.М. Масол, С.Г. Мельничука, Л.П. Печко (Росія), І.Ф. Смольянінова, В.М. Шацької, Г.П. Шевченко, Л.В. Школяр (Росія), Е.М. Тершилова, А.Б.Щербо та інших.

Вагомий науково-практичний внесок у розробку проблеми емоційно-естетичного розвитку особистості дітей молодшого віку зробив видатний український педагог, заслужений вчитель України, директор Павлиської середньої школи Василь Олександрович Сухомлинський 1918-1970р.р., який багато в чому випереджав свій час. Проблеми, що хвилювали В.О.Сухомлинського, охоплювали практично майже всі аспекти теорії і практики виховання, дидактики. Його педагогічна система адекватна реальній дійсності і тим завданням, що ставились перед закладами освіти в галузі виховання.

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського вивчається і широко популяризується. В останні роки з'явилося немало праць науковців і педагогів-практиків, присвячених її дослідженню (Ю.П.Азаров, М.Я. Антонець, А.М. Борисовський, М.В.Богуславський, В.І.Бондар, В.Г.Бутенко, І.А. Зязюк, М.І. Мухін, О.Я.Савченко, М.Д. Ярмаченко та ін.).

Проблема естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку ще не стала предметом спеціального вивчення. Окремі її аспекти були висвітлені в наукових працях Т.Г. Будняк, Г.В. Сухорукової.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та матеріали попередніх досліджень свідчать про недостатнє висвітлення проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого віку, актуальність якої для теорії і практики педагогіки вимагає в свою чергу більш ґрунтовного аналізу творчої спадщини В.О.Сухомлинського.

Актуальність проблеми та недостатня теоретична і практична її розробка зумовили вибір теми магістерської роботи "Проблема естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського".

Об'єкт дослідження: науково - педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.

Предмет дослідження: процес естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в працях В.О.Сухомлинського.

Мета дослідження: полягає, в науковому аналізі проблеми естетичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у спадщині В.О.Сухомлинського та досвіду творчого використання цієї спадщини в сучасних навчально-виховних закладах освіти.

Завдання дослідження:

вивчити стан теорії і практики естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в творчій спадщині В.О.Сухомлинського, об'єктивно оцінити доцільність і можливості використання його ідей і досвіду з даної проблеми для розвитку сучасної теорії і практики;

• узагальнити досвід навчальних закладів по впровадженню ідей видатного вченого з даної проблеми у навчально-виховний процес дошкільних закладів та початкової школи, розкрити гуманістичний, новаторський підхід до розв'язання цієї проблеми;

• на основі наукового аналізу педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського розробити методичні рекомендації по впровадженню її в процес естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Методологічною і теоретичною основами дослідження є філософське положення про людську особистість як сукупність відносин з оточуючими людьми, суспільством та природою; доцільність та потреба творчого використання спадщини видатних вітчизняних педагогів в сучасній школі.

Методи дослідження: історико-теоретичний аспект літературних джерел, синтез, порівняння, узагальнення і систематизація зібраних фактів і даних; вивчення передового педагогічного досвіду по впровадженню педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховний процес.

Джерелознавчу базу роботи становлять педагогічні та літературні праці В.О.Сухомлинського, наукові праці сучасних вчених.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що здійснено цілісний аналіз педагогічних ідей В.О.Сухомлинського з питань естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку;

- розкрито зміст, форми, методи та основні принципи естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в спадщині видатного педагога;

- обґрунтовано провідні тенденції творчого використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в дошкільних освітніх закладах та початковій школі.

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що в ній на основі цілісного історико-педагогічного аналізу виявлені і розкриті погляди В.О. Сухомлинського з проблеми естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; визначено особливості естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Практична значущість дослідження полягає в розкритті досвіду В.О. Сухомлинського з естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, який може творчо впроваджуватися педагогічними працівниками дошкільних закладів і вчителями початкових класів у навчально-виховному процесі з дітьми та роботі з батьками.

Апробація результатів роботи. Результати дослідження доповідалися на студентських науково-практичних конференціях, а також висвітленні у студентському збірнику.

Рекомендуємо почитати:

Розвиток розумових цінностей. Думка та мова
Здається, все тут зрозуміло: вчися в школі, відвідуй гурток, читай книжки — і ось ти уже розвинений, начитаний, розумний. Така проста схема виглядає не дуже привабливо для підлітка, він одр ...

Середня освіта в Україні
У напрямі формування мережі загальноосвітніх закладів держава гарантує конституційне право для кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. ...

Сутність навчальної діяльності учнів у класі-комплекті
Малокомплектна початкова школа – школа без паралельних класів, з малим контингентом учнів. Цей тип школи існує, як правило, в сільській місцевості. Найчастіше вона є початковою. Однак в осн ...

Викладання іноземної мови

Викладання іноземної мови

У ДНЗ навчання дітей англійської мови доцільно розпочинати з п'ятилітнього віку. Більшість дітей цього віку досягають інтелектуальної, вольової, мотиваційної та емоційної готовності вивчати другу мову у колективі. >>>

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.edudirect.net